Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-204 2018-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2018-06-28 Nr.  T-204

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu,
48 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 67 punktu, atsižvelgdama į 2016 m. rugpjūčio 17 d. pasirašytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-11-0002 „Socialinio būsto plėtra Alytaus mieste“ sutartį Nr. SR-1200 (3.9), Butų pirkimo komisijos 2018-05-11 posėdžio protokolo Nr. KPPt-181 3 punktą, 2018-05-25 įvykusių pakartotinių derybų protokolus Nr. KPPt-202, KPPt-204 ir KPPt-205 bei siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punkte numatytą funkciją, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą:

1.1. vieno kambario butą, esantį (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 15 500,00 Eur (penkiolika tūkstančių penkis šimtus eurų);

1.2. vieno kambario butą, esantį (duomenys neskelbtini),  Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 13 100,00 Eur (trylika tūkstančių vieną šimtą eurų);

1.3. dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini),  Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 19 500,00 Eur (devyniolika tūkstančių penkis šimtus eurų);

1.4. dviejų kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), už 23 000,00 Eur (dvidešimt tris tūkstančius eurų).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoją Liną Nalivaikienę teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti nekilnojamojo turto pirkimo sutartis ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su turtu, nurodytu sprendimo 1 punkte.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią