Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-7 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS, BESIKURIANTIEMS ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS, BESIKURIANTIEMS ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-7

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
38 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsniu, 2013 m. gruodžio 18 d. Europos komisijos reglamentu Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“, 2014 m. birželio 17 d. Europos komisijos reglamento Nr. 651/2014 3 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems Alytaus pramonės parke, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šio aprašo nuostatos taikomos investicijų sutartims, pasirašytoms po aprašo įsigaliojimo dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

                                          


 

             PATVIRTINTA

             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

             2019 m. sausio 30 d.

             sprendimu Nr. T-7

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS, BESIKURIANTIEMS ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems Alytaus pramonės parke, tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato investuotojo patirtų išlaidų žemės sklypo, esančio Alytaus pramonės parke, sutvarkymo darbams kompensavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Investicijų įstatymu, 2013 m. gruodžio 18 d. Europos komisijos reglamentu Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“, 2014 m. birželio 17 d. Europos komisijos reglamentu Nr. 651/2014.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Investuotojas – Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio juridiniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja Alytaus pramonės parke nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą ir su kuriuo Alytaus miesto savivaldybė yra pasirašiusi investicijų sutartį.

3.2. Savivaldybė Alytaus miesto savivaldybė.

3.3. Žemės sutvarkymo darbai Alytaus pramonės parke esančio žemės sklypo sutvarkymo darbai: žemės sklype esančių medžių, krūmų, jų šaknų šalinimo ir išvežimo, žemės sklype esančių durpių iškasimo, papildomo grunto atvežimo ir žemės paviršiaus sutankinimo, žemės sklypo sausinimo darbai.

3.4. Lėšų gavėjas – investuotojas, kuris atliko žemės sutvarkymo darbus teisėtais pagrindais valdomame Alytaus pramonės parke esančiame sklype ir su kuriuo savivaldybė yra sudariusi investicijų sutartį.

3.5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

4. Tvarkos aprašo tikslas gerinti Alytaus pramonės parko infrastruktūrą tokiu būdu didinant jo patrauklumą potencialiems investuotojams.

5. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

5.1. sudaryti palankias sąlygas Alytaus pramonės parke besikuriantiems investuotojams;

5.2. skatinti naujų investicijų pritraukimą.

 


 

IV SKYRIUS

investuotojo patirtų išlaidų žemės sklypo, esančio Alytaus pramonės parke, sutvarkymo darbams kompensavimo SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6. Investuotojų prašymai kompensuoti patirtas išlaidas žemės sklypo sutvarkymo darbams (toliau – prašymas, -ai) teikiami svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijai.

7. Kompensacija investuotojui gali būti skirta, jei per trejus (investuotojo naudojamus mokestinius) metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio. Bendra de minimis valstybės pagalbos suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą kelių transporto sektoriuje).

8. Investuotojas yra įvykdęs žemės sklypo sutvarkymo darbus, už kuriuos prašo kompensacijos, visiškai už juos atsiskaitęs ir turi tai pagrindžiančius dokumentus, o įvykdyti darbai patikrinti techninio prižiūrėtojo.

9. Kompensacijos suma negali būti didesnė nei 5 proc. investicijų sutartyje investuotojo įsipareigotos investuoti sumos, neviršijant de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio.

10. Išlaidos gali būti kompensuotos tik pasiekus 50 proc. investicijų sutartyje investuotojo įsipareigotų padaryti investicijų sumos.

11. Kompensacija negali būti didesnė nei 75 proc. patirtų ir nustatytų tinkamų kompensuoti žemės sklypo sutvarkymo darbų išlaidų, o išlaidos patirtos ne seniau nei 24 mėnesių nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo.

12. Teikdamas prašymą investuotojas turi būti atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, valstybės ir savivaldybės biudžetais, Valstybine mokesčių inspekcija.

13. Kompensacija nesuteikiama:

13.1. už investicijas, kurios nėra pabaigtos ir (ar apmokėtos);

13.2. jeigu pradėtos investicijų sutarties nutraukimo procedūros ar investuotojas vėluoja vykdyti investicijų sutartyje sulygtus įsipareigojimus;

13.3. investuotojams, kurių prašymai nebuvo svarstyti Ekonominės plėtros programos komisijoje;

13.4. investuotojams, kurie turi įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetams, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai;

13.5. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems juridiniams asmenims.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMŲ SKIRTI LĖŠŲ TEIKIMO TVARKA

 

14. Prašymai skirti kompensaciją gali būti teikiami nuolat, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos, o svarstomi Ekonominės plėtros programos komisijos (toliau – komisija) posėdžių metu. Išlaidoms, patirtoms lapkričio ir gruodžio mėnesiais, prašymai skirti kompensaciją teikiami kitais metais. Šis tvarkos aprašas yra skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale  www.alytus.lt.

15. Finansuojama pagal metiniame savivaldybės biudžete faktiškai numatytas lėšas,  skirtas Ekonominės plėtros programai.

16. Investuotojai, norintys gauti kompensaciją, Alytaus miesto savivaldybės administracijai (programos koordinatoriui) pateikia:

16.1. prašymą skirti kompensaciją (laisva forma);

16.2. visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius investuotojo patirtas ir apmokėtas išlaidas (pvz., sąskaitą faktūrą, užbaigtų darbų aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, banko pervedimų ar išrašų kopijas, sutartį su paslaugų (darbų) teikėju ir apmokėjimo pagal šią sutartį dokumentus, juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;

16.3. užpildytą nustatytos formos de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną (forma pateikiama 1 priede).

17. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, pagal administracijos direktoriaus patvirtintą Strateginio veiklos plano programų koordinatorių sąrašą koordinuojantis programos lėšų naudojimą (toliau – koordinatorius), patikrina investuotojo pateiktus prašymus skirti lėšų, ar pateikti dokumentai atitinka tvarkos aprašo reikalavimus, ir pateikia prašymus skirti kompensaciją svarstyti komisijai.

18. Prašymai skirti kompensaciją ir jų priedai priimami ir registruojami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt.

19. Prašymus skirti kompensaciją vertina Ekonominės plėtros programos komisija (toliau – komisija) vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-103 patvirtintais Komisijos nuostatais.

20. Komisija, įvertinusi kiekvieną prašymą skirti kompensaciją, savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą dėl lėšų skyrimo.

21. Tinkamomis kompensuoti išlaidos pripažįstamos tik tos, kurios nėra aukštesnės už rinkoje galiojančias atitinkamų darbų kainas.

22. Prireikus investuotojas pateikia kitus koordinatoriaus ar komisijos prašomus dokumentus ar informaciją.

23. Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima sprendimą dėl programos lėšų skyrimo – jis įforminamas savivaldybės tarybos sprendimu.

24. Finansavimas skiriamas sudarant dvišalę – lėšų gavėjo ir administracijos direktoriaus – išlaidų kompensavimo sutartį (forma pateikiama 2 priede).

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMAS, ATSKAITOMYBĖ IR PRIEŽIŪRA

                     

25. Su investuotojais, kuriems skirtos programos lėšos, pasirašoma išlaidų kompensavimo sutartis. Joje nurodoma, už kokias išlaidas skirta kompensacija, investuotojo įsipareigojimai.

26. Lėšų gavėjas per 2 mėnesius nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti išlaidų kompensavimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas.

27. Buhalterinės apskaitos skyrius, pasirašius išlaidų kompensavimo sutartį, per 60 kalendorinių dienų lėšas perveda į nurodytą sąskaitą banke.

28. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra apmokėtos per finansų institucijas.

29. Lėšų gavėjo ir Alytaus miesto savivaldybės tarpusavio įsipareigojimai ir atsakomybė nustatoma išlaidų kompensavimo sutartyje.

30. Lėšų gavėjas privalo grąžinti lėšas, jei neįvykdo bent vienos sąlygos: jei investicijų sutartis nutraukiama, investuotojas nevykdo investicijų sutartyje sulygtų įsipareigojimų, per 12 mėnesių nuo statinio įregistravimo dienos nesukuria 20 naujų darbo vietų. Grąžinama suma turi būti perskaičiuota įvertinus infliaciją.

31. Komisijai pateikti išlaidų kompensavimui skirti dokumentai ar jų kopijos investuotojams negrąžinami.

32. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, programos koordinatorius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

 


 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas tik Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

34. Lėšų kontrolę pagal šį aprašą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyrius.

35. Lėšų apskaitą pagal šį tvarkos aprašą apskaitą tvarko Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

36. Duomenis apie skirtą finansavimą Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateikia savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už duomenų suvestinę.

37. Paaiškėjus (nustačius aplinkybes), kad investuotojas pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimo dėl pritarimo lėšų kompensavimo sutarčiai priėmimą, investuotojas sutartyje nustatytais terminais privalo grąžinti lėšas. Savivaldybei padaryta žala išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 


Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems

Alytaus pramonės parke, tvarkos aprašo

1 priedas

 

(De minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinančio klausimyno forma)

 

DE MINIMIS PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ PATVIRTINANTIS KLAUSIMYNAS

PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 1407/2013

 

20___ m. ___________ ____ d.

 

Teikiami klausimyno pildymo datos duomenys

PAREIŠKĖJO PAVADINIMAS (jei pareiškėjas juridinis asmuo)/ VARDAS, PAVARDĖ (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

           

KODAS (jei pareiškėjas juridinis asmuo)/ ASMENS KODAS (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

          

 

Nr.

KLAUSIMAS

ATSAKYMAS

(TAIP/ NE)

 

Į visus klausimus turi būti pateikti atsakymai TAIP arba NE.

 

I.                   SUSIEJIMAI PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 „VIENOS ĮMONĖS“ SĄVOKĄ (pildant lentelę būtina nurodyti visus ūkio subjektus, kurie laikomi viena įmone REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 prasme ir kurių tarpusavio santykiai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų).

Tolimesniuose klausimuose vartojama sąvoka „ūkio subjektas“ apima fizinius asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą, ir įmones.

 

a)

Ar kitas ūkio subjektas turi Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:    

      

 

 

b)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:    

 

     

 

c)

Ar kitas ūkio subjektas turi teisę paskirti arba atleisti daugumą Jūsų įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:           

 

 

 

d)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:          

 

 

 

e)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata kitam ūkio subjektui suteikiama teisė daryti Jūsų įmonei lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje paaiškinkite lemiamos įtakos pobūdį.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:           

 

 

 

f)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata Jums arba Jūsų įmonei suteikiama teisė kitai įmonei daryti lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:                  

 

 

 

g)

Ar kitas ūkio subjektas, būdamas Jūsų įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamasis su Jūsų įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vienas kontroliuoja Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojamų ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:   

 

 

h)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė, būdami kitos įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamiesi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vieni kontroliuojate tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojančių ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:          

 

 

 

i)

Ar Jūs ir (arba) įmonės akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų ar balsų, vykdo / planuoja vykdyti ūkinę-komercinę veiklą (dirba / dirbs pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą arba yra ūkininkas)? Jeigu taip, apačioje esančioje eilutėje nurodykite veiklos pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Akcininko vardas ir pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo, ūkininko pažymėjimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos išdavimo data, numeris, išdavusios institucijos pavadinimas ir veiklos pobūdis su kodu:           

 

 

 

II.                ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS, ĮSIGIJIMAS IR SKAIDYMAS PER PASTARUOSIUS TREJUS FISKALINIUS*** METUS (pildo juridiniai asmenys)

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus susijungė su kita įmone?

Taip   Ne      

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus įsigijo kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įsigyta kitos įmonės?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Jeigu nors į vieną iš II dalies klausimų buvo atsakyta teigiamai, prašome užpildyti šią lentelę:

1

Nurodykite įmones, kurios sudaro susijungusią įmonę, ir jų kodus, susijungimo datą:

          

2

Nurodykite įmones, kurios buvo įsigytos, ir jų kodus, įsigijimo datą:

          

3

Nurodykite įmonę, kuri įsigijo Jūsų įmonę, ir jos kodą, įsigijimo datą:

          

4

Nurodykite įmonę, kuri buvo suskaidyta, ir jos kodą, suskaidymo datą; ar iki suskaidymo veikusiai įmonei buvo suteikta de minimis pagalba, jos dydį ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklos rūšis) ji buvo panaudota:

         

 

 

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

- mums yra žinoma, jog klausimyne pateikta informacija yra reikalinga de minimis valstybės pagalbai, kurios teikimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, įvertinti;

- mums yra žinoma, kad įmonei suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos registre, informacija apie įmonei suteiktą (nereikšmingą) de minimis pagalbą įmonėms yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, nustatyta tvarka;

- pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;

- yra pateikta visa mums žinoma informacija ir (ar) kitos svarbios aplinkybės, susijusios su šiame klausimyne nurodoma informacija;

- mūsų pateikiami duomenys apie įmonę, įmonės dalyvius (akcininkus, savininkus, narius), įmonės veiklą, įmonės finansinę būklę yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimą;

- mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją ir civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta de minimis pagalba turi būti grąžinta.

 

(Pareigos)                                                                     (Parašas)                              (Vardas, pavardė)

 

* Dauguma dalyvių balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

** Lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

*** Treji fiskaliniai metai suprantami kaip praėjusių 2 mokestinių metų ir einamųjų mokestinių metų laikotarpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems Alytaus pramonės parke, tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išlaidų kompensavimo sutarties forma)

 

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARTIS

 

20... m. ­­­­­­­­­­­­­­­­... ­­­­­­­­­­­­­d. Nr. ...

Alytus

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (-ės) ... (toliau – Alytaus miesto savivaldybė), ir ... (toliau – investuotojas), atstovaujamas (-a) (pareigos, vardas, pavardė), toliau kartu vadinamos šalimis, vadovaudamosi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 20...-...-...  sprendimu Nr. T-... patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems Alytaus pramonės parke, tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20...-...-... įsakymu Nr. ... ir atsižvelgdamos į Ekonominės plėtros programos komisijos 20...-...-... protokolą Nr. KPPt-..., sudarė šią sutartį.

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2. 20__ metų Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonės gerinti investicinę aplinką – (įrašomas išlaidų, kurioms skiriama kompensacija, pavadinimas) – dalinė kompensacija.

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3. Alytaus miesto savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. iš dalies kompensuoti 20__ metų Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonę gerinti investicinę aplinką – dalinai kompensuoti (išlaidų pavadinimas) – skirti (įrašoma skiriamų lėšų suma skaičiais ir žodžiu) lėšų;

3.2. per 10 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo pervesti lėšas į sutartyje nurodytą sąskaitą.

4. Investuotojas įsipareigoja:

4.1. vykdyti 20...-...-.... investicijų sutartyje Nr.  sulygtus įsipareigojimus;

4.2. ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo statinio įregistravimo datos sukurti ne mažiau kaip 20 naujų darbo vietų;

4.3. neįvykdęs 4.1 ir 4.2 punktuose numatytų įsipareigojimų investuotojas privalo grąžinti pagal šią sutartį skirtą kompensaciją, ją perskaičiavus pagal grąžinimo metu galiojančią infliaciją Alytaus miesto savivaldybei per sutarties 6 punkte nustatytą terminą, kitu atveju lėšos ir savivaldybei padaryta žala išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka teisme;

4.4. pasibaigus finansiniams metams sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos specialistams patikrinti finansinės atskaitomybės dokumentus.

 


 

IV. SUTARTIES TERMINAS

 

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 20__ m. gruodžio 15 d. (terminas įrašomas atsižvelgiant į terminą, nustatytą investicijų sutartyje, įsipareigojimams įvykdyti).

6. Neįvykdęs bent vieno sutarties 4 punkte numatyto įsipareigojimo, investuotojas lėšas grąžina į sutartyje nurodytą sąskaitą per 60 dienų nuo pranešimo apie įsipareigojimų nevykdymą įteikimo momento.

7. Šios sutarties priežiūra ir kontrolė vykdoma tol, kol vykdoma investicijų sutarties priežiūra ir kontrolė.

8. Alytaus miesto savivaldybė turi teisę nutraukti sutartį, jeigu investuotojas pažeidžia šioje ir (ar) investicijų sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9. Ginčai, kilę tarp šalių dėl sutarties sąlygų ar kitų su šia sutartimi susijusių teisinių santykių arba ryšių su jais, sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. KITOS SĄLYGOS

 

10. Sutartis privaloma sutarties šalims ir jų teisių perėmėjams, nepriklausomai nuo sutarties šalių pertvarkymo ar jų vadovybės pasikeitimo.

11. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai po vieną.

 

VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

(Investuotojo pavadinimas)

Rotušės a. 4

62504 Alytus

(Investuotojo adresas)

Kodas 188706935

Kodas

(Banko pavadinimas)

(Banko pavadinimas)

A. s.

A. s.

Tel.

Tel.

Faks.

El. p.

El. p.

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (-ė)

(Investuotojo ar atstovaujančio asmens pareigos)

 

 

(Parašas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Vardas, pavardė)

                                A. V.

                                A. V.

_____________

 

 

Į pradžią