Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-4 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-4

Alytus

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais,
29 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti A. J., Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus, pareiginės algos koeficientą 14,55 (baziniais dydžiais).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo, pareigybės kategorijos nustatymo“ 1.1 papunktį.

2.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T-44 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus kvalifikacinės klasės suteikimo“.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytas pareiginės algos koeficientas taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią