Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-305 2018-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                             

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr.  T-305

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2018-06-22 raštą Nr. 12-85(1.12) ir siekdama racionaliai ir efektyviai panaudoti priemonei įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamajai aplinkai gerinti, skirtas lėšas, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimu Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.5. mažos apimties projektai – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami per metus, kurių apimtis neviršija 25 tūkst. eurų, projektas turi būti įgyvendinamas Alytaus mieste, savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje;“

2. Pakeisti 3.7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.7. balsavimas už projektų įgyvendinimą – balsavimas už pateiktą projekto iniciatyvą nustatytoje vietoje ir nustatytos formos kortele arba elektroninėmis priemonėmis;“

3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties Alytaus miesto infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose.“

4. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Projektų idėjų pasiūlymai priimami Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame Rotušės a. 4, Alytuje, ir elektroniniu būdu – el. p. info@alytus.lt. Juos administruoja bei informaciją teikia Finansų ir investicijų skyrius.“

5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Projektų idėjų pasiūlymus ir preliminarias projektų sąmatas vertina savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių darbuotojai. Apibendrinti ir nuasmeninti projektų idėjų pasiūlymai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) pateikiami mero potvarkiu sudarytai darbo grupei.“

6. Pakeisti 14 punktą ir  jį išdėstyti taip:

„14. Projektų idėjų pasiūlymus vertina darbo grupė. Ją sudaro po 1 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų deleguotą atstovą, 1 frakcijoms nepriklausantis atstovas, 1 Monumentaliosios dailės kūrinių statymo priežiūros komisijos atstovas, 1 Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas atstovas, 1 Architektų tarybos deleguotas atstovas, 3 seniūnaičių atstovai, 5 savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai. Nustačius, kad pateiktas pasiūlymas atitinka visus kvietime nurodytus reikalavimus, vertinamas projekto tinkamumas finansuoti ir sudaromas atrinktų projektų sąrašas bei surašomas protokolas.“

7. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Patvirtinti ir nuasmeninti projektai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) paskelbiami viešojoje erdvėje ir vykdoma balsavimo procedūra.“

8. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Išsamus projektų sąrašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt ir numatytose balsavimo vietose nurodant projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą ir vertę (kainą).“

9. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 5 atrinktus projektus, atiduodamas po vieną balsą už kiekvieną projektą abiejose projektų kategorijose.“

10. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. Balsavusių gyventojų asmens duomenys patikrinami Gyventojų registro duomenų bazėje. Balsavimo kortelės perduodamos į savivaldybės archyvą ir saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“  nustatyta tvarka.“

11. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Asmens duomenys naudojami tik gavus asmens sutikimą juos naudoti. Asmens duomenys naudojami tik Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“

12. Pakeiti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:                    

„31. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos savivaldybės biudžete.“

13. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Tarybai skyrus finansavimą bendruomenės iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinti, pradedami vykdyti mažos apimties projektai, o didelės apimties projektams rengiama reikalinga techninė dokumentacija ir kitų metų biudžete planuojamas lėšų poreikis jiems įgyvendinti. Didelės apimties projektai įgyvendinami kitais biudžetiniais metais.“ 

14. Pakeisti aprašo priedą projekto idėjos pasiūlymo, pritarimo projekto idėjai formas ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

15. Papildyti 22.3 papunkčiu:

„22.3. sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šie duomenys naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti,  kiek kartų asmuo balsavo, ir neskelbiami viešai.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

 

 

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų

gyvenamajai aplinkai gerinti,

projektų idėjų atrankos ir finansavimo

tvarkos aprašo

priedas

        (Alytaus miesto savivaldybės tarybos

        2018 m. spalio 25 d.  

        sprendimo Nr. T-305 redakcija)

 

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

_____________________

(Data)

 Mažos apimties projektas

 Didelės apimties projektas

 

 

1.       Bendra informacija apie projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas

 

1.2. Pareiškėjas (Alytaus miesto gyventojas, turintis 16 metų ir deklaravęs gyvenamąją vietą Alytuje)

Vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

 

Kontaktai (adresas, telefono numeris, el. p.)

 

1.3. Projekto įgyvendinimo vieta

 

2. Projekto aprašymas (santrauka)

2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

2.2. Projekto rezultatai, jų nauda miestui

 

 

 

3.Preliminari projekto sąmata

 

Išlaidų pavadinimas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

4. Pasiūlymo priedai

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą)

Priedo lapų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

  1. Tvirtinu:

5.1. Šiame pasiūlyme ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

5.2. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą pasiūlymą  būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje ir / ar kitoje viešoje erdvėje.

 

______________                         _____________________________   

(Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI

 

Patvirtinu, kad esu Alytaus miesto gyventojas, turintis 16 metų, ir esu susipažinęs su projekto _____________________________________________________________idėja bei jai pritariu.

(projekto pavadinimas)

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Deklaruota gyvenamoji vieta

Parašas

 

1.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

2.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

3.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

4.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

5.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

6.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

7.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

8.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

9.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

10.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

11.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

12.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

13.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

14.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

15.

 

 

 

 

Aš ___________________________, sutinku/nesutinku, kad aukščiau šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), Alytaus miesto savivaldybės administracijos būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas.

 

Aš ___________________________, esu informuotas (a), kad turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti informuotas (a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

 

 

 

 

 

 

Į pradžią