Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-795 2019-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. DV-795

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamentą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. DV-7 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamento tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                administracijos direktoriaus

  2019 m. rugsėjo 27 d.                             įsakymo Nr. DV-795                                                                                                                                                                         

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) veiklos organizavimo tvarką.

2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

3. Administracija savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais principais.

         

II. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

4. Administracijos darbą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas savivaldybės merui. Jis yra savivaldybės vykdomoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas.

5. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintu strateginiu veiklos planu, kuriame yra suformuota savivaldybės administracijos misija ir strateginiai tikslai, aprašomos administracijos vykdomos programos, numatomi finansavimo šaltiniai.

6. Administracijos veiklos organizavimo klausimams aptarti direktoriaus paskirtu laiku organizuojami pasitarimai. Juose dalyvauja administracijos direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai ir valstybės tarnautojai, vykdantys viešojo administravimo funkcijas ir neįeinantys į struktūrinių padalinių sudėtį.

7. Pasitarimų tikslas – pateikti administracijos padaliniams aktualią informaciją strateginio valdymo ir veiklos organizavimo klausimais, supažindinti su teismų praktika, privaloma vykdyti savivaldybės administracijai, pasikeitusiais teisės aktais, žmogiškųjų išteklių analize, su esminiais sprendimais ir pokyčiais, aptarti aktualius organizacinius, administracinius klausimus ir sudaryti galimybes pristatyti aktualius klausimus, aptarti savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų, mero ir administracijos vadovų duotų pavedimų ir skirtų papildomų užduočių vykdymo eigą, esmines problemas.

8. Pasitarimams vadovauja administracijos direktorius, jam nesant – administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus pareigas.

9. Pasitarimai, kuriuos organizuoja administracijos direktorius, rengiami esant būtinybei.

10. Pasitarimai yra protokoluojami ir daromas garso įrašas. Pristatęs nagrinėjamos problemos esmę, pranešėjas siūlo galimus jos sprendimo būdus. Protokole išvardijami svarstyti klausimai, kalbėtojai, suformuluojami pavedimai. Pasitarimus protokoluoja Vidaus administravimo skyriaus valstybės tarnautojas, į kurio pareigybės aprašymą ši funkcija įrašyta.

11. Parengtą pasitarimo protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

12. Protokolas pasirašomas per tris darbo dienas po posėdžio. Ne vėliau kaip kitą dieną po protokolo pasirašymo jis informacinių technologijų priemonėmis pateikiamas susipažinti pasitarimo dalyviams.

13. Struktūrinių padalinių vadovai, organizuodami svarbius padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasitarimus bei pasitarimus, kuriuose dalyvauja kitų institucijų ir įmonių atstovai, privalo užtikrinti, kad pasitarimai būtų protokoluojami. Pasitarimus protokoluoja padalinio vadovo paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

14. Administracijos struktūriniai padaliniai privalo užtikrinti tinkamus tarpusavio ryšius taip, kad galėtų efektyviai vykdyti savo funkcijas. Jeigu struktūrinis padalinys atstovauja savivaldybės administracijai teisėsaugos institucijose, atitinkamas struktūrinis padalinys privalo pateikti visą jo turimą informaciją bei dokumentus tuo klausimu ir deleguoti atstovauti teisėsaugos institucijose kompetentingą to struktūrinio padalinio valstybės tarnautoją ar darbuotoją.

15. Administracijai vadovauja direktorius, skiriamas savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktorius koordinuoja ir kontroliuoja administracijos padalinių ir valstybės tarnautojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas ir neįeinančių į struktūrinių padalinių sudėtį, veiklą per jų vadovus, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus.

16. Administracijos struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nurodytus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas. Administracijos struktūra tvirtinama Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priimama tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui be konkurso. Karjeros valstybės tarnautojai į pareigas priimami konkurso būdu valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, į pareigas, kurias atlikti būtinas aukštasis universitetinis arba neuniversitetinis arba jiems prilygintas  išsilavinimas, priimami vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto aprašo nuostatomis.

Asmenys, atlikę praktinį mokymą (stažuotę) ar dirbę administracijoje pagal viešųjų darbų programą ne trumpiau kaip du mėnesius, buvusio tiesioginio vadovo teikimu, administracijos direktoriaus įsakymu gali būti priimami į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas be atrankos. Be atrankos taip pat priimami asmenys į pareigas, kurioms atlikti nereikia aukštojo universitetinio ar neuniversitetinio ar jiems prilyginto išsilavinimo.

 

         

III. KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ SUDARYMAS IR JŲ VEIKLA

 

17. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų nuostatas, administracijos direktoriaus įsakymu sudaromos nuolatinės ir/ar laikinosios komisijos ir darbo grupės.

18. Komisijos ir darbo grupės gali būti sudaromos iš administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, savivaldybės pavaldžių įstaigų darbuotojų ir kitų institucijų atstovų. Tokio pobūdžio komisijos ar darbo grupės sudėtis gali būti tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu, raštu suderinus su pirmiau minėtų įstaigų ir institucijų vadovais.

19. Komisijų ir darbo grupių protokolus, jų išrašus, nuorašus ir kopijas rengia įsakyme dėl komisijos ar darbo grupės sudarymo nurodytas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (t. y. sekretorius). Posėdžiai privalo būti protokoluojami, jeigu yra svarstomi finansinio pobūdžio klausimai arba jie gali sukelti šalių ginčų nagrinėjimą teismine tvarka.

 

IV. ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

20. Asmenų prašymai, skundai ir pranešimai nagrinėjami pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą (-us) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo, dokumentų valdymo ir paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje aprašą (-us).

Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, šio reglamento nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja kiti teisės aktai.

         

V. ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

21. Savivaldybės administracijoje antspaudai naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis.

22. Administracijos Civilinės metrikacijos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka naudoja antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

23. Savivaldybės administracija, Finansų ir investicijų skyrius ir Švietimo ir sporto skyrius naudoja antspaudus su Alytaus miesto savivaldybės herbu.

24. Apvalų antspaudą su struktūrinio padalinio pavadinimu, kuriuo tvirtinami padalinyje parengti dokumentai, turėti ir naudoti turi teisę Aplinkos apsaugos, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos, Buhalterinės apskaitos, Turto valdymo ir verslo, Miesto ūkio, Kultūros, Socialinės paramos, Švietimo ir sporto, Vidaus administravimo, Teisės, Viešųjų pirkimų, Civilinės metrikacijos skyriai.

25. Antspaudai saugomi, apskaitomi ir sunaikinami vadovaujantis Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684. Antspaudai ir spaudai turi būti naudojami ir saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti neturintys tam teisės asmenys.

26. Administracijos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako administracijos direktorius. Direktorius saugoti administracijos antspaudą gali įsakymu įgalioti kitą administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją. Tokiu atveju už antspaudo naudojimą atsako administracijos direktoriaus įgaliotas administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

27. Už struktūrinių padalinių antspaudų saugojimą ir naudojimą yra atsakingi tų struktūrinių padalinių vadovai.

 

VI. DARBO LAIKO NUSTATYMAS IR DARBO LAIKO APSKAITOS

ŽINIARAŠČIŲ PILDYMAS

                     

28. Administracijos darbo laiką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Darbo tvarkos taisyklės.

29. Vidaus ūkio skyriaus budėtojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Darbo grafikai jiems sudaromi likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki kito mėnesio pradžios. Su šiais grafikais darbuotojai supažindinami raštiškai.

30. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, auginantiems vaikus, papildomos poilsio dienos suteikiamos ir lengvatos taikomos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

31. Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir administracijos direktoriaus įsakymu dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos patvirtinimo ir pildymo tvarkos nustatymo.

32. Administracijos direktorius įsakymu skiria valstybės tarnautoją ar darbuotoją būti atsakingu už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą ir nustatyta tvarka ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis pildomas kiekvieną dieną. Jame žymimas kiekvieną dieną dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai.

33. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, pasirašytas jį rengusio atitinkamo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojo ar darbuotojo ir jo tiesioginio vadovo (padalinio vadovai prieš pasirašydami privalo patikrinti, ar jame teisingai nurodyta: valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbtos dienos, darbo ir neatvykimo į darbą laikas ir skaičiavimai, sutartiniai žymėjimai, priėmimo ir atleidimo dienos, atostogų, komandiruočių, stažuočių, mokymų pradžia ir pabaiga), pateikiamas derinti valstybės tarnautojui, atliekančiam personalo tvarkymo funkciją, kito mėnesio pirmą dieną, o pastarasis jį teikia tvirtinti administracijos direktoriui. Patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami Buhalterinės apskaitos skyriui ne vėliau kaip kito mėnesio 1 dieną.

34. Su praėjusio laikotarpio žiniaraščiais valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali susipažinti Buhalterinės apskaitos skyriuje.

35. Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarką reglamentuoja administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Darbo tvarkos taisyklės.

 

VII. DARBO UŽMOKESTIS

 

36. Darbo užmokestis administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamas vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės administracijoje skaičiuojamo ir mokamo darbo užmokesčio tvarkos taisyklėmis.

 

VIII. KOMANDIRUOTĖS IR SIUNTIMAI

TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ

 

37. Komandiruotės organizuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nustatyta tvarka ir pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos komandiruočių tvarkos aprašą, patvirtintą administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymu Nr. DV-307 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komandiruočių tvarkos aprašo tvirtinimo“.  

38. Siuntimai tobulinti kvalifikaciją organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.

39. Savivaldybės administracijos direktoriaus komandiruotės ar siuntimas tobulinti kvalifikaciją įforminami savivaldybės mero potvarkiu, direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų siuntimas į komandiruotes ar tobulinti kvalifikaciją įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

IX. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

40. Visų rūšių atostogos (kasmetinės ir tikslinės) suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Darbo tvarkos taisyklėmis bei kolektyvine sutartimi. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos.

41. Planuojant kasmetines atostogas būtina:

41.1. laikytis reikalavimo, kad viena iš šių atostogų dalių nebūtų trumpesnė kaip 10 darbo dienų;

41.2. laikytis principo, kad už kiekvienus darbo metus atostogos būtų suteikiamos tais pačiais darbo metais;

41.3. turintys sukaupę atostogų už prieš tai buvusius darbo metus, pirmiausia turi išnaudoti ankstesnių metų atostogų dienas.

42. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal atostogų suteikimo grafiką (eilę), kuris prireikus gali būti tikslinamas.

43. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dėl svarbių priežasčių (laikinasis nedarbingumas, pavesta užduotis, kurią reikia atlikti iki tam tikro termino, nenumatyti darbai, ekstremalios situacijos ir t. t .) negalintys kasmetinių atostogų grafike nurodytu laiku išeiti atostogų arba pageidaujantys pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų, privalo likus 10 kalendorinių dienų iki grafike nurodytų atostogų pradžios pateikti administracijos direktoriui raštišką prašymą, vizuotą jo tiesioginio vadovo ir direktoriaus pavaduotojo pagal nustatytas kuravimo sritis, ir apie tai informuoti valstybės tarnautojus, vykdančius personalo tvarkymo funkcijas.

44. Administracijos padalinių vadovų, neturinčių pavaduotojų, funkcijas atostogų metu vykdo administracijos direktoriaus įsakymu, struktūrinio padalinio vadovo teikimu paskirtas valstybės tarnautojas.

45. Struktūrinių padalinių vadovai turi užtikrinti visišką struktūriniams padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą valstybės tarnautojų ar darbuotojų kasmetinių atostogų metu.

46. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas prašymą suteikti atostogas pateikia vėliau negu prieš 10 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos kasmetinių atostogų pradžios, prašyme jis turi nurodyti, kad neturi pretenzijų dėl laiku neišmokėto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas. Tuo atveju Buhalterinės apskaitos skyrius darbo užmokestį už atostogas išmoka darbo užmokesčio išmokėjimo dieną.

Jeigu valstybės tarnautojui ar darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas.

47. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Piniginė kompensacija už visas nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama tik atleidžiant valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš užimamų pareigų.

48. Nėštumo ir gimdymo atostogos valstybės tarnautojai ar darbuotojai suteikiamos pateikus medicininę pažymą apie nėštumo ir gimdymo laikotarpį, administracijos direktoriaus įsakymu. Už šių atostogų laiką mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa. Valstybės tarnautojoms ir darbuotojoms užtikrinama teisė po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias ji būtų turėjusi teisę, jeigu būtų dirbusi. Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu.

49. Vyrams suteikiamos tėvystės atostogos Darbo kodekse nustatyta tvarka, direktoriaus įsakymu, pateikus prašymą ir atitinkamą gydymo įstaigos pažymą. Už šių atostogų laiką mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa.

50. Atostogas vaikui prižiūrėti galima imti visas iš karto arba dalimis. Šios atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pasinaudojęs šiomis atostogomis ir norintis grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai privalo raštu įspėti administracijos direktorių ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įstaiga yra visiškai likviduojama.

51. Mokymosi atostogos suteikiamos tik pateikus mokymosi įstaigų pažymas ir už gali būti mokama teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos administracijos direktoriaus ir valstybės tarnautojo ar darbuotojo susitarimu. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pageidaujantis gauti šias atostogas, pateikia prašymą, kuriame nurodo šių atostogų suteikimo pagrindą.

 

X. SKATINIMAS ir apdovanojimai

         

53. Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skatinami, vienkartinės piniginės išmokos, premijos ir pašalpos mokamos, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijoje skaičiuojamo ir mokamo darbo užmokesčio tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-18 įsakymu Nr. DV-317.

54. Už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai valstybės tarnautojai gali būti teikiami gauti valstybės apdovanojimus.

 

XI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

55. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už savivaldybės administracijai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Administracijos valstybės tarnautojams už tarnybinius nusižengimus gali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.

56. Valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, gali turėti atstovą, kuris turi tokias pačias teises kaip valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą.

57. Savivaldybės administracijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, už darbo drausmės pažeidimus atsako Darbo kodekso nustatyta tvarka.

58. Įstatymų nustatytais atvejais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XII. TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIOJO RYŠIO

TELEFONŲ NAUDOJIMAS

         

59. Savivaldybės tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir administracijos direktoriaus administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Savivaldybės administracijos tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašo.

60. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Tarnybinių mobiliųjų telefonų ir jų limitų sąrašą tvirtina administracijos direktorius.

 

XIII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS APIE SAVIVALDYBĖS (ADMINISTRACIJOS) VEIKLĄ

 

61. Informacija viešosios informacijos rengėjams Alytaus miesto savivaldybėje teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Visuomenės informavimo įstatymu, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės viešosios informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonių atstovams taisyklėmis, Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos padalinių (skyrių) veiklos nuostatais, kitais teisės aktais.

62. Savivaldybės administracija siekia gerinti ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis, užtikrinti teisingą ir visuomenei laiku pateiktą informaciją apie savivaldybės veiklą, stiprinti miesto gyventojų pasitikėjimą savivaldos institucija, kurti ir palaikyti pozityvų valstybės tarnautojų (savivaldos institucijos) įvaizdį.

63. Komunikacijos skyrius kviečia viešosios informacijos rengėjus dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose, kituose renginiuose, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja savivaldybės administracijos vadovai ir padaliniai.

64. Raštiški atsakymai į viešosios informacijos rengėjų klausimus savivaldybės administracijos vadovų vardu ir kita informacija viešosios informacijos rengėjams savivaldybės administracijoje teikiama per Komunikacijos skyrių, kuris, užfiksavęs viešosios informacijos rengėjo pavadinimą, asmens pavardę, jo pateiktus klausimus, perduoda savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, kad šie parengtų išsamų atsakymą. Atsakymai į klausimus Komunikacijos skyriui pateikiami elektroniniu paštu arba raštu (jeigu reikia pridėti papildomų dokumentų):

64.1. jeigu rengiant juos nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per 4 valandas;

64.2. jeigu reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

65. Komunikacijos skyrius informaciją viešosios informacijos rengėjams pateikia raštu, pirmenybę teikia internetu ar kitokiomis elektroninėmis priemonėmis perduodamai informacijai:

65.1. jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per vieną darbo dieną;

65.2. jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per savaitę.

66. Viešosios informacijos rengėjas paklausimus telefonu teikia Komunikacijos skyriui, kuris perduoda juos valstybės tarnautojams ar darbuotojams ir konsultuoja juos dėl atsakymo turinio ir formos. Atsakymus pateikia Komunikacijos skyrius arba patys valstybės tarnautojai ar darbuotojai viešosios informacijos rengėjui 85 ir 86 punktuose nustatytais terminais.

67. Viešosios informacijos rengėjai, pageidaujantys susitikti su administracijos direktoriumi, jo pavaduotojais, valstybės tarnautojais ar darbuotojais, informuoja apie tai Komunikacijos skyrių, kuris suderina pokalbio laiką ir pateiktus žurnalisto klausimus su valstybės tarnautoju ar darbuotoju bei apie planuojamo pokalbio laiką nedelsiant informuoja viešosios informacijos rengėjo atstovą.

68. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai Komunikacijos skyriui pateikia objektyvią, tikslią ir išsamią informaciją.

69. Administracijos direktorius, jo pavaduotojai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai informaciją televizijos programoms teikia savivaldybės administracijos pastato pirmojo aukšto fojė, šalia specialaus savivaldybės stendo.

 

Vidinio komunikavimo tvarka

 

70. Organizuodamas savivaldybės vidinę komunikaciją, savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius, pavedus savivaldybės administracijos vadovams:

70.1. organizuoja savivaldybės spaudos konferencijas;

70.2. rengia pranešimus spaudai;

70.3. informuoja viešosios informacijos rengėjus apie savivaldybės administracijos veiklą ir priimtus sprendimus;

70.4. konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams klausimais;

70.5. vykdo kitus pavedimus, susijusius su oficialios savivaldybės informacijos rengimu ir skleidimu.

71. Informaciją apie savivaldybės veiklą administracijos direktorius, jo pavaduotojai, padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal savo kompetenciją teikia Komunikacijos skyriui.

72. Administracijos direktorius, jo pavaduotojai, padalinių vadovai informuoja Komunikacijos skyrių apie organizuojamus renginius – apie komisijų ir darbo grupių posėdžius, pasitarimus, kuriuose dalyvauja savivaldybės meras, jo pavaduotojai, administracijos direktorius (pavaduotojai), savivaldybės tarybos nariai, kitų miesto savivaldybės institucijų atstovai – raštu arba žodžiu prieš 1 darbo dieną, o apie skubiai sušauktus svarbius pasitarimus – žodžiu, ne vėliau kaip prieš 1 valandą.

73. Padalinių vadovai arba jų įgalioti atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai kiekvieną pirmadienį informuoja Komunikacijos skyrių apie planuojamus svarbius visuomenei darbus. Skelbtinos informacijos viešinimo būdus valstybės tarnautojai ir darbuotojai derina su Komunikacijos skyriumi. Komunikacijos skyrius parengia informaciją visuomenei ir viešosios informacijos rengėjams.

74. Privalomus skelbti vietinėje spaudoje skelbimus, teisės aktus savivaldybės administracijos padaliniai pateikia viešosios informacijos rengėjams, taip pat skelbia juos savivaldybės portale ir kitose duomenų valdymo bazėse.

75. Komunikacijos skyrius:

75.1. kiekvieną pirmadienį pateikia tekstą savivaldybės portalo www.alytus.lt skilčiai „Savaitės klausimas“ ir viešosios informacijos rengėjams;

75.2. teikia informaciją apie savivaldybės veiklą Informacijos teikimo ir skelbimo Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt taisyklių tvarka „Naujienų“ skiltyje ir išplatina viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu;

75.3. kiekvieną darbo dieną stebi žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kritiką, pastabas, komentarus ir pan. apie savivaldybės administracijos veiklą ir pagal poreikį pateikia informaciją savivaldybės administracijos vadovams.

76. Komunikacijos skyriaus vedėjas arba vyr. specialistas privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, organizuojamose spaudos konferencijose. Jis gali dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose prieš tai suderinęs su posėdžio pirmininku.

 

Reagavimas į visuomenės nuomonę

 

77. Žiniasklaidoje paskelbtą gyventojų nuomonę ir konstruktyvią kritiką apie savivaldybės administracijos veiklą renka ir apibendrina Komunikacijos skyrius.

78. Atsakymus į konstruktyvią kritiką arba tikrovės neatitinkančių faktų paneigimus per 2 darbo dienas administracijos direktoriaus (pavaduotojų) nurodymu parengia savivaldybės administracijos padaliniai pagal savo kompetenciją. Prireikus daugiau laiko, terminas gali būti pratęstas iki 3 darbo dienų. Už atsakymų į kritiką ir tikrovės neatitinkančių faktų paneigimų, teikiamų savivaldybės administracijos vadovų vardu, platinimą viešosios informacijos rengėjams atsako Komunikacijos skyrius.

79. Atsakymų pateikimą viešosios informacijos rengėjams dėl savivaldybės administracijos veiklos koordinuoja ir kontroliuoja Komunikacijos skyriaus vedėjas.

 

XIV. REIKALŲ, DOKUMENTŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMAS

 

80. Miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų, reikalai, dokumentai ir materialinės vertybės perduodami pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

Keičiantis administracijos direktoriui, jei nėra naujai paskirto direktoriaus, reikalai perduodami direktoriaus pavaduotojui, atliekančiam savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, ar kitam savivaldybės tarybos sprendimu paskirtam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, kuriam pavesta atlikti direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Keičiantis administracijos direktoriaus pavaduotojui, jei nėra paskirto naujojo direktoriaus pavaduotojo, reikalai perduodami administracijos direktoriui, ar kitam savivaldybės tarybos sprendimu paskirtam administracijos direktoriaus pavaduotojui arba kitam valstybės tarnautojui. Reikalų perdavimą atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 3 asmenų komisija. Aktą surašo vienas iš komisijos narių, pasirašo perduodantysis ir priimantysis asmenys ir visi komisijos nariai.

81. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas struktūrinių padalinių vadovai arba valstybės tarnautojai, vykdantys viešojo administravimo funkcijas ir neįeinantys į struktūrinio padalinio sudėtį, reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus), taip pat turimus dokumentus ir bylas, informacinę bei norminę medžiagą, knygas, įgytas už savivaldybės administracijos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį jis atsakingas, pagal patvirtintos formos kortelę (kortelės forma pridedama) perduoda struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojui (jei toks yra) arba administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam kitam karjeros valstybės tarnautojui. Tais atvejais, kai padalinio vadovo sprendžiamų klausimų yra labai daug, apima plačią veiklos sritį, administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

82. Atleidžiami iš pareigų (darbo) arba perkeliami į kitas pareigas (darbą) administracijos karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, reikalus (nebaigtus tvarkyti dokumentus, vykdyti pavedimus ir spręsti klausimus), taip pat turimus dokumentus ir bylas, informacinę bei norminę medžiagą, knygas, įgytas už savivaldybės administracijos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį jie atsakingi, privalo inventorizuoti ir perduoti struktūrinio padalinio vadovui. Valstybės tarnautojui, atsakingam už personalo tvarkymą, būtina pateikti kortelę su parašais, kad jie yra visiškai atsiskaitę.

83. Atleidžiant iš pareigų valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kuris struktūriniame padalinyje buvo atsakingas už dokumentų tvarkymą, visus padalinyje esančius dokumentus, kurie įrašyti dokumentacijos plane, pagal nustatytos formos aktą jis perduoda struktūrinio padalinio vadovui.

84. Prašymai atleisti iš darbo įteikiami administracijos direktoriui Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse nustatytais terminais.

85. Gavę prašymą, valstybės tarnautojai, vykdantys personalo tvarkymo funkcijas, valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia atsiskaitymo kortelę, kurioje jis privalo surinkti atsakingų valstybės tarnautojų ar darbuotojų parašus.

86. Įsakymą dėl atleidimo iš darbo rengia valstybės tarnautojai, vykdantys personalo tvarkymo funkcijas, tik gavę užpildytą atsiskaitymo kortelę.

87. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo atsiskaitymas su Alytaus miesto savivaldybės administracija laikomas baigtu, kai jis valstybės tarnautojui, vykdančiam personalo tvarkymo funkcijas, pateikia užpildytą (su atsakingų darbuotojų parašais) atsiskaitymo lapelį ir pasirašo ant atleidimo įsakymo.

 

XV. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS IR TVIRTINIMAS

 

            88. Administracijos dokumentai rengiami, vizuojami, pasirašomi, pateikiami susipažinti Vieno langelio informacinėje sistemoje (toliau – VLIS) „Avilys“. Veiksmai, atlikti savivaldybės VLIS „Avilys“ naudotojo prisijungimo, naudojant suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, metu, pagal kuriuos galima vienareikšmiškai identifikuoti konkretų valstybės tarnautoją ar darbuotoją ir logiškai susieti su pasirašomu dokumentu, turi tokią pat teisinę galią, kaip ir parašas administracijos rašytiniuose vidaus dokumentuose;

            89. Administracijos direktorius pasirašo:

            89.1. įsakymus bendrosios vadovo kompetencijos ir personalo klausimais;

            89.2. biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų dokumentus, kuriuose būtinas įstaigos vadovo parašas;

            89.3. statistines ataskaitas, įgaliojimus, kitoms institucijoms ir asmenims išduodamas pažymas ir aktus (išskyrus tuos, kurių pasirašymo tvarka nustatyta kituose teisės aktuose), protokolus, sutartis (pagal savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašą);

            89.4. dokumentus, siunčiamus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui ir jo nariams, Vyriausybei, ministerijoms ir departamentams, Valstybės kontrolieriui, Seimo kontrolierių įstaigai, teisėsaugos institucijoms;

            89.5. atsakymus į savivaldybės administracijai adresuotus asmenų skundus ir prašymus, kurie neatitinka teikiamų administracinių paslaugų kriterijų ir kuriuos rengia administracijos direktoriui tiesiogiai pavaldūs struktūriniai padaliniai ar į struktūrinių padalinių sudėtį neįeinantys valstybės tarnautojai (Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka);

            89.6. kitus teisės aktų jam priskirtus pasirašyti ar tvirtinti dokumentus (mokymo ir kitus planus, apskaitos politikos dokumentus).

            90. Administracijos direktoriaus pavaduotojai pagal nustatytas veiklos sritis pasirašo  institucijoms ir asmenims siunčiamus dokumentus pagal kompetenciją.

            91. Prieš pasirašant direktoriui, dokumentus vizuoja dokumento rengėjo tiesioginis vadovas, direktoriaus pavaduotojai pagal nustatytas veiklos sritis. Prieš pasirašant direktoriaus pavaduotojui, dokumentus vizuoja rengėjo tiesioginis vadovas. Jei reikia, dokumentus vizuoja vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas ir Teisės skyriaus valstybės tarnautojas.

            92. Struktūrinių padalinių vadovai pasirašo siunčiamuosius informacinio pobūdžio dokumentus, atsakymus į administracijos struktūriniams padaliniams adresuotus institucijų raštus ir  asmenų prašymus (šie raštai įforminami struktūrinio padalinio blanke), sutartis, protokolus, buities tyrimo aktus ir kitus dokumentus, kuriuos pasirašyti jiems  pavesta kitais administracijos direktoriaus ar savivaldybės tarybos teisės aktais.

            93. Detalesnę dokumentų rengimo, valdymo ir paslaugų teikimo tvarką nustato administracijos direktorius atskirais teisės aktais.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

94. Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamentas yra lokalinio pobūdžio dokumentas, taikomas tik administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, nepriklausomai nuo darbo santykių terminų.

95. Priimamą į pareigas valstybės tarnautoją ar darbuotoją padalinio vadovas supažindina su administracijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

 

–––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos veiklos reglamento

priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ATLEIDIMO IR ATSISKAITYMO IŠ DARBO APSKAITOS KORTELĖ

 

1.Vardas, pavardė ________________________________________________________________

2. Padalinio pavadinimas ___________________________________________________________

3. Pareigos ______________________________________________________________________

4. Prašymo atleisti iš darbo gavimo data _______________________________________________

5. Prašoma atleidimo data __________________________________________________________

6. Dokumentus ir materialines vertybes priima __________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Perdavimas įformintas aktu Nr. ____________________________________________________

8. Atostogos

Paskutinės panaudotos atostogos

Periodas, už kurį panaudotos atostogos

Periodas, už kurį nepanaudotos kasmetinės atostogos (k. d.)

Avansu panaudotos kasmetinės atostogos

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Žyma apie tarnybinio pažymėjimo grąžinimą:

Tarnybinio pažymėjimo numeris

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

10. Žyma apie tarnybinio mobiliojo telefono aparato grąžinimą ir atsiskaitymas už mobiliojo ryšio paslaugas (jeigu turėjo):

Tarnybinio telefono numeris

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

11. Žyma apie antspaudo ir spaudo grąžinimą (jeigu turėjo):

Antspaudo, spaudo pavadinimas

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

12. Atleidimas suderintas

Su:

Pastabos

Vardas, pavardė

Parašas

 Skyriaus vedėju

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriumi

 

 

 

Vidaus ūkio skyriumi

 

 

 

Informacinių ir ryšių technologijų skyriumi

 

 

 

 

 

 

 

Atleidimo iš darbo data ir pagrindas ____________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Į pradžią