Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-229 2019-03-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr.  DV-229

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-343 „Dėl pritarimo investiciniam Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektui“, 

t v i r t i n u Socialinio būsto pirkimo ekonominį ir socialinį pagrindimą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr.  DV-229

 

SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO EKONOMINIS IR SOCIALINIS PAGRINDIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Socialinio būsto pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas parengtas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta, kad savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, būsto pardavimo ir kitų teisėtai gautų lėšų, statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus, taip pat perkant ar kitokiu būdu teisėtai įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus.

3. Socialinio būsto pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas parengtas pagal Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste investicinį projektą.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI IR JŲ PASIEKIMO BŪDAI

 

4. Tikslas – padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų naudojamas mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

5. Investiciniame Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projekte nagrinėtos trys tikslo įgyvendinimo alternatyvos:

5.1. modulinių namų statyba Alytaus mieste;

5.2. Alytaus miesto buvusio lopšelio-darželio „Eglutė“ adresu Vilties g. 28A rekonstrukcija;

5.3. butų Alytaus miete įsigijimas.

6. Pagal  investicinio projekto išvadas:

6.1. vertinant alternatyvų finansinės analizės rezultatus matyti, kad patraukliausia 3 alternatyva – butų pirkimas;

6.2. teigiama ekonominė socialinė grynoji dabartinė vertė ir didesnė nei taikyta diskonto norma vidinė grąžos norma rodo, kad investicijų projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis – didžiausia generuojama ekonominė socialinė nauda yra 3 alternatyvos atveju (butų pirkimas).

 

III SKYRIUS

PIRKIMO KRITERIJAI 

 

7. Butų pirkimo komisija, priimdama sprendimą dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo, turi vadovautis šiais kriterijais:

7.1. pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų;

7.2. būsto kaina;

7.3. būsto techninė būklė;

7.4. energinio naudingumo klasė.

8. Pasiūlymų vertinimo kriterijai būstams, perkamiems asmenims su negalia:

 

 

Vertinimo kriterijai

Ekonominio naudingumo įvertinimas balais būstui, kuris perkamas judėjimo negalią turinčiam asmeniui

I.

Kaina (C)

Maksimalus balas – 60

II.

Techninio įvertinimo kriterijai (T)

Maksimalus balas – 30

II.1.

Gyvenamosios patalpos (T1)

 

 

su rūsio patalpomis 

0 arba 1

 

su balkonu

0 arba 3

 

su lauko pandusu žmonėms su negalia

0 arba 3

 

su keltuvu, pritaikytu žmonėms su negalia, iki buto įėjimo durų

0 arba 4

 II.2

 Aukštas (T2)

 

 

 pirmasis aukštas

3

 

antrasis aukštas arba antrasis aukštas, kai daugiabutyje yra liftas

2

 

nuo trečiojo iki priešpaskutinio aukšto, kai daugiabutyje yra liftas

1

II.3.

Langai (T3)

0-5

 

be stiklo paketų

0

 

su stiklo paketais

5

 

Kai buto langai be stiklo paketų (nepakeisti), tačiau įstiklintas balkonas – 1 balas.

Kai dalis buto langų (mažiau kaip 50 proc.) pakeisti su stiklo paketais – 2 balai.

Kai 50 proc. buto langų  pakeisti su stiklo paketais – 3 balai.

Kai dalis buto langų (daugiau kaip 50 proc.) pakeisti su stiklo paketais –  4 balai.

Kai visi buto langai pakeisti su stiklo paketais – 5 balai.

 

II.4.

Remonto būklė (T4)

 

 

virtuvės

0-4

 

vonios ir tualeto

0–4

 

kambarių ir koridoriaus

0–3

III

Energinio naudingumo klasė (E):

Maksimalus balas – 10

 

A++

10 balų

 

A+

9 balai

 

A

8 balai

 

B

7 balai

 

C

6 balai

 

D

5 balai

 

E

4 balai

 

F

3 balai

 

G

2 balai

 

9. Perkant būstus asmenims su negalia, labai svarbus aukštas, kuriame siūloma įsigyti būstą, ir kiti specialieji reikalavimai:

9.1. su keltuvu, pritaikytu žmonėms su negalia, iki buto įėjimo durų – 4 balai;

9.2. su lauko pandusu žmonėms su negalia – 3 balai;

9.3. pirmasis aukštas – 3 balai; kituose aukštuose būstas asmeniui su judėjimo negalia gali būti perkamas tik tokiu atveju, jei yra liftas.

10. Pasiūlymų vertinimo kriterijai kitiems perkamiems būstams:

 

 

Vertinimo kriterijai

Ekonominio naudingumo įvertinimas balais perkamiems būstams

I.

Kaina (C)

Maksimalus balas – 60

II.

Techninio įvertinimo kriterijai (T)

Maksimalus balas – 30

II.1.

Gyvenamosios patalpos (T1)

 

 

su rūsio patalpomis 

0 arba 3

 

su balkonu

0 arba 8

 II.2

 Aukštas (T2)

 

 

paskutinis (viršutinis)

0

 

 nuo ketvirtojo iki priešpaskutinio aukšto

1

 

 pirmasis aukštas

2

 

antrasis, trečiasis aukštai

3

II.3.

Langai (T3)

0–5

 

be stiklo paketų

0

 

su stiklo paketais

5

 

Kai buto langai be stiklo paketų (nepakeisti), tačiau įstiklintas balkonas – 1 balas.

Kai dalis buto langų (mažiau kaip 50 proc.) pakeisti su stiklo paketais – 2 balai.

Kai 50 proc. buto langų  pakeisti su stiklo paketais – 3 balai.

Kai dalis buto langų (daugiau kaip 50 proc.) pakeisti su stiklo paketais –  4 balai.

Kai visi buto langai pakeisti su stiklo paketais – 5 balai.

 

II.4.

Remonto būklė (T4)

 

 

virtuvės

0–4

 

vonios ir tualeto

0–4

 

kambarių ir koridoriaus

0–3

III

Energinio naudingumo klasė (E):

Maksimalus balas – 10

 

A++

10 balų

 

A+

9 balai

 

A

8 balai

 

B

7 balai

 

C

6 balai

 

D

5 balai

 

E

4 balai

 

F

3 balai

 

G

2 balai

 

11. Ekonominio naudingumo nustatymas:

113.1. ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) ir (E) balus:


11.2. pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos (suderėtos) 1 kv. m kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo (suderėto) 1 kv. m  kainos (Cp) santykį dauginant iš vertinimui skirto kainos maksimalaus balo (X=60):

;

11.3. kriterijų (Ti) balai priskiriami tiesiogiai;

11.4. kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

;

11.5. kriterijų (E) balai priskiriami tiesiogiai;

11.6. maksimalus balų skaičius – 100;

12. Pasiūlymai vertinami atskirai kiekvienai pirkimo daliai.

13. Jeigu įvertinus visus pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą paaiškėja, kad yra daugiau būstų, surinkusių vienodą balų skaičių, sudarant pasiūlymų eilę pirmiau bus įrašytas tas būstas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

_______________________

 

 

Į pradžią