Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-329 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-329

 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo
11 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-24 siūlymą Nr. VD-3507 (4.52) „Dėl siūlymo pakeisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ 2 punktu:

1.1. Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.14. Švietimo ir sporto skyrius“

1.2. Pakeisti 4.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.19. Komunikacijos skyrius“

1.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius:

5.1. Kalbos tvarkytojas

5.2. Savivaldybės gydytojas

5.3. Jaunimo reikalų koordinatorius

5.4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

5.5. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas“

1.4. Pripažinti netekusiu galios 4.10 papunktį.

1.5. Buvusius sprendimo 4.11–4.22 papunkčius atitinkamai laikyti 4.10–4.19 papunkčiais.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vytautas Grigaravičius     

______________

 

Į pradžią