Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-328 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-328

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.642 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimu Nr. T-338 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto 2019-08-19 posėdžio protokolą Nr. TP-15, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 2SUN-40 (14.2.56)/ SRN-28-(32.26) prieš terminą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių išregistruoti 1,1006 ha ploto Domantonių gatvės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4973-5124) ir 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 2SUN-40 (14.2.56)/ SRN-28-(32.26).

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią