Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-238 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr.  T-238

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 37 punktu, Statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl
Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio
26 d. sprendimą Nr. T-158 „Dėl administruojamų daugiabučių namų eksploatavimo ir administravimo išlaidų dydžio“ su visais papildymais ir pakeitimais.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 


              NUSTATYTA

              Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

              2018 m. rugpjūčio 30 d.

              sprendimu Nr.  T-238

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ

NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – reglamentas) nurodytus darbus:

1.1. nuolatinius namo būklės stebėjimus;

1.2. periodines (sezonines) namo apžiūras;

1.3. nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

2. Nustatytais maksimaliais tarifais turi vadovautis Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdantys Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai.

3. Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai:

Eil. Nr.

Suminis namo butų ir kitų patalpų naudingasis plotas, m2

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

be pridėtinės vertės mokesčio (toliau-PVM)

PVM,

21 proc.

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

su PVM

3.1.

Iki 1 000

0,011 9

0,002 5

0,014 4

3.2.

1 001–2 000

0,014 0

0,002 9

0,016 9

3.3.

2 001–5 000

0,016 1

0,003 4

0,019 5

3.4.

Daugiau kaip 5 000

0,016 8

0,003 5

0,020 3

4. Maksimalūs tarifai didinami arba mažinami pagal namo techninės priežiūros ypatumus atitinkamais koeficientais:

 

Eil.

Nr.

 

Namo ypatumai

 

Koeficientas

ky – namo techninės priežiūros ypatumų įvertinimo koeficientai

 

4.1.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,97

4.2.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,97

4.3.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,98

4.4.

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,98

4.5.

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

1,00

4.6.

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

1,01

4.7.

Namai, kurių stogas – šlaitinis

1,15

4.8.

Bendrabučio tipo namai

1,15

__________________

Į pradžią