Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-183 2018-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr.  T-183

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-12 siūlymą Nr. VD-2055(6.39 „Dėl siūlymo pakeisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą“ ir į Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-05-21 potvarkį Nr. M-18 „Dėl teikimo svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ 2 punktu:

1.1. pakeisti 4.7 papunktį ir jį  išdėstyti taip:

„4.7. Finansų ir investicijų skyrius;“

1.2. papildyti 5.3 papunkčiu:

„5.3. Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)“

1.3. pripažinti netekusiais galios 4.12 ir 4.17 papunkčius.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią