Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-232 2019-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr.  T-232

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 182, 183 ir 184 punktais, Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimu Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“, 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į V. Gibienės,
L. Stankevičiaus, A. Jučo, E. Jurčienės, L. V. Kirkliauskienės, V. Račkausko sutikimus ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 raštą Nr. VD-2429 (6.39), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Edita Jurčienė, Alytaus miesto bendruomenės atstovė;

Laima Vincė Kirkliauskenė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Linas Stankevičius, Alytaus miesto bendruomenės atstovas;

Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2. Skirti Andrių Jučą Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos pirmininku.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią