Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-297 2018-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-03 SPRENDIMO NR.T- 249 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-03 SPRENDIMO NR.T- 249 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.  T-297

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
18 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-249 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

 

 

Į pradžią