Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-339 2019-10-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

201  m. __________  d.

sprendimu Nr.  ___________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS NACIONALINIO UNICEF KOMITETO SUSITARIMO MEMORANDUMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO DALYVAVIMO UNICEF VAIKAMS DRAUGIŠKŲ MIESTŲ PROJEKTE

 

____________________

(Data)

 

I. ĮŽANGA

 

1. Šį susitarimo memorandumą (toliau – SM) sudaro Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas (toliau – NK). Juo apibrėžiamas procesas, kurio metu Alytaus  miestas prisijungs prie UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos (VDMI).

2. Nuo 1996 m. UNICEF VDMI padėjo įvairiose pasaulio vietose esantiems miestams tinkamiau užtikrinti jaunesnių nei dvidešimt ketverių metų žmonių teises, remdamasis JT vaiko teisių konvencija. Vaikams draugiškų miestų tinklas visame pasaulyje sieja suinteresuotas šalis, kurios nusprendė savo miestus ir bendruomenes paversti draugiškais vaikams. Jis padeda šiems suinteresuotiems subjektams kurti saugesnius, švaresnius ir atsparesnius miestus ir bendruomenes.

3. Alytaus miestas nori prisidėti prie UNICEF VDMI.  

4. Dėl šios priežasties, vedini bendradarbiavimo dvasios, Alytaus miestas ir NK (toliau SM abu kartu vadinami šalimis) pasirašo šį SM ir siekia apibrėžti kelius, kuriais Alytaus miestas dalyvaus UNICEF VDMI projekte, bei būdus, kuriais NK padės Alytaus miestui tapti draugišku vaikams.

 

II. BENDRADARBIAVIMO BŪDAI

 

1. Alytaus miestas atliks šiuos veiksmus (sąrašas prireikus koreguojamas):

1.1. Kartu su NK ir suinteresuotomis šalimis atliks Alytaus miesto / bendruomenės vaiko teisių situacijos analizę.

1.2. Dirbs su NK ir kitais vietiniais suinteresuotais subjektais, siekdamas sukurti ir susitarti dėl Veiksmų plano, padėsiančio tapti vaikams draugišku miestu. Šiame Veiksmų plane bus nurodyti aiškūs uždaviniai, poveikio rodikliai, gairės, reikalingas biudžetas, tiksliai nustatytas grafikas ir kriterijai, kuriais remdamasis NK miestui suteiks Vaikams draugiško miesto titulą.  

1.3. Vykdys Veiksmų planą laikydamasis nustatyto grafiko ir darys tai artimai bendradarbiaudamas su suinteresuotais subjektais bei partneriais.

1.4. Stebės ir vertins progresą, vertindamas jį pagal Veiksmų plano tikslus bei rodiklius, ir užtikrins, kad bus surinkti duomenys, reikalingi siekiant nustatyti potencialias Veiksmų planui įgyvendinti galinčias sutrukdyti kliūtis bei jas įveikiant.

1.5. Mažiausiai kas šešis mėnesius informuos visuomenę (įskaitant ir NK, suinteresuotas šalis bei partnerius) apie Veiksmų plano įgyvendinimo eigą, galimybes bei iššūkius.

1.6. Išplatins ir visuomenei sudarys galimybes susipažinti su galutine ataskaita, kurioje bus įvertinta padaryta pažanga siekiant Veiksmų plane iškeltų tikslų, užsibrėžtų rodiklių bei titulo suteikimo kriterijų. 

1.7. Ir toliau laikysis Veiksmų plano netgi po to, kai bus išrinkta nauja Alytaus miesto administracija bei savivalda.  

2. NK atliks šiuos veiksmus (sąrašas prireikus koreguojamas):

2.1. Konsultuos, dalinsis su VDMI susijusių tyrimų medžiaga, naudingais įrankiais, kurie galėtų palengvinti bendradarbiavimą ir padėti įgyvendinti Veiksmų planą.

2.2. VDMI suinteresuotoms šalims bei partneriams rengs mokymus, teiks techninę paramą.

2.3. Padės sukurti veiksmingą stebėsenos ir vertinimo sistemą.

2.4. Reklamuos šį bendradarbiavimą savo interneto svetainėje ir padės tai daryti žiniasklaidos priemonėse, to prireikus.

2.5. Padės įvertinti VDMI pažangą ir poveikį.

2.6. Esant tokiai galimybei, padės megzti ryšius vietos ir tarptautiniuose tinkluose.

2.7. Jei miestas pasieks Veiksmų plane nustatytų tikslų ir atitiks sutartus kriterijus, suteiks Vaikams draugiško miesto titulą.

3. Be viršuje nurodytų veiklos rūšių abi šalys gali sutikti bendradarbiavimo metu atlikti papildomus veiksmus. Šiuo atveju tokie papildomi veiksmai bus fiksuojami raštu.

4. Alytaus miesto savivaldybės vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rima Mockevičienė, tel. +370 315 55 138, mob. tel. +370  672 38 213, bus Alytaus miesto koordinatorė, o Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto vykdomoji direktorė Jovita Majauskaitė-Staniulėnė, tel. +370 614 16 596, bus NK koordinatorė. Jos atliks svarbiausius vaidmenis šio bendradarbiavimo metu. Jei bet kuris iš mūsų savo koordinatorių pakeisime, apie tai kitą šalį įspėsime raštu kiek įmanoma anksčiau.  

 

III. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS, PAVADINIMŲ IR LOGOTIPŲ NAUDOJIMAS

 

1. Bet kokia šio bendradarbiavimo metu naudojama komunikacijos ir informacijos sklaidos medžiaga privalės atitikti NK strategijas ir standartus. Jei tokios priemonės bus patvirtintos kaip atitinkančios mūsų vidinius reikalavimus, jose galės būti naudojami mūsų pavadinimai, logotipai, emblemos ar prekių ženklai.

2. Šio bendradarbiavimo metu šalys gali norėti naudoti viena kitos pavadinimus, logotipus, emblemas ir prekių ženklus. Tokiu atveju susitariame, kad, prieš naudodami kitos šalies pavadinimus, logotipus, emblemas bei prekių ženklus, per mūsų bendradarbiavimo koordinatorius  gausime kitos šalies leidimą tai daryti; minėtame leidime bus nurodyta konkreti tokio naudojimo paskirtis. Nė viena iš šalių nebus įpareigota tokį leidimą suteikti. Bet koks minėtos informacijos naudojimas vyks griežtai laikantis suteiktame leidime nurodytų reikalavimų bei atitinkamo prekės ženklo naudojimo rekomendacijų bei taisyklių (apie kurias šalys viena kitą informuos).   

3. Alytaus miestas sutinka, kad UNICEF pavadinimas, logotipas bei emblema, Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos pavadinimas ir logotipas bei kita UNICEF priklausanti intelektualinė nuosavybė (kartu vadinama „UNICEF nuosavybe“) yra išimtinė UNICEF nuosavybė, kurią gina tarptautiniai įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai. Taip pat Alytaus miestas pripažįsta, kad NK pavadinimas, logotipas ir emblema bei kita NK priklausanti intelektinė nuosavybė (kartu vadinama „NK nuosavybe“) yra išimtinė UNICEF nuosavybė, kurią gina taikytini teisės aktai. NK patvirtina, kad, pasirašydamos šį SM, šalys turi teisę teikti sublicenciją naudoti UNICEF ir Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos pavadinimus, logotipus bei emblemas.

4. Alytaus miestas paisys, nepiktnaudžiaus ir kitaip nepažeis UNICEF nuosavybės bei NK nuosavybės teisių. Alytaus miestas pripažįsta, kad yra susipažinęs su UNICEF ideologija bei tikslais ir sutinka, kad UNICEF bei NK nuosavybės negalima naudoti jokiais religiniais, politiniais ar kitokio pobūdžio tikslais, kurie prieštarautų UNICEF statusui, reputacijai ir neutralumui. Mes susitariame, kad III straipsnio pažeidimas būtų esminis šio SM pažeidimas. III straipsnis liks galioti net ir po šio SM galiojimo pabaigos arba jį nutraukus.  

 

IV. DALIJIMASIS INFORMACIJA, JOKIOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS

 

1. Šio bendradarbiavimo metu šalims gali tekti tarpusavyje dalintis neviešais duomenimis, tyrimų medžiaga ar kita nuosavybės teise priklausančia informacija. Dalijantis tokia informacija, ją atskleidžianti šalis gali reikalauti laikytis papildomų pagrįstų jos naudojimo sąlygų, įskaitant ir apibrėžiančias jos tolimesnę sklaidą. Tokią informaciją gaunanti šalis privalės laikytis bet kokių minėtų sąlygų, apie kurias bus informuota.  

2. Išskyrus prieš tai buvusioje pastraipoje apibūdintus atvejus, arba, kai dėl to atskirai susitariama raštu, jokie dokumentai ar informacija (bet kokiu formatu), kuria tarpusavy dalinsimės, ir jokia informacija ar medžiaga, atsiradusi šio bendradarbiavimo metu, nebus laikoma konfidencialia.

 

V. ŠIO BENDRADARBIAVIMO METU ATSIRANDANČIOS IŠLAIDOS IR ATSAKOMYBĖ

 

Kiekviena šalis pati padengs savo šio bendradarbiavimo metu atsirandančias išlaidas, nebent atskiru atveju susitarsime kitaip ir išdėstysime tai atskira rašytine sutartimi. Kiekviena šalis prisiims visišką atsakomybę už savo veiksmus šio bendradarbiavimo metu; tai apims ir atsakomybę už mūsų darbuotojų, rangovų, tiekėjų bei konsultantų veiksmus.

 

VI. PASIŽADĖJIMAS ELGTIS ETIŠKAI

 

1. Norime aiškiai pareikšti, kad yra be galo svarbu imtis visų atsargumo priemonių, užkirsiančių kelią sukčiavimui, korupcijai (tiek viešame, tiek neviešame sektoriuje) ir interesų konfliktams. Tuo tikslu šio bendradarbiavimo metu dėsime visas pastangas užtikrinti, kad mūsų darbuotojai, rangovai, konsultantai ir tiekėjai laikytųsi aukščiausių elgesio standartų, aprašytų atitinkamuose reglamentuose, taisyklėse, strategijose ir procedūrose.

2. Sužinojusi apie bet kokį incidentą ar įvykį, kuris prieštarauja prieš tai esančioje pastraipoje išdėstytiems įsipareigojimams ir pasižadėjimams, šalis apie tai iš karto informuos kitą šalį, o toliau abi šalys kartu spręs, kaip tinkamai į tai reaguoti.  

 

VII. GINČŲ SPRENDIMAS

 

Jei bendradarbiaujant iškils ginčų, juos spręsime draugiškų derybų metu.  

 

VIII. BENDRADARBIAVIMO TRUKMĖ IR PABAIGA

 

1. Nustatomas bendradarbiavimo terminas – 4 metai, jis baigsis 2023. Prieš bendradarbiavimo pabaigą mes susitiksime, kad peržvelgtume ir aptartume galimą bendradarbiavimo atnaujinimą. Jei sutarsime bendradarbiavimą atnaujinti, tokio atnaujinimo sąlygas išdėstysime šio SM priede, arba naujoje sutartyje, kuriuos abi šalys privalės pasirašyti.

2. Kiekviena iš šalių gali šį bendradarbiavimą nutraukti nepasibaigus jo terminui. Priėmus tokį sprendimą, bendradarbiavimą nutraukianti šalis turės kitą šalį apie tai raštu įspėti prieš trisdešimt (30) dienų.

3. Bet kuriai iš šalių gavus minėtą pranešimą apie norą bendradarbiavimą nutraukti, mes bendromis jėgomis ir laikydamiesi tvarkos užbaigsime visą veiklą, kurią kartu vykdėme šio bendradarbiavimo metu. Bendradarbiavimas baigsis praėjus minėtam trisdešimties dienų laikotarpiui. Nuo to momento, kai šis bendradarbiavimas nustos galioti arba bus nutrauktas, visi šalių šio bendradarbiavimo tikslais viena kitai duoti leidimai ir suteiktos teisės nustos galioti, įskaitant ir su intelektine nuosavybe susijusias teises bei leidimus. 

4. Jei Alytaus miestas informuos NK apie bet kokį incidentą ar elgesį, kuris prieštarauja prieš tai aprašytiems pasižadėjimams elgtis etiškai, arba, jei bet kuri iš šalių sąžiningai nuspręs, kad tolimesnis mūsų bendradarbiavimas rimtai kompromituos jos misiją ar vertybes arba pakenks su bet kurios iš šalių pavadinimu, logotipu, emblema ar intelektine nuosavybe (atitinkamu atveju) siejamam prestižui arba jau tai padarė, kartu aptarsime veiksmus, kurių galėtume imtis, kad tokią susidariusią situaciją ištaisytume. Ekstremaliais atvejais ir, jei nuspręs, kad tai būtina, NK gali bendradarbiavimą nutraukti nedelsiant. Tokiu atveju Alytaus miestas iš karto neteks teisės naudotis UNICEF bei NK nuosavybe ir privalės nutraukti visas su šiuo bendradarbiavimu susijusias reklaminę bei viešųjų ryšių veiklą.  

 

IX. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mes nekuriame bendros įmonės ar kitokio bendro verslo subjekto, ir šis bendradarbiavimas neturėtų būti suprantamas kaip tokia veikla. Mes išliekame visiškai nepriklausomi vienas nuo kito ir mūsų bendradarbiavimas vyks ribotais ir griežtai apibrėžtais būdais, siekiant sukurti miesto aplinką, kurioje vaiko teisės bus užtikrinamos efektyviau.

2. Jei bet kuri iš šalių nori pakeisti šio bendradarbiavimo sąlygas, mes tai aptarsime ir, abiems dėl tokių pakeitimų sutikus, apibūdinsime juos raštu bei kartu pasirašysime. Pakeitimai galioti pradės tik abiems šalims juos pasirašius.

 

 

Alytaus miesto savivaldybė

Kodas 188706935

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 105, faks. (8 315) 55 191

El. p. info@alytus.lt

 

Lietuvos nacionalinuis UNICEF komitetas

Kodas 191588169

Aušros vartų g. 3, LT-01129 Vilnius

Tel. (8 5) 2127718

El. p. unicef@unicef.lt

 

Savivaldybės meras

 

(Parašas)

 

Nerijus Cesiulis

 

                    A. V.

Vykdomoji direktorė

 

(Parašas)

 

Jovita Majauskaitė-Staniulėnė

 

  1. V.

 

 

 

 

Į pradžią