Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-462 2018-04-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PABALIŲ GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PABALIŲ GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2018 m. balandžio 12 d. Nr.  DV-462

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti valstybinės žemės sklypų Pabalių gatvėje Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (teritorijos schema pridedama) ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      2.2. planuojamos teritorijos plotas – apie 2,4970 ha;

                      2.3. projekto tikslas – formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams pagal eilę);

                      2.4. kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią