Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-342 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-342

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.2, 2.1 ir 4.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2018-10-29 prašymą Nr. SD-280, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 25 metams VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui įstatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 25 545,00 Eur, likutinė vertė 24 583,32 Eur (2018-10-01 duomenimis), pagal priedą.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. ____________________ d.

sprendimo Nr. _________

priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis

Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

Lėšų šaltinis

1.

Šiltnamis,

Naujoji g. 64, Alytuje

90400309

552,50

73,52

478,98

Kitų šaltinių

2.

Šiltnamis,

Naujoji g. 64, Alytuje

90400310

552,50

73,52

478,98

Kitų šaltinių

3.

Stoginė,

Naujoji g. 64, Alytuje

302010102

5000,00

166,64

4 833,36

Savivaldybės biudžetas

19 440,00

648,00

18 792,00

Europos Sąjungos

 

Iš viso

 

25 545,00

 

24 583,32

 

__________________________

 

 

 

Į pradžią