Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-338 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL AB „KAUNO GRŪDAI“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AB „KAUNO GRŪDAI“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-338

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės ir
AB „Kauno grūdai“ 2017 m. gruodžio 6 d. investicijų sutarties Nr. SR-1802(3.9.) 4.2 papunktį, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaita AB „Kauno grūdai“ nuo
2018 metų valstybinės žemės nuomos 2 736,00 eurų mokesčio už nuomojamą 4,0104 ha žemės sklypą Fortų g. 9, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

 

Į pradžią