Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-351 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ LIKVIDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ LIKVIDAVIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-351

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies  21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 15 ir 16 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 2.106–2.113 straipsniais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“, Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl
Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų tvirtinimo“, 9.9 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklą ir šią įstaigą likviduoti 2019 m. rugsėjo 30 dieną.

2. Paskirti Danguolę Jazepčikienę, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorę, įstaigos likvidatore.

3. Nustatyti likvidatoriaus įgaliojimų pradžią – 2019 m. sausio 2 d., pabaigą – kai Juridinių asmenų registre bus išregistruota biudžetinė įstaiga Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai.

4. Įpareigoti Alytaus apskrities sutrikusio vystymos kūdikių namų likvidatorių:

4.1. pranešti Juridinių asmenų registrui apie sprendimą likviduoti biudžetinę įstaigą, pateikti sprendimo įrodymo dokumentą ir pranešti duomenis apie likvidatorių;

4.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios biudžetinės įstaigos balansą;

4.3. baigti vykdyti biudžetinės įstaigos prievoles, atsiskaityti su kreditoriais;

4.4. pateikti reikalavimus biudžetinės įstaigos skolininkams;

4.5. perduoti likusį biudžetinės įstaigos turtą įstatymų nustatyta tvarka;

4.6. surašyti biudžetinės įstaigos likvidavimo aktą;

4.7. perduoti dokumentus saugoti teisės aktų nustatyta tvarka;

4.8. pateikti Juridinių asmenų registrui biudžetinės įstaigos likvidavimo aktą ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus likviduojamai biudžetinei įstaigai išregistruoti;

4.9. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytas pareigas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

                                           

 

Į pradžią