Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-208 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr. T-208

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimą Nr. T-103 „Dėl Ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisiją:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

1.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguotas narys;

1.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojas;

1.4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus valstybės tarnautojas;

1.5. Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatorius;

1.6. 2 Alytaus verslo plėtros koordinavimo tarybos deleguoti atstovai.“

2. Pakeisti nurodyto sprendimo 3 punktu patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos nuostatus:

2.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „7. Komisija sudaroma iš 7 deleguotų narių – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatoriaus, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojo, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojo, dviejų narių, deleguotų Verslo plėtros koordinavimo tarybos. Deleguojant komisijos narius, būtina atsižvelgti į tai, kad jie nebūtų susiję vienas su kitu pavaldumo ryšiais.“

2.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Komisiją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Komisijos narių personalinė sudėtis sudaroma pagal delegavimo dokumentus ir komisijos pirmininkas skiriamas dalyvaujančiųjų asmenų bendru susitarimu per pirmąjį komisijos posėdį. Komisijos sekretorius yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus valstybės tarnautojas. Komisijos darbe jis dalyvauja be balso teisės.“

 

3. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią