Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-352 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS NORMATYVŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS NORMATYVŲ NUSTATYMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-352

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti šiuos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės normatyvus:

1.1.  išlaidų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis) iki 76 proc. nuo įstaigos uždirbamų pajamų;

1.2. išlaidų medikamentams iki 13 proc. nuo įstaigos uždirbamų pajamų.

2. Pripažinti netekusiu galių Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-329 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės darbo užmokesčio fondo ir medikamentų normatyvų nustatymo“ (su visais papildymais ir pakeitimais).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

 

Į pradžią