Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-387 2019-11-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-11-05 Nr. TŽ-387

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimą Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“:

1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“

3. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašą (pridedama).“

4. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašą:

4.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Informacija apie Turto nuomos konkursą turi būti paskelbta turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje bei nacionaliniame nekilnojamojo turto skelbimų portale.“

4.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant turto nuomos konkursą ketvirtą kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti mažinamas, bet ne daugiau 50 procentų.“

4.3. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas  atstovas  ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos   pasirašo   nuomos  sutartį.“

4.4. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai   komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.“

4.5. Papildyti 25 punktu:

„25. Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už turto nuomą, specialistai atlieka turto nuomos sutarčių, skolų už patalpų nuomos kontrolę ir vykdo šias funkcijas:

25.1. tikrina, ar nuomos sutartis ir turto nuomos teisės yra įregistruotos viešajame registre;

25.2. tikrina, ar nuomojamas turtas yra apdraustas draudimo bendrovėje, kaip to reikalauja turto nuomos sutartis;

25.3. tikrina, ar turto nuomininkas, vadovaudamasis turto nuomos sutarties sąlygomis, sudarė su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų;

25.4. tikrina, ar nuomininkas laikosi kitų nuomos sutartyje nustatytų sąlygų;

25.5. prieš 1 (vieną) mėnesį iki nuomos sutarties termino pabaigos siunčia nuomininkui įspėjamąjį raštą dėl nuomos sutarties termino pratęsimo arba nuomos sutarties nutraukimo;

25.6. pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą informaciją siunčia patalpų nuomininkams įspėjimus dėl skolų už patalpų nuomą apmokėjimo.“ 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-05

(data)

Alytus

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimą Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ ir šiuo sprendimu patvirtiną Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašą. Atlikti šie pakeitimai:

1. Pakeistas sprendimo pavadinimas, nes Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo panaikintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ 1.2 papunktis, kuriuo buvo patvirtintas Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas.

2. Pakeista sprendimo preambulė dėl pasikeitusių teisės aktų.

3. Pakeistas Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimus nuo 2019-10-01 bei Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, nuostatas.

4. Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašas papildytas punktu, kuriame apibrėžtos nuomos sutarčių kontrolę vykdančių administracijos darbuotojų funkcijos.

Žemiau lentelėje pridedamas lyginamasis variantas, kuriame matyti, kokie Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo punktai ir kaip buvo pakeisti.

 

Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81, SENA REDAKCIJA

Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo NAUJA REDAKCIJA

 

 

 

 

3. Informacija apie Turto nuomos konkursą skelbiama viešai kuriame nors vietiniame laikraštyje.

3. Informacija apie Turto nuomos konkursą turi būti paskelbta turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje bei nacionaliniame nekilnojamojo turto skelbimų portale.

4.  Jeigu du kartus paskelbus  turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant turto nuomos konkursą ketvirtą kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti mažinamas, bet ne daugiau 50 procentų arba turtas išnuomojamas ne konkurso būdu.

4.  Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant turto nuomos konkursą ketvirtą kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti mažinamas, bet ne daugiau 50 procentų.

20. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas  atstovas  ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos   pasirašo   nuomos  sutartį.

20. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas  atstovas  ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos   pasirašo   nuomos  sutartį.

21. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo  atstovas neatvyko  pasirašyti nuomos sutarties per 15 kalendorinių   dienų nuo  protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

21. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo  atstovas neatvyko  pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo  protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai   komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

 

25. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus darbuotojai, atsakingi už turto nuomą, atlieka turto nuomos sutarčių, skolų kontrolę ir vykdo šias funkcijas:

25.1. tikrina, ar nuomos sutartis ir turto nuomos teisės yra įregistruotos viešajame registre;

25.2. tikrina, ar nuomojamas turtas yra apdraustas draudimo bendrovėje, kaip to reikalauja turto nuomos sutartis;

25.3. tikrina, ar turto nuomininkas, vadovaudamasis turto nuomos sutarties sąlygomis, sudarė su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų;

25.4. prieš 1 (vieną) mėnesį iki nuomos sutarties termino pabaigos siunčia nuomininkui įspėjamąjį raštą dėl nuomos sutarties termino pratęsimo arba nuomos sutarties nutraukimo;

25.5. pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą informaciją siunčia patalpų nuomininkams įspėjimus dėl skolų apmokėjimo.

 

Patarėja                                                    Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią