Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-362 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-334 „DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-334 „DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-362

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą
Nr. T-334 „Dėl dalyvavimo asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupėje“:

1. Pakeisti  pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOJE ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE

2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. Sonatą Dumbliauskienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją;“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                    Tautvydas Tamulevičius 

______________

 

 

Į pradžią