Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-806 2019-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019-2020 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019-2020 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

2019 m. spalio 2 d. Nr.  DV-806

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62, 63, 64, 65 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl savivaldybės įstaigų, kurioms skelbiama šildymo sezono pradžia ir pabaiga, sąrašo tvirtinimo“ 2 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 oC:

1.      S k e l b i u Alytaus mieste 2019-2020 m. šildymo sezono pradžią 2019 m. spalio 3

d.

2.      N u r o d a u:

2.1. daugiabučių namų administratoriams, valdytojams, pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojams, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nuo šildymo sezono paskelbimo pradžios pradėti šildymo sezoną Alytaus mieste;

2.2. daugiabučius namus, švietimo, ikimokyklinio ugdymo, socialinių paslaugų ir sveikatos paskirties pastatus šildymo sezono metu šildyti, išskyrus atvejus, kai pastatų savininkai ar valdytojai, daugiabučių namų valdytojai ar techniniai prižiūrėtojai teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus šildymo sezoną pradėti kitu laiku ir įsipareigoja užtikrinti gyvenamosiose ir viešojo naudojimo patalpose mikroklimato parametrus, nustatytus higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“;

2.3. daugiabučių namų administratoriams, valdytojams, pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojams, nusprendusiems pradėti šildymo sezoną kitu laiku, apie tai raštu informuoti UAB „Alytaus šilumos tinklai“;

2.4. įsakymą paskelbti visuomenės informavimo priemonėse.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią