Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-199 2018-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

2018 m. birželio 28 d. Nr.  T-199

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje:

1.1. patalpą pastate – ligoninėje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2363, pastatas pažymėtas plane 21D3b, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2173, patalpos indeksas 1-39, bendras plotas 9,11 kv. m);

1.2. patalpas pastate – ligoninėje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2363 pastatas pažymėtas plane 22D3b, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2184, patalpų indeksai  1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, bendras plotas 57,95 kv. m).

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis – vaistų ir vaistinių medžiagų mažmeninė prekyba;

2.2. nuomos terminas – 5 metai;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 1,56 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.4. įsipareigojimas vykdyti vaistų ir vaistinių medžiagų mažmeninės prekybos veiklą nuomojamose patalpose septynias dienas per savaitę, 24 val. per parą.

3. Įgalioti viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos  ligoninės direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą, vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 

Į pradžią