Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-364 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-364

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio
2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu
Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Martyno Mažvydo bibliotekos ir Alytaus miesto savivaldybės  bendradarbiavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 


 

                 PRITARTA

                 Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                 2018 m. lapkričio 29 d.

                 sprendimu Nr. T-364

 

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ GYVENTOJŲ SKATINIMO IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE  PROJEKTĄ

 

2018 m. ___________________ d. Nr. _____________

Alytus

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka), kodas 290757560, atstovaujama generalinio direktoriaus Renaldo Gudausko, veikiančio pagal Nacionalinės bibliotekos nuostatus, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus, kartu vadinami šalimis, sudarėme šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis):

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Šios sutarties dalykas yra šalių bendradarbiavimas (bendra veikla ir įsipareigojimai) 2018–2020 metais įgyvendinant Gyventojų skatinimo išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje projektą (toliau – infrastruktūrinis projektas) ir  projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (toliau – projektas „Prisijungusi Lietuva“) (toliau sutartyje vadinama bendrai – projektas), savivaldybės gyventojams suteiksiantį galimybę viešosiose bibliotekose naudotis nemokama viešąja interneto prieiga bei mokysiantį ir skatinsiantį gyventojus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir elektroninės informacijos resursais.

1.2. Šalių bendradarbiavimo sritys:

1.2.1. viešosios interneto prieigos savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose vienetuose (toliau – biblioteka) įrengimas arba pagerinimas;

1.2.2. bibliotekos darbuotojų ir gyventojų mokymas ir skatinimas naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūra.

1.3. Bibliotekos struktūrinių vienetų, dalyvausiančių projekte, sąrašas pateikiamas šios sutarties 1 priedo – Bibliotekos struktūrinių padalinių, dalyvausiančių projekte, ir jiems skiriamų techninės įrangos, interneto paketų ir specifinių paketų sąrašo – 1 ir 2 lentelėse.

 

2. SUTARTIES PAGRINDAS

 

2. 1. Ši sutartis sudaryta vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Gyventojų skatinimo išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje projekto sutartimi (2018-01-26 ­­Nr. 02.2.2-CPVA-V-524-01-0001/ TR-17) (toliau – Finansavimo sutartis).

 

3. NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS PAREIGOS

 

3.1. Nacionalinė biblioteka įsipareigoja:

3.1.1. iškilus poreikiui derinti ir pakeisti su savivaldybe bibliotekos struktūrinių vienetų, dalyvausiančių projekte ir tų, kuriuose bus įrengta arba pagerinta viešosios interneto prieigos infrastruktūra, sąrašus;

3.1.2. neatlygintinai perduoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka savivaldybei bibliotekos struktūriniams vienetams skiriamą kompiuterinę techninę įrangą, nurodytą šios sutarties 1 priede (toliau – techninė įranga), kurios komplektaciją nusako skiriamos techninės įrangos paketo numeris pagal sutarties 1 priedo 2 lentelėje nurodytą informaciją;

3.1.3. patalpose, kuriose bus naudojama infrastruktūrinio projekto metu įsigyta techninė įranga ir jeigu biblioteka ir /ar jos struktūrinis vienetas pageidauja bei sutinka, įrengti apsauginės-gaisrinės signalizacijos bazę, kurią savivaldybė pagal poreikį galėtų plėsti, ir šią apsauginės-gaisrinės signalizacijos įrangą perduoti savivaldybei;

3.1.4. apdrausti infrastruktūrinio projekto metu įsigytą techninę įrangą iki kol ji nebus perduota savivaldybei, tačiau ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus;

3.1.5. įrengti arba (ir) pagerinti bibliotekoje ir/ ar jos struktūriniuose vienetuose viešosios prieigos kompiuteriams interneto ryšio greitį ir perduoti interneto ryšio įrangą savivaldybei;

3.1.6. pagal savivaldybės arba bibliotekos suteiktą pavedimą (įgaliojimą) įvykdyti interneto ryšio paslaugų viešajai interneto prieigai pirkimą viešojo pirkimo būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;

3.1.7. užtikrinti savivaldybei perduotos techninės įrangos garantinę priežiūrą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

3.1.8. modernizuoti bibliotekoje ir/ ar jos struktūriniuose vienetuose įrengtos arba (ir) pagerintos viešosios interneto prieigos vartotojų registracijos ir stebėsenos sistemos (VRSS) programinę įrangą;

3.1.9. suteikti galimybę infrastruktūriniame projekte dalyvaujantiems bibliotekos struktūriniams vienetams dalyvauti  mokymuose, kuriuose bus pateikiama informacija, mokomoji medžiaga, kaip naudotis perduota technine įranga;

3.1.10. suteikti galimybę infrastruktūriniame projekte dalyvaujantiems bibliotekos struktūriniams vienetams dalyvauti projekto „Prisijungusi Lietuva“ veikloje, susijusioje su:

3.1.10.1. bendruomenių subūrimu, Skaitmeninių lyderių ir e. skautų tinklo sukūrimu;

3.1.10.2. bendruomenių skaitmeninių lyderių ir e. skautų mokymais;

3.1.10.3. bendruomenių įtinklinimo (jų veiklos, bendravimo, žinių ir pan. perkėlimo į skaitmeninę erdvę) skatinimu;

3.1.10.4. renginių, teminių mokymų, interneto naudojimo skatinimo iniciatyvos  viešose interneto prieigose bibliotekose, organizavimu.

 

4. SAVIVALDYBĖS PAREIGOS IR TEISĖS

 

4.1. Savivaldybė įsipareigoja:

4.1.1. atlikti projekte dalyvausiančių bibliotekos struktūrinių vienetų patalpų remontą ir (arba) pagerinimus pagal sutarties 2 priede nurodytus reikalavimus ir terminus;

4.1.2. suteikti Nacionalinei bibliotekai įgaliojimą savivaldybės vardu vykdyti interneto ryšio viešajai interneto prieigai pirkimą viešųjų pirkimų būdu ir skirti lėšų bibliotekai kas mėnesį mokėti abonentinį mokestį pagal su tiekėju sudarytos sutarties sąlygas ir terminus;

4.1.3. infrastruktūrinio projekto galiojimo metu ir po šio projekto 5 metus išlaikyti interneto ryšį viešosios interneto prieigos taškuose – ne lėtesnį nei 30 Mb/s, remiantis Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“;

4.1.4. priimti perduodamą turtą pagal sutarties 1 priedą, pasirašius perdavimo ir priėmimo aktus;

4.1.5. dėti maksimalias pastangas supaprastinti sutartyje minimo turto perdavimo ir priėmimo procedūras, operatyviai, greitai ir efektyviai spręsti turto perdavimo ir priėmimo klausimus bei iškylančias problemas;

4.1.6. infrastruktūrinio projekto galiojimo metu ir po šio projekto 5 (penkerius) metus užtikrinti sutarties 3.1.2 punkte nurodytos techninės įrangos atkūrimą ir tinkamą veikimą, jei ji būtų pavogta, nepataisomai sugadinta ar kitaip prarasta nuo jo perdavimo savivaldybei dienos draudimu ar kitais būdais ir priemonėmis;

4.1.7. užtikrinti viešosios interneto prieigos perkėlimą į kitą bibliotekos struktūrinį vienetą, jei tas, kuriame ji buvo įrengta arba (ir) pagerinta, būtų likviduojamas. Negalint užtikrinti tokio perkėlimo, grąžinti Nacionalinei bibliotekai tokiai prieigai įrengti arba pagerinti suteiktą techninę įrangą, jei ji nėra senesnė kaip 3 (treji) metai;

4.1.8. sudaryti sąlygas bibliotekos darbuotojams dalyvauti projekto mokymo programose ir rengiamuose seminaruose ir užtikrinti jų atvykimą, skiriant jiems transportą arba transporto išlaidų kompensavimą bei finansuoti dienpinigius ir apgyvendinimo išlaidas;

4.1.9. sudaryti sąlygas ir suteikti reikiamą paramą bibliotekai, kad ji kartu su Nacionaline biblioteka galėtų tinkamai įgyvendinti projektą;

4.1.10. infrastruktūrinio projekto galiojimo metu atnaujinti bibliotekos ir/ ar jos struktūrinių vienetų interneto svetainę ir komponentus, siekiant užtikrinti patrauklų atnaujinamos viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje pateikimą:

4.1.10.1. užtikrinti naujausią turinio valdymo sistemos versiją;

4.1.10.2. atnaujinti svetainės dizainą;

4.1.10.3. pritaikyti interneto svetainę mobiliems įrenginiams;

4.1.10.4. po infrastruktūrinio projekto 5 (penkerius) metus reguliariai vykdyti atnaujinimus, užtikrinti bibliotekos ir/ ar jos struktūrinių vienetų interneto svetainės veikimą, kurioje būtų viešinama informacija apie teikiamą viešos interneto prieigos paslaugą;

4.1.10.5. atnaujinti viešą interneto prieigą aptarnaujančio darbuotojo kompiuterį;

4.1.11. sudaryti sąlygas bibliotekose rengti gyventojų mokymus ir kt. projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklą;

4.1.12. nuo turto priėmimo momento ir 5 (penkerius) metus po infrastruktūrinio projekto pabaigos neperduoti ir neperleisti kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims perduoto turto, jo neįkeisti ar kitaip nesuvaržyti jo naudojimo teisės;

4.1.13. perduodant turtą bibliotekos struktūriniams vienetams nekeisti perduodamo turto paskirties ir jo naudojimo sąlygų;

4.1.14. atlyginti Nacionalinei bibliotekai visą atsiradusią žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius) dėl to, kad perduotas turtas, nurodytas sutarties 1 priede, buvo sugadintas, sunaikintas ar prarastas per infrastruktūrinio projekto laikotarpį ir 5 (penkerius) metus po jos pabaigos, jeigu savivaldybė netinkamai įgyvendino ar neįgyvendino šio sutarties 4.1.6 punkto reikalavimo.

4.2. Savivaldybė turi teisę, siekdama užtikrinti veiksmingus su projekto įgyvendinimu susijusius darbo procesus, projekto įgyvendinimui ir priežiūrai savivaldybės lygmeniu sudaryti darbo grupę, į kurią įeitų savivaldybės atsakingi asmenys, bibliotekos direktorius ar jo deleguotas atstovas, kiti atsakingi bibliotekos asmenys.

 

5. KITOS SĄLYGOS

 

5.1. Sutarties 1 priede įvardytas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei ir perduodamas savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti – projekte numatytoms veiklos rūšims įgyvendinti. Perduodamas turtas privalo būti naudojamas savivaldybės viešųjų bibliotekų veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos infrastruktūrą.

5.2. Sutarties 3.1.5, 3.1.6, 4.1.2 ir 4.1.7 punktai netaikomi tais atvejais, kai interneto ryšio įvedimo arba pagerinimo bibliotekos struktūriniams vienetams savivaldybė ar biblioteka nepageidauja. Tokiu atveju šiems bibliotekos struktūriniams vienetams savivaldybė savo pajėgumais (savo lėšomis, priemonėmis ir kitais turimais ištekliais) įsipareigoja užtikrinti interneto ryšio tiekimo greitį bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose – ne mažesnį nei 30 Mb/s.

5.3. Jeigu bibliotekos ir/ ar jų struktūriniai vienetai nepageidauja sutarties 3.1.3 punkte minimos apsauginės-gaisrinės signalizacijos bazės, tokiu atveju savivaldybė ar pati biblioteka ir / ar jos struktūriniai vienetai savo pajėgumais (savo lėšomis, priemonėmis ir kitais turimais ištekliais) įsipareigoja užtikrinti perduotos techninės įrangos apsaugą.

5.4. Savivaldybė ir biblioteka neturi teisės reikalauti mokesčio iš vartotojų už perduotos techninės įrangos, interneto prieigos ar kito šioje sutartyje paminėto turto naudojimą.

5.5. Šalys susitaria per protingą terminą teikti informaciją, reikalingą šiai sutarčiai vykdyti.

5.6. Šalys privalo viešai skelbti informaciją, susijusią su bibliotekos dalyvavimu projekte savivaldybės ir bibliotekos interneto svetainėse. Visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas 20142020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų ženklas ir nurodomas Europos regioninės plėtros fondas, kurio lėšomis remiamas projektas bei projektą įgyvendinančių institucijų logotipai.

5.7. Nacionalinė biblioteka ir savivaldybė yra atsakingos už tinkamą sutarties įgyvendinimą  pagal sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5.8. Šalys šios sutarties įsipareigojimus grindžia geranoriškumu, abipuse pagarba bei atsakomybe už prisiimtus įsipareigojimus.

5.9. Vykdydamos savo įsipareigojimus, šalys vadovaujasi šios sutarties nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.10. Abi šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių šios sutarties sąlygas, darančių žalą viena kitos interesams, geram vardui ir geranoriškam tarpusavio bendradarbiavimui.

5.11. Šalys įsipareigoja atlyginti viena kitai visus turėtus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji  šalis patyrė dėl šios sutarties pažeidimo ir/ ar netinkamo vykdymo, nebent šioje sutartyje susitarta kitaip.

5.12. Savivaldybė įsipareigoja atlyginti žalą Nacionalinei bibliotekai tuo atveju, jeigu savivaldybė netinkamai įgyvendina šios sutarties 5.2 p. nurodytą reikalavimą užtikrinti interneto ryšio tiekimo greitį – ne mažesnį nei 30 Mb/s. Žalos dydį sudaro Nacionalinei bibliotekai skirta bauda (grąžintino finansavimo dalies piniginė išraiška) iš VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dėl šio rodiklio netinkamo įgyvendinimo.

5.13. Šalių nesieja jokie finansiniai įsipareigojimai.

 

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos sąlygų įvykdymo dienos.

6.2. Jei viena iš šalių nevykdo sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų, kita šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti sutartį. Apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai prieš 30 kalendorinių dienų. Nutraukus šią sutartį, savivaldybė privalo per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po sutarties nutraukimo dienos grąžinti Nacionalinei bibliotekai pagal šią sutartį perduotą turtą, sudarant perdavimo ir priėmimo aktą. Nacionalinė biblioteka įsipareigoja savivaldybei atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Nacionalinė biblioteka neįvykdė visų sutarties įsipareigojimų arba įvykdė juos netinkamai dėl jos kaltės, išskyrus šios sutarties 6.3 punktą.

6.3. Nacionalinė biblioteka turi teisę neturėdama (nepatirdama) jokių neigiamų pasekmių savo atžvilgiu, nemokėdama jokių kompensacijų ir/arba baudų, nesikreipdama į teismą dėl sutarties nutraukimo, vienašališkai nutraukti šią sutartį įspėjusi apie tai raštu savivaldybę ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo, jeigu Nacionalinė biblioteka neįsigyja techninės įrangos, kurią įsipareigoja pagal šią sutartį perduoti savivaldybei. Esant šiame punkte numatytam atvejui, sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo šiame punkte numatyto pranešimo išsiuntimo dienos.

6.4. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia sutarties šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.1. Šalys nėra atsakingos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) atsiradusių nuostolių ar kitokios žalos. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis visais atvejais laikomi tokie veiksniai: potvynis, žemės drebėjimas, gamtos katastrofos, streikai, karas ir kiti veiksniai, kurie trukdo Šalių bendradarbiavimui ar visiškai sustabdo jų veiklą, ir kurių šalys nenumatė, negalėjo numatyti, negalėjo sutrukdyti, bei negalėjo pašalinti neigiamų pasekmių, atsiradusių kaip minėtų veiksmų rezultatas.

7.2. Jeigu kuri nors sutarties nuostata ar jos dalis dėl kokių nors priežasčių yra ar tampa negaliojanti, jos negaliojimas nedaro įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju šalys sutaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia nuostata, kuri savo teisiniu ir ekonominiu rezultatu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.

7.3. Šios sutarties priedai yra neatskiriamos sutarties dalys.

7.4. Visus ginčus ir nesusipratimus dėl sutarties nuostatų taikymo ir aiškinimo šalys įsipareigoja spręsti derybų būdu gera valia, fiksuodamos šalių pozicijas protokole ar kitu laisvos formos raštišku būdu, o nesusitarus per 30 k. d. – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Sutartį galima keisti, sustabdyti nustatytam laikui ar nutraukti esant bendram šalių raštiškam susitarimui. Sutartis yra įpareigojanti šalių teisių ir įsipareigojimų perėmėjams.

7.6. Šios sutarties priedai yra neatskiriamos ir sudėtinės šios sutarties dalys:

7.6.1. Sutarties 1 priedas – Bibliotekos struktūrinių padalinių, dalyvausiančių projekte, ir jiems skiriamų techninės įrangos, interneto paketų ir specifinių paketų sąrašas;

7.6.2. Sutarties 2 priedas – Bibliotekų parengimo viešosios prieigos įrengimui ir pagerinimui reikalavimai ir terminai.

7.7. Sutartyje šalių neaptartos nuostatos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.8. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Nacionalinei bibliotekai ir savivaldybei.

7.9. Už šios sutarties tinkamą vykdymą atsakingas Nacionalinės bibliotekos darbuotojas Aidas Sinkevičius, generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, infrastruktūrinio projekto vadovas.

 

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

 

Nacionalinė biblioteka

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51, Vilnius

Kodas 290757560

PVM mokėtojo kodas LT 100000031710

Sąskaitos Nr. LT35 7044 0600 0499 1282

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 239 8506

Direktorius

___________________

 A.V.                    (parašas) 

Savivaldybė

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Juridinio asmens kodas 188706935

Tel. (8 315) 55 111

Faks. (8 315) 55 191

 

Savivaldybės meras

 

 

Vytautas Grigaravičius

 

                                              

________________

A.V.                     (parašas)


 

Bendradarbiavimo sutarties  

1 priedas

 

BIBLIOTEKOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ, DALYVAUSIANČIŲ PROJEKTE, IR JIEMS SKIRIAMŲ TECHNINĖS ĮRANGOS, INTERNETO PAKETŲ IR SPECIFINIŲ PAKETŲ SĄRAŠAS

 

1 lentelė. Bibliotekos struktūrinių vienetų, dalyvausiančių projekte, ir jiems skiriamo bazinio paketo* ir interneto paketų sąrašas

 

*Užsakomos kompiuterinės technikos kiekis gali būti mažinamas arba didinamas iki 20 proc.

Bibliotekos (struktūrinio vieneto) pavadinimas

Adresas

(PC) Numatomi kompiuteriai

Signalizacija

Internetas

(DĮ-LAN) Daugiafunkciniai įrenginiai

Projektorius

(BRP) Belaidžio ryšio prieigos įrenginiai

Liečiamas terminalas

Centrinė Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Seirijų g. 2, LT-62116, Alytus

8

0

0

1

1

1

1

Informacijos ir laisvalaikio centras

Vilties g. 34, Alytus

3

0

0

1

1

1

0

Pirmojo Alytaus filialas

Jiezno g. 2, Alytus

4

0

0

1

1

1

0

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

Topolių g. 21, Alytus

8

0

0

1

1

1

0

Vidzgirio filialas

Volungės g. 25, Alytus

5

0

0

1

1

1

0

 


 

2 lentelė. Specifiniai paketai ir jų sudedamosios dalys

*

 Paketų pavadinimai ir sudėtys

Paketų kiekis

Inžinerinis paketas:

3D spausdintuvai

Darbo stotys

Konstruktoriai

 1

Eksperimentinis paketas:

Stacionarūs kompiuteriai (Darbo stotys)

Virtualios realybės akiniai

1

Kūrybinis paketas:

Negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriai

Rašaliniai spausdintuvai

Kameros

Planšetiniai kompiuteriai

Grafinės planšetės

1

Programavimo paketas:

Stacionarūs kompiuteriai

Planšetinio tipo kompiuteriai

Konstruktoriai

Mikrokompiuteriai

Programuojamų mikrokontrolerių rinkinys

Mikrokompiuteriukai

Edukaciniai dronai

1

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimo sutarties 

2 priedas

 

BIBLIOTEKŲ PARENGIMO VIEŠOSIOS PRIEIGOS ĮRENGIMUI IR PAGERINIMUI REIKALAVIMAI IR TERMINAI

 

Viešajai prieigai įrengti miestuose esančios bibliotekos turės būti parengtos  pagal šalių suderintą grafiką.

Biblioteka turi skirti pakankamą patalpų plotą techninei įrangai (1 priedas) įrengti ir baldus.

Siekdama užtikrinti draudimo sąlygas biblioteka turi užtikrinti bent vieną iš techninės įrangos apsaugos priemonių:

viešosios interneto prieigos patalpoje įrengtos šarvuotos durys ir langų grotos;

viešosios interneto prieigos patalpas arba visas bibliotekos patalpas saugo sargas arba apsaugos darbuotojas;

viešosios interneto prieigos patalpoje arba visose bibliotekos patalpose įrengta signalizacija, prijungta prie centrinio saugos įmonės pulto arba siunčianti pranešimus apie įsilaužimą bibliotekos darbuotojams;

bibliotekoje turi būti pakankamas elektros įvado galingumas naujai techninei įrangai prijungti bei tvarkinga elektros instaliacija ir sieninis elektros kištukinis lizdas:

po 2 elektros kištukinius lizdus interneto prieigos įrangai ir kiekvienam stacionariam kompiuteriui;

po 1 elektros kištukinį lizdą nešiojamajam kompiuteriui ir multifunkciniam įrenginiui.

Bibliotekoje nuo turto gavimo dienos ir 5 (penkerius) metus po projekto pabaigos turi būti užtikrintas GSM ryšio SIM kortelės (apsaugos sistemos pranešimų siuntimui) funkcionavimas ir apmokėta už GSM paslaugas. Apsaugos sistema privalo pranešimus siųsti į Saugos tarnybos arba atsakingo bibliotekos darbuotojo mobilų telefoną).

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

Nacionalinė biblioteka

 

___________________

 A.V.                    (parašas)

Savivaldybė

 

________________

A.V.                     (parašas)

 

____________

Į pradžią