Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-268 2019-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr.  T-268

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a,

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją:

komisijos pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė;

komisijos sekretorė – Aldona Pikienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

narės:

Irma Jauneikienė, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Violeta Mikalauskienė, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laima Nastaravičienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią