Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-3 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KADENCIJOS NUSTATYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KADENCIJOS NUSTATYMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-3

Alytus

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo 2 straipsniu ir 3 straipsnio 22 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės
taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovui A. J., Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriui, 5 metų kadenciją eiti šias pareigas.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyta kadencijos pradžia – 2019 m.
sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

Į pradžią