Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-51 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-51

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T-315 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus ir jų teikimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. lapkričio 24 d.

sprendimu Nr. T-315

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29  d.

sprendimo Nr. T-51 redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ  TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) apdovanojimų skyrimo, jų teikimo, neteikimo tvarką.

2. Savivaldybės apdovanojimai gali būti teikiami Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams, juridiniams asmenims pagerbti.

3. Pagrindinės apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Atminimo medalis – tonuoto žalvario medalis su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir miesto simbolika.

3.2. Mero vardinė dovana – laikrodis, rašiklis, keramikos dirbinys ar kt. su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir / ar Alytaus miesto savivaldybės mero inicialais.

3.3. Alytaus miesto vėliava – iš vėliavoms siūti skirto audinio pasiūta miesto vėliava.

3.4. Padėkos raštas – specialios formos raštas su miesto savivaldybės herbu ir mero parašu.

3.5. Specialusis prizas – metalo, stiklo arba keramikos dirbinys, skirtas už reikšmingus pasiekimus miesto labui.

4. Savivaldybės administracija rūpinasi apdovanojimų (atminimo medalių, mero vardinių dovanų, vėliavų ir padėkos raštų, specialių prizų) pagaminimu, teikia informaciją miesto bendruomenei apie apdovanotus asmenis, organizuoja iškilmingą apdovanojimų įteikimą, tvarko kitus su apdovanojimų suteikimu susijusius dokumentus.

 

II SKYRIUS

APDOVANOJIMAI UŽ NUOPELNUS IR JŲ NOMINACIJOS

 

5. Atminimo medalis teikiamas:

5.1. Už aktyvią visuomeninę veiklą. Apdovanojama veikli, kūrybinga, drąsi asmenybė, patraukianti paskui save žmones, suburianti efektyviai dirbančias komandas, nevengianti iššūkių, prisitaikanti prie pokyčių ir atvira Alytaus miesto bendruomenei palankioms naujovėms.

5.2. Už labdaringą veiklą. Apdovanojamas Alytaus miesto bendruomenės narys, fizinis ar juridinis asmuo, kuris atliko Alytaus miesto bendruomenei naudingą darbą, negaudamas už tai užmokesčio, savo, įmonės arba organizacijos lėšomis, aktyvino savivaldybės socialinę, kultūrinę, sportinę, edukacinę, sveikatinimo ir kt. veiklą.

5.3. Už nuopelnus sveikatos apsaugai. Apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybės įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), pasiekęs žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų sveikatos apsaugos veikloje.

5.4. Už nuopelnus kultūrai. Apdovanojama Alytaus miesto savivaldybės įstaiga / jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų skatinant bendruomenės kultūrinį aktyvumą ir kultūrinės veiklos kūrybiškumą, plėtojant aktyvią kultūros profesinę veiklą.

5.5. Už nuopelnus sportui. Apdovanojamas Alytaus mieste veikiančios sporto įstaigos darbuotojas, sportininkas, treneris ar komanda, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų aktyvinant savivaldybės gyventojų sportinį gyvenimą ar profesionalią sporto veiklą.

5.6. Už nuopelnus švietimui. Apdovanojama Alytaus miesto savivaldybėje veikianti valstybės ar savivaldybės įstaiga, jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, laisvasis mokytojas, mokslininkas ar mokslininkų grupė, pasiekę žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų edukacinėje ar pedagogo profesinėje veikloje.

5.7. Už verslo nuopelnus. Apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiančios valstybės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, privataus verslo darbuotojas (fizinis asmuo), juridinis asmuo, aktyviai ir socialiai atsakingai plėtojantis verslą Alytaus mieste ir (ar) prisidedantis prie verslo plėtros Alytuje:

5.7.1. metų darbdavys;

5.7.2. socialiai atsakingiausia įmonė;

5.7.3. labiausiai augantis verslas;

5.7.4. efektyvus verslas;

5.7.5. inovatyvus verslas;

5.7.6. geidžiamiausias darbdavys.

5.8. Už nuopelnus vaiko gerovei. Apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, savo iniciatyva ir pastangomis neatlygintinai padėjęs pagalbos reikalingam vaikui / vaikams, suteikęs prasmingą, veiksmingą materialinę, psichologinę ar moralinę pagalbą.

5.9. Už iniciatyvą ir / ar Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje  ir užsienyje. Apdovanojamas Alytaus mieste veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, meno, sporto, švietimo, verslo ar kitų sričių laimėjimais garsinantis ir reprezentuojantis Alytaus miesto savivaldybę šalyje ir / ar užsienyje.

5.10. Už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius. Apdovanojamas fizinis asmuo, pasižymėjęs savo drąsa ir didvyrišku poelgiu.

5.11.  Balsavimo, nustatant 5.1–5.9 punktuose nurodytų nominacijų nugalėtojus, tvarka numatyta IV skyriuje.

6. Specialus prizas teikiamas už  nuopelnus ar pasiekimus, reikšmingus miestui.

7. Mero vardinė dovana teikiama už išskirtinius poelgius, reikalaujančius pilietiškumo, drąsos ir pasiaukojimo, Alytaus miesto savivaldybės mero (toliau – savivaldybės meras) potvarkiu.

8. Alytaus miesto vėliava teikiama valstybinių švenčių proga arba kitomis svarbiomis progomis savivaldybės mero potvarkiu.

9. Savivaldybės mero padėkos raštas teikiamas juridinių asmenų, savivaldybės tarybos komitetų ir frakcijų, savivaldybės struktūrinių padalinių teikimu ir savivaldybės mero potvarkiu už nuopelnus miestui, aktyvią visuomeninę, profesinę veiklą, jubiliejų, įvairių profesinių švenčių ir kitomis progomis.

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į APDOVANOJIMUS SIŪLYMO TVARKA

 

10. Pretendentus į atminimo medalius siūlo:

10.1. Alytaus miesto bendruomenės nariai prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikiančioms bendruomeninėms taryboms ir grupėms pagal atskiras veiklos sritis. Bendruomeninės tarybos ar grupės, apsvarstę gautus siūlymus, siūlo ne daugiau kaip tris kandidatus į kiekvieną kategoriją, nustatytą 5.1–5.9 punktuose:

10.1.1. už aktyvią visuomeninę veiklą siūlo Visuomeninė konsultacinė  grupė;

10.1.2. už labdaringą veiklą siūlo Visuomeninė konsultacinė grupė;

10.1.3. už nuopelnus sveikatos apsaugai siūlo Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba;

10.1.4. už nuopelnus kultūrai siūlo Alytaus kultūros ir meno taryba;

10.1.5. už nuopelnus sportui siūlo Kūno kultūros ir sporto taryba;

10.1.6. už nuopelnus švietimui siūlo Alytaus miesto švietimo taryba;

10.1.7. už kiekvienos nominacijos verslo nuopelnus kandidatus siūlo Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo taryba;

10.1.8. už nuopelnus vaiko gerovei siūlo Alytaus miesto savivaldybės šeimos taryba;

10.1.9. už iniciatyvą ir / ar Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje  siūlo Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir Nevyriausybinių organizacijų taryba;

10.1.10. už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius siūlo Nevyriausybinių organizacijų taryba.

10.2. Kandidatus atskiroms bendruomeninėms taryboms gali siūlyti ir savivaldybės tarybos, ir savivaldybės administracijos atstovai.

10.3. Į kandidatus negali būti siūlomi miesto savivaldybės tarybos nariai, mieste veikiančių politinių partijų pirmininkai ar vadovai ir jų pavaduotojai.

10.4. Dėl vieno nugalėtojo iš pasiūlytų pretendentų į atminimo medalius nustatymo gali būti suorganizuotas balsavimas šiame tvarkos apraše nustatyta tvarka.

11. Savivaldybės meras miestui nusipelniusius ar garbės piliečius miesto vėliava, atminimo medaliu, padėkos raštu gali apdovanoti ir be siūlymų.

12. Prašymas dėl savivaldybės mero padėkos rašto, vardinės dovanos, atminimo medalio ar vėliavos skyrimo teikiamas Alytaus miesto savivaldybės merui. Prašyme nurodomi teikėjo duomenys ir trumpas apdovanojimo priežasties apibūdinimas. Savivaldybės mero potvarkius dėl padėkos raštų skyrimo rengia Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas.

 

IV SKYRIUS

BALSAVIMAS UŽ NOMINACIJAS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

13. Išrenkama ir atminimo medaliais ar prizu (-ais) apdovanojama po vieną kiekvienos nominacijos fizinį / juridinį asmenį.

14. Nominacijų pretendentus 10.1 punkte nurodytos tarybos teikia el. paštu Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriui, trumpai nurodydamos pretendentų nuopelnus. Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius organizuoja 5.1–5.9 punktuose nurodytų nominacijų viešąjį balsavimą savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir / arba kitose priemonėse. Balsuoti neteikiama už tuos pasiekimus, kurie įvertinami pagrįstais ir išmatuojamais duomenimis (pavyzdžiui, remiantis VMI pateikta informacija), taip pat balsuoti gali būti neteikiamas vienintelis nominacijos ar specialaus prizo kandidatas. Skelbime pristatomi pateikti kandidatai, nurodomi teikimo nominacijai argumentai, nurodoma balsavimo trukmė ir galutinė data, kviečiama pasirinkti vieną kandidatą iš anketoje nurodytų nominacijų pretendentų. Po nurodytos datos sustabdžius balsavimą, rezultatai sumuojami ir pateikiami kandidatus teikusioms  bendruomeninėms taryboms galutiniam vertinimui atlikti. Esant neaiškumų, balsavimas gali būti pratęsiamas.

15. Galutinis internetinio balsavimo vertinimas atliekamas tokia tvarka:

15.1. pagal visuomenės balsavimo rezultatus reitinguoti pretendentai į visus paskirtus apdovanojimus siunčiami vertinti 10.1.1.–10.1.9 papunkčiuose išvardytoms taryboms;

15.2. visuomenės nuomonei skiriama 55 proc. balsų kiekio, t. y. 11 balsų, ir 9 balsai, arba 45 proc. skiriami taryboms (po vieną balsą arba 5 proc. kiekvienai tarybai).

16. Apdovanojimui teikiami atskirų nominacijų pretendentai, surinkę daugiausia balsų. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimą dėl apdovanojimo teikimo priima tos srities nominantus teikusios tarybos pirmininkas.

 

V SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMO TVARKA

 

17. Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimai įteikiami iškilmingų renginių ar progų metu.

18. Alytaus miesto savivaldybės apdovanojimus įteikia savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.

 

VI SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ NETEIKIMAS

 

19. Jeigu apdovanotojo veikla žemina apdovanotojo vardą, savivaldybės meras, 10.1 punkte nurodytų tarybų teikimu, priima sprendimą išbraukti šį asmenį iš Apdovanotųjų asmenų sąrašo. Priimtas sprendimas įforminamas mero potvarkiu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Apdovanotojų asmenų sąrašą tvarko, pildo, saugo savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius.

21. Informaciją apie apdovanotus asmenis savivaldybės interneto portale www.alytus.lt skelbia savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius.

22. Šis aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

________________

 

 

 

 

 

Į pradžią