Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-15 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                             2018 m. vasario 1 d.

                                                                                                                                                                             sprendimu Nr. T-15

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

               1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
Lėšos, Eur
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
84 001,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)
35 515,0
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
25 341,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

367,0

1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):
145 224,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(292,0*)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7):
 
1.9.
Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8)
145 224,0
  (292,0*)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.10.
20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
29 045,0
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
         5 070,0
          (1 608,0*)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11):
34 115,0
 (1 608,0*)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
116 179,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
22 832,0
 (31 433,0*)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14):
139 011,0
 (31 433,0*)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Eur
2.1.
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
 
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
 
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Panaudota lėšų, Eur
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
28 691,0
 
        4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
Organizavus viešuosius pirkimus, priemonę vykdė tinkamiausiu teikėju pripažinta UAB „Alstapa“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-02-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-03-02.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Organizavus viešuosius pirkimus, kovų (Corvus frugilegus) gausos reguliavimo darbus atliko UAB „Alstapa“. Alytaus mieste buvo išardyti 44 vnt. lizdų (tarp Tvirtovės g. 15 ir 17 namų – 2 vnt., tarp Tvirtovės g. 13 ir 15 namų – 9 vnt., šalia Vingio g. 7 namo – 2 vnt., šalia Žiburio g. 5 namo – 5 vnt., šalia Žiburio g. 20 namo – 4 vnt., tarp A. Jonyno g. 15 ir 17 namų – 1 vnt., tarp Putinų g. 2, 4 ir Miklusėnų g. 31 namų – 3 vnt., šalia pėsčiųjų tako (prekybos centro „Lidl“) – 18 vnt.). Miškelyje ties Vingio g. 9 namu, Maironio, Birutės g. (šalia stadiono), Klevų g. kapinėse ir šalia kapinių, šalia Sveikatos tako nuo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos iki prekybos centro „Lidl“ varniniai paukščiai baidyti garsinėmis priemonėmis. Apie įvykdytas varninių paukščių populiacijos gausos reguliavimo priemones nustatyta tvarka informuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. 
1 940,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms (atliekų ir ekskrementų surinkimo dėžėms; plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti; didmaišiams, skirtiems žaliosioms atliekoms rinkti) įsigyti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-03-07. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-28.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš AB „Plasta“ (už 599,41 Eur su PVM) nupirkta 750 vnt. (rulonėlių po 10 vnt.) 100 l talpos plastikinių maišų šiukšlėms dėti. Maišai yra išplatinti miesto švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, įmonėms ir įstaigoms, dalyvaujančioms pavasarinėse aplinkos tvarkymo talkose, akcijos „Darom“ dalyviams bei nurašyti.  
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš UAB „Dotpack“ (už 997,50 Eur su PVM) nupirkta 190 vnt. didmaišių žaliosioms atliekoms dėti. Jie buvo perduoti VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ ir nurašyti. Didmaišiai buvo naudojami žaliosioms atliekoms dėti, išdalinti miesto gyventojams, įstaigoms.
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš UAB „Naujieji ženklai“ nupirkta 7 vnt. cinkuotų ir dažytų milteliniu būdu 35 l talpos atliekų surinkimo šiukšliadėžių su stulpeliu „Flore“ (už 2 000,0 Eur su PVM).
3 597,0
 
 
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Priemonė buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „2MP“ sutartį, pagal  įvykdytą teikėjų apklausą UAB „Ekonovus“, UAB „Toksika“ Alytaus filialas.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-02-11. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-21.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
3.1. Organizuojant grunto valymo darbus, įvykus avarijoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti (sumažinti) neigiamą poveikį aplinkai, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (pagal su savivaldybe sudarytą bendradarbiavimo sutartį) naudodama sorbentus sutvarkė ir išvalė 22 užterštas miesto teritorijas. Atliekas tvarkančiai įmonei UAB „Toksika“ Alytaus filialui buvo perduota  256 kg pavojingomis medžiagomis užterštų sorbentų. UAB „Toksika“ Alytaus filialas priima pavojingomis medžiagomis užterštus sorbentus, laikinai juos saugoja ir perduoda atliekų tvarkytojui). UAB „Toksika“ Alytaus filialui už paslaugas sumokėta 80,53 Eur.
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-03 įsakymu Nr. DV-432 patvirtinto Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 18 punktu, tuo atveju, kai teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo) yra žinomas, jis privalo apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkytą panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą (panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos). Už patirtas surinktų teršalų sutvarkymo išlaidas, kai žinomas teršėjas, savivaldybei buvo grąžinta 58,20 Eur. Tokiu būdu buvo sutaupytos šiai priemonei vykdyti skirtos lėšos (faktiškai surinktų teršalų sutvarkymas kainavo 22,33 Eur). 
3.2. UAB „2MP“ išvalė ir sutvarkė bešeimininkėmis atliekomis užterštą buvusių metalinių laikinų garažų teritoriją (esančią šalia Klevų gatvės kapinių Alytuje). Buvo sutvarkyta 9 500 m2 ploto užteršta bešeimininkėmis atliekomis teritorija. Iš šios teritorijos išvežta ir perduota atliekų tvarkytojams 100,76 t atliekų. Už paslaugas sumokėta 21 250,0 Eur.
3.3. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu UAB „Ekonovus“ išvežė šalia komunalinių atliekų aikštelės, esančios Tvirtovės g., 119 vnt. (0,0137 t) dienos šviesos lempų už  169,40 Eur.
3.4. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu UAB „Ekonovus“ išvalė ir sutvarkė bešeimininkėmis atliekomis užterštas teritorijas šalia Kaniūkų tilto, prie Santaikos ir Radžiūnų gatvės sankirtos, tarp Tilto g. 2, 4 ir Nemuno g. 20, 22 esančių sklypų. Iš šių teritorijų išvežta ir perduota atliekų tvarkytojams 1,47 t atliekų. Už paslaugas sumokėta 1 573,00 Eur.
23 015,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
 
4.4.1.
Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal paslaugų sutartį požeminio vandens monitoringo vykdymo darbus vykdė UAB „Vilniaus hidrogeologija“.
2. Priemonė vykdoma pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimu Nr. T-66 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 metų programą.
Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-01-02.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-29.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Parengta Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2017 metų ataskaita.   
6 679,0
4.4.2.
Savivaldybės aplinkos monitoringui vykdyti 
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal paslaugų sutartį Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymo darbus pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programą vykdė Aleksandro Stulginskio universitetas.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-03-10.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-18.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Parengta Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017 metų ataskaita.   
10 000,0
4.4.3.
Vandens telkinių pakrantėms valyti ir tvarkyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, darbus vykdė VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-02-13. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-08-14.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ du kartus valė ir tvarkė Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantes:
3.1. 2017 m. birželio 5, 6 ir rugpjūčio 1, 2 d. nušienauti Didžiojo Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta biomasė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
3.2. 2017 m. birželio 6 d. ir rugpjūčio 3 d. nušienauti Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta biomasė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
3.3. 2017 m. balandžio 26 ir rugpjūčio 1 d. nušienauti Mažojo Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta biomasė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantes planuojama valyti ir tvarkyti 2018 m.
3 000,0
4.4.4.
Priemonėms (sorbentams), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-02-23. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-11-07.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus iš UAB „Sorb Chem“ (Titnago g. 12, Vilnius) nupirkta priemonių (sorbentų), reikalingų avarijų padariniams likviduoti, už 715,93 Eur. 
Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį, pagal ją savivaldybė yra įsipareigojusi nupirkti ir perduoti Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai priemones ir medžiagas, skirtas išsiliejusiems naftos produktams, tepalams ir pan. valyti iš vandens ir grunto. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsipareigojusi šiomis medžiagomis operatyviai atlikti vandens ir grunto valymo darbus, išsiliejus naftai ir kitoms medžiagoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant Alytaus miesto teritorijoje.
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-03 įsakymu Nr. DV-432 patvirtinto Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 18 punktu, tuo atveju, kai teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo) yra žinomas, jis privalo apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkytą panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą (panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos). Už patirtas panaudotų sorbentų kiekio įsigijimo išlaidas, kai žinomas teršėjas, savivaldybei buvo grąžinta 404,00 Eur. Tokiu būdu buvo sutaupytos šiai priemonei vykdyti skirtos lėšos ir faktiškai panaudota 311,93 Eur. 
4. Įsigyta įranga ar prekės:
Alytaus miesto savivaldybės administracija nupirko 30 l naftos produktų ploviklio AQUAQUICK2000 ir 128 kg HLD010 biraus hidrofobinio absorbento, jį perdavė Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017 m. sutvarkė ir išvalė 22 užterštas miesto teritorijas.  
312,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti:
 
 
4.5.1.1.
Aplinkosaugos švietimo projektas – aplinkosauginis klipas „Rūšiuokime atsakingai“
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-20.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
parengtas ir Dzūkijos televizijos transliuotas aplinkosauginis klipas „Rūšiuokime atsakingai“
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
600,0
4.5.1.2.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Ekomisija“ (laidos, rubrikos, garso reklamų sukūrimas ir transliacija)
1. Priemonės vykdytoja – UAB „Alytaus radijas“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-03-10.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-03-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
parengti ir radijo stoties FM99 transliuoti du garso klipai: pasaulinei Žemės dienai, Žemės valandai paminėti. Parengti, transliuoti ir paskelbti portale www.fm99.lt ir socialinio tinklo FM99 paskyroje. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
200,0
4.5.1.3.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Ekomiestas“
1. Priemonės vykdytoja – UAB „Almoro“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-11.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
UAB „Almoro“ parengė ir naujienų portale www.alytusplius.lt publikavo 4 straipsnius, interviu, reportažus apie aplinkai draugišką gyvenimo būdą. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
400,0
4.5.1.4.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Publikacijų ciklas aplinkosaugos švietimo temomis
1. Priemonės vykdytoja – UAB „Alytaus naujienos“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-05-03.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-10-09.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
UAB „Alytaus naujienos“ parengė ir laikraštyje „Alytaus naujienos“ atspausdino 4 straipsnius aplinkosaugos temomis. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
400,0
4.5.1.5.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Informacinių leidinių, skirtų pažinti Alytų pėsčiomis ir dviračiais, leidyba
 
1. Priemonės vykdytoja – VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-11.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-07-20.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Išleisti lankstinukai „Pėsčiomis po Alytų“ (2 000 vnt.) ir „Dviračių takai Alytuje“ (2 000 vnt.). Išleisti lankstinukai dalijami miesto gyventojams, svečiams.
700,0
4.5.1.6.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Žemės valanda Alytuje 
1. Priemonės vykdytojas – VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-03-07.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-04-04.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
2017-03-25 Senamiesčio skvere organizuotas Žemės valandos minėjimas. Žemės valandos dalyviai iš žvakučių sudėliojo ir uždegė simbolinę kompoziciją. Užgesus šviesoms, eisena su žvakėmis patraukė į Rotušės aikštę, joje taip pat buvo išjungtas apšvietimas. Išdėliojus žvakių kompoziciją Alytaus miesto teatro amfiteatre vyko grupės iš Vengrijos „Shell Beach“ koncertas.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
400,0
4.5.1.7.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Būk draugiškas aplinkai“ 
1. Priemonės vykdytojas – VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-03-17.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-06.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Atliekų mažinimo savaitės metu organizuoti edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės Vaikų dienos centre, Senelių darželyje, Alytaus miesto bendruomenės centre.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
400,0
4.5.1.8.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Pažink savo krašto augalus“
 
1. Priemonės vykdytoja – VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-10.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-07-05.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Miesto sode šalia augalų pagamintos ir pastatytos lentelės su jų lietuviškais ir lotyniškais pavadinimais. Iš viso pagaminta 100 vnt. informacinių lentelių.
600,0
4.5.1.9.
Aplinkosauginio švietimo projektas „Dzūkijos krašto gamta“
1. Priemonės vykdytoja – Asociacija „Mūsų Dainava“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-05-08.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-22.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose (Alytaus Dzūkijos, Šaltinių, „Volungės“, Panemunės pagrindinėse mokyklose ir Šv. Benedikto gimnazijoje) buvo organizuotos 5 paskaitos aplinkosauginėmis temomis, 4 piešinių parodos „Dzūkijos krašto gamta“. Mokiniams organizuota išvyka į Metelių regioninį parką.
600,0
4.5.1.10.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Apkabinkime žemę kartu“
1. Priemonės vykdytoja – Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-01-18.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-03-24.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Kovo 20 d. Rotušės a. organizuotas renginys, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti „Apkabinkime žemę kartu“. Organizuoti konkursai „Saugokime žemę“, „Ridu ridu“, Senamiesčio skvere papuošti velykiniai medeliai. 
300,0
4.5.1.11.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Baldai iš plastikinių butelių mokinių laisvalaikio ir žaidimų kampeliui
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-03-28.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-04-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Mokykloje organizuotos Moksliukų dirbtuvės. Mokiniai su tėvais, mokytojais rinko, mokėsi rūšiuoti atliekas, gamino baldus, dalyvavo išvykoje į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą.
200,0
4.5.1.12.
Aplinkosaugos švietimo projektas – ekspedicija į Metelių regioninį parką
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Jotvingių gimnazija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2017-02-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data –2017-10-01.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
39 Alytaus Jotvingių gimnazijos mokiniams organizuota 3 dienų stovykla Metelių regioniniame parke. Mokiniams buvo pravestos integruotos biologijos, lietuvių kalbos, informacinių technologijų, ekonomikos, matematikos pamokos, sukurtas veiklą stovykloje pristatantis vaizdo klipas. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
400,0
4.5.1.13
Aplinkosaugos švietimo projektas – Judrioji savaitė Alytuje 2017
 
 
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-27.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-09-29.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Projektas skirtas Europos judumo savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“ paminėti. Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuoti judrieji žaidimai – linksmosios estafetės, Jaunimo parke Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuotos orientacinės varžybos „Būk ne tik vikrus, bet ir gudrus“, rugsėjo 22 d. Rotušės a. pradinių klasių mokiniai dalyvavo masiniame šokyje, miesto gyventojams organizuotas šiaurietiško ėjimo žygis, įvairios mankštos.  
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m. 
500,0
4.5.1.14.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Formuoti aplinkai palankų gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-27.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-10-03.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 25 auklėtiniams suorganizuota išvyka į Metelių regioninį parką. Vaikai mokomi pažinti augalus, gyvūnus, paukščius, saugiai elgtis gamtoje.
100,0
4.5.1.15.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių konkursas
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-11-28.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-04-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 

Mokykloje septintą kartą organizuotas Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių konkursas miesto bendrojo lavinimo mokiniams. Vykdant projektą, mokykloje organizuota fotografijų paroda „Lietuvos gamta mano delnuose“, pavasarį žydinčių augalų paroda, mokiniai stebėjo mokyklos aplinkoje iškeltuose inkiluose gyvenančius paukščius, netradicinio ugdymo diena „Pažink Lietuvą“ ir pamoka „Aplinkos apsauga“ 1–8 klasių mokiniams, mokyklos teritorijoje įrengtas alpinariumas, minint Vandens dieną, mokyklos erdvės dekoruotos vandens tematika. Iš viso mokykloje organizuoti 7 renginiai, projekte dalyvavo daugiau kaip 400 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.

400,0
4.5.1.16.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Žalioji karta“
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-27.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-05-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Vykdant projektą, suorganizuota mokinių ir jų tėvelių darbų paroda iš antrinių žaliavų „Didinga Lietuvos praeitis žiemą“, mokinių piešinių paroda „Pažadinkime gimtąjį kraštą spalvomis“, popietė „Aš – mažasis Žemės žmogus“, suorganizuotas Žemės dienai paminėti skirtas renginys „Vaikų širdelėse pražydo gėlės“, makulatūros rinkimo akcija „Aš išsaugojau medį“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
300,0
4.5.1.17.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomenės įtraukimas į aplinkos taršos mažinimo problemų sprendimą
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2017-04-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data –2017-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos organizuoti renginiai, skirti pasaulinei Žemės dienai paminėti, inkilų kėlimo šventė, pavasarinės talkos. Mokykloje organizuotas konkursas-viktorina „Mažiau šiukšlių“, joje dalyvavo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, Alytaus „Volungės“, Likiškėlių ir Vidzgirio pagrindinių mokyklų mokiniai. Mokiniams organizuotos išvykos į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, UAB „Vita Baltic International“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.
300,0
4.5.1.18.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Nuo sėklos iki medžio“
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2017-01-15.
Priemonės įvykdymo pabaigos data –2017-06-02.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Projekte dalyvavo Alytaus lopšelių-darželių „Du gaideliai“, „Linelis“, Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos auklėtiniai. Vaikai kartu su auklėtojomis ir tėveliais mokėsi pažinti medžius, daigino medžių sėklas, buvo surengta darbų paroda „Išsaugok medį“, sukurta mokomoji priemonė ,,Mūsų darželio medžiai“, vyko konferencija „Medis mūsų gyvenime“, organizuota išvyka į Metelių regioninį parką.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2018 m.

200,0
4.5.1.19.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Jaunieji tyrėjai“
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2017-03-22.
Priemonės įvykdymo pabaigos data –2017-12-20.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 

Projektas skirtas mokiniams, kurie vykdė gamtos stebėjimus, tyrimus ir eksperimentus. Projekte dalyvavusiems mokiniams organizuota išvyka į Kauno VII fortą.

298,0
4.5.2.
Aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti:
 
 
4.5.2.1.
Alytaus miesto 2017 metų aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros organizavimas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Buvo organizuota Alytaus miesto 2017 metų aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-06-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-11-09.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. Organizavus viešuosius pirkimus, iš I. Vaitkienės IĮ „Aibės matas“ nupirkta 21 vnt. graviruotų padėkų ant medinio pagrindo.
3.2. Organizavus viešuosius pirkimus, UAB „Diza“ išleido fotografijų leidinį „Alytaus miesto 2017 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai“ (40 vnt.).
3.3. Nugalėtojams pasveikinti nupirkta 21 vnt. 50 Eur vertės dovanų kortelių, gėlių.
3.4. 2017-11-06 organizuota Alytaus miesto 2017 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija. Nugalėtojams įteiktos padėkos, dovanų kortelės, leidiniai, gėlės.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – konkursinę apžiūrą planuojama organizuoti 2018 m. 
2 191,0
4.5.2.2.
Laimučio Januškevičiaus knygos „Po Lietuvos tarpukario ir pokario metų parkus“ įsigijimas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-03. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-04-28.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš leidyklos „Lututė“ nupirktos 26 L. Januškevičiaus knygos „Po Lietuvos tarpukario ir pokario metų parkus“.
598,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti:
 
 
 
 
4.6.1.1.
Medžių ir krūmų sodinukų, gėlių daigų įsigijimas 
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-02-12.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-07.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Organizavus viešuosius pirkimus iš Tomo Pankos medelyno ir Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio Alytaus miesto teritorijai apželdinti nupirkta medžių, krūmų bei rožių sodinukų.
4. Įsigyta įranga ar prekės
Iš Tomo Pankos medelyno nupirkta 2 307 vnt. medžių ir krūmų sodinukų (tarp jų 100 vnt. stambesnių augalų Likiškių parkui apželdinti –  65 vnt. pelkinio ąžuolo, 25 vnt. paprastojo buko ir 10 vnt. paprastojo skroblo sodinukų).
Iš Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio nupirkta 395 vnt. rožių sodinukų.
Iš viso miesto teritorijai apželdinti įsigyta 2 702 vnt. želdinių sodinukų.    
15 142,0
4.6.1.2.
Medžių ir krūmų sodinukų parvežimas ir pasodinimas
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-18.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus, priemonės vykdytoja VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ pasodino ir vykdė priežiūrą 2 087 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų: 1 810 vnt. dekoratyvinių krūmų pasodino Pirmojo Alytaus aikštėje, šalia PC „Jotvingis“ pasodino 20 vnt. medžių ir 150 vnt. krūmų sodinukų, kitose miesto bendro naudojimo teritorijose pasodinta 107 vnt. dekoratyvinių želdinių sodinukų.

 10 498,0
4.6.1.3.
Pasodintų medžių priežiūra
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Vadovaujantis aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87,  naujai pasodinti medžiai prižiūrimi (laistomi, tręšiami) trejus metus. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“, UAB „Irgita“ sudarytos sutartys.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-01-02
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-29.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Pagal 2015 m. sudarytą sutartį UAB „Ordo“ prižiūrėjo 12 vnt. Margio g. žaliojoje skiriamojoje juostoje pasodintų paprastojo kaštono sodinukų.
Pagal 2016 m. sudarytą sutartį UAB „Irgita“ prižiūrėjo 306 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų: šalia kino teatro „Dainava“ – 7 vnt. gulsčiojo žemaūgės f. ‘Nana‘ kadagio sodinukų; Daugų gatvės kapinėse – 2 vnt. padrikojo ‘Golden Carpet‘ f. kadagio ir 50 vnt. tarpinio ‘Old Gold‘ f. kadagio, 24 vnt. tarpinio ‘Hicksii‘ f. kukmedžio sodinukų; šalia Vilniaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtos – 16 vnt. tarpinio ‘Old Gold‘ f. kadagio ir 20 vnt. šluotelinės ‘Pink Winky‘ f.  hortenzijos sodinukų; šalia Naujosios g. 13 – 60 vnt. kalninių pušų sodinukų; šalia PC „Nemunas“ – 7 vnt. tridyglių geltonlapės ‘Spectrum‘ f.  gledičijų sodinukų; šalia Naujosios Jazminų gatvių sankirtos – 16 vnt. japoninės ‘Albiflora‘ f. lanksvos, 37 vnt. gražiažiedės ‘Victoria‘ f. veigelės ir 5 vnt. smailialapių koloninės f. ‘Amanogawa‘ vyšnių sodinukų; šalia Naujosios ir Raudonkalnio gatvių sankirtos – 30 vnt. japoninių ‘Little Princes‘ f. lanksvų, Putinų gatvės pramonės rajono dalyje – 32 vnt. bukų sodinukų.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2018 m. planuojama prižiūrėti želdinius pagal  2016 m. su UAB „Irgita“ ir 2017 m. su VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ sudarytas sutartis.
4 896,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.1.4.
Želdinių, kurių priežiūra nevykdoma, laistymas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, darbus vykdė UAB „Ordo“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-04-03.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-08-30
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
UAB „Ordo“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. palaistė 190 vnt. naujai pasodintų medžių, kurių priežiūra jau pasibaigusi: A. Sakalausko g. buvo laistyta 69 vnt. šermukšnių, Pirmojo Alytaus aikštėje (A. Juozapavičiaus g.) 10 vnt. platanalapio klevo sodinukų, Žaliojoje g.  79 Sarženo vyšnios, Aušros g. 32 vnt. baltažiedžių akacijų. Kadangi vasarą buvo lietinga, daugiau 2017 m. želdiniai nebuvo laistomi.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – pasodintus naujus želdinius, kurių priežiūra pasibaigusi, esant sausroms, planuojama laistyti 2018 m.

587,0

4.6.1.5.
Pavojų keliančių medžių pašalinimas
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-01-10.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-07-11.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Pagal savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus buvo išpjauti avarinės būklės, sausi, pažeisti puvinio ir ligų medžiai, augantys miesto bendrojo naudojimo teritorijose žaliuosiuose plotuose, šaligatviuose, prie gyvenamųjų namų, prie elektros linijų, pašalinti nulaužti, vėtros išversti medžiai, išraunant arba išfrezuojant kelmus, iškirsti savaiminės kilmės krūmai; atkurti, vykdant kelmų rovimo arba frezavimo darbus, pažeisti šaligatviai ir žalieji plotai.  2017 m. iškirsta 128 vnt. medžių, 210 m2 krūmų. UAB „Ordo“ už suteiktas paslaugas sumokėta 6 179,77 Eur. 

6 180,0

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6.1.6.
Pavojų keliančių medžių pašalinimas miesto kapinėse
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Irgita“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2017-02-23.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-04-21.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
UAB „Irgita“ pagal savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus Alytaus miesto Daugų g., Klevų g., Savanorių g. ir Užupių kapinėse kirto ir genėjo pavojų keliančius medžius. Buvo iškirsti 33 medžiai.
3 216,0
4.6.1.7.
Medžių ir krūmų genėjimas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2017-10-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-12-14
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
UAB „Ordo“ pagal savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotą leidimą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus Alytaus miesto gatvėse vykdė genėjimo darbus. Buvo genimi Rotušės a., Senamiesčio skvere, S. Dariaus ir S. Girėno g. augantys želdiniai. Iš viso buvo nugenėti 128 medžiai.
5 990,0
4.6.1.8.
Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 2014 m. organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju Vytauto Didžiojo universitetu sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2017-06-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-10-23.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
3.1. Vadovaujantis Želdynų įstatymu, pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-270 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014–2018 metų programą 2017 m. buvo vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena bei pateikta ataskaita.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėseną planuojama tęsti vykdyti 2018 m.
4 055,0
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2.
Želdynų ir želdinių tvarkymo įrangai įsigyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2017-02-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2017-06-09.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, iš UAB „Helvyta“ nupirktos dvi krūmapjovės, motorinis pjūklas, motorinis lapų ir šiukšlių nupūtimo įrenginys, savaeigė vejapjovė.
4. Įsigyta įranga ar prekės
Iš UAB „Helvyta“ nupirktos dvi krūmapjovės, motorinis pjūklas, motorinis lapų ir šiukšlių nupūtėjas, savaeigė vejapjovė.
 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – nupirkta želdynų ir želdinių tvarkymo įranga panaudos pagrindais perduota VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.
2 890,00
 
Iš viso
 
112 084,0
 
    5.   Ataskaitinio laikotarpio programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)
 
Eil. Nr.
Programos priemonių grupės pavadinimas
Lėšų likutis, Eur
5.1.
Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 
(1.8–2)
0,0
 (292,0*)
5.2.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)
5 424,0
 (1 608,0*)
5.3.
Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė 
(1.15–4)
26 927,0
 (31 433,0*)
5.4.
Iš viso
32 351,0
(33 333,0*)

 

¬ Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos žvaigždutės simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu Nr. T-13 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitoje

 

__________________________

 

 

Į pradžią