Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-12 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-12

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu, 48 straipsnio 3 dalimi, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu, 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Trišalės komisijos prie Alytaus teritorinės darbo biržos 2017-10-18 posėdžio protokolą Nr. VD-380 (2.4),  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 1 d.

sprendimu Nr. T-12

 

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-211 redakcija

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai

2018 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188706935

Vykdytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Alytaus miesto teritorijoje veiklą vykdančios parinktos įmonės, įstaigos, organizacijos

Teisinis programos parengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (17 straipsnis, 18 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktai, 31 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 ir 4 dalys)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-23 įsakymas Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Programos įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d.

Programos įgyvendinimui skirtos lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 240,5 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšos 44,7  tūkst. eurų.

Finansuoti tinkamos patirtos išlaidos – nuo 2018 m. sausio 1 d.

Savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priemonė

23.01.02.01 įgyvendinti Užimtumo didinimo programą.

 

1. ĮVADAS

Užimtumo didinimo programa – programa, skirta didinti Alytaus miesto gyventojų užimtumą, integruojant juos į darbo rinką bei mažinti socialinę atskirtį. Šia programa siekiama sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams įgyti darbo patirties, integruotis į darbo rinką bei padidinti gaunamas pajamas. Įgyvendinant programą dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės administracija, teritorinė darbo birža, kiti socialiniai partneriai ir verslo organizacijos.

Programos tikslai:

- mažinti socialinę atskirtį;

- sudaryti galimybes miesto gyventojams ugdyti darbo įgūdžius ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį;

- atnaujinti asmenų, ieškančių darbo ir (ar) gaunančių piniginę socialinę paramą, darbinius ir socialinius ryšius bei įgūdžius;

- įtraukti kuo daugiau Alytuje veiklą vykdančių įmonių į programos įgyvendinimą;

- skatinti ir aktyvinti savivaldos ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą;

- skatinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką;

- didinti moksleivių užimtumą vasaros atostogų metu.

2. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metų liepos 1 d. Alytuje gyveno 51 941 nuolatinis gyventojas. Tai yra 1 790 mažiau nei 2016 m. ir  3 098 mažiau nei 2015 m. Gyventojų pokytį lemia vidaus ir tarptautinė migracija bei mirtingumo – gimstamumo santykis Alytaus mieste. Viena iš migracijos priežasčių gali būti aukštas nedarbo lygis Alytuje. Lietuvos darbo biržos duomenimis (duomenys pateikiami pagal www.ldb.lt 2017-01-02 skelbiamą informaciją), 2017 m. vidutinis metinis bedarbių skaičius Alytaus m. 3 086 bedarbiai. Tai sudaro 9,2 proc. nuo DAG (darbingų asmenų), kai šalies rodiklis yra 7,8 proc. nuo DAG. Šie skaičiai rodo vyraujantį aukštesnį nedarbo lygį Alytaus mieste.

Atliekant registruotų bedarbių analizę, matoma, kad šių asmenų registracija darbo biržoje kasmet mažėja: 2015 – 4 052, 2016 – 3 563 asmenys. Tam įtakos gali turėti 2 veiksniai: įdarbinimas ir migracija. Paskutiniais darbo biržos statistinių rodiklių duomenimis, laisvų darbo vietų skaičius Alytaus mieste  rugpjūčio mėn. yra 167,5.

Siekiant prisidėti prie darbo vietų plėtros bei gyventojų užimtumo didinimo, socialinės atskirties mažinimo, reikalinga kompleksiškai spręsti kylančias socialinės atskirties problemas. Vienas iš sprendimų būdų yra įgyvendinti Užimtumo didinimo programą Alytaus mieste. Kaip numatyta Užimtumo įstatyme, programos tikslinė grupė – Alytaus miesto bedarbiai  ir  nedarbingi asmenys, kurie yra:

-          piniginės socialinės paramos gavėjai;

-          asmenys, patiriantys socialinę riziką;

-          vyresni kaip 40 metų.

Įgyvendinat Užimtumo didinimo programą šių asmenų grupėms yra  sudarytos galimybės padidinti gaunamas pajamas, tokiu būdu užtikrinant kokybiškesnį ir oresnį pragyvenimo lygį. Taip pat didinamas gyventojų užimtumas, integruojant juos į darbo rinką. Tokiu būdu bedarbiai galės atkurti ar įgyti darbinių įgūdžių, didės asmenų motyvacija siekiant ilgalaikio įdarbinimo. Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą bus didinama socialinė įtrauktis.

Užimtumo didinimo programos dalyviams bus sudaromos galimybės iki 6 mėn. padidinti savo ir šeimos gaunamas pajamas bei įgyti darbinės patirties siūlant jų kvalifikaciją atitinkančias darbo vietas.

Įvertinus 2017 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimą, tikslinga plėsti galimų darbdavių sritis, numatant, kad programai įgyvendinti paraiškas tvarkyti viešąją infrastruktūrą, teikti socialines, sveikatos ir kitas viešąsias paslaugas 2018 m. teiktų viešosios ir  biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, taip pat, siekiant padidinti paramą Alytaus verslo sektoriui bei kartu praplėsti įvairią kvalifikaciją turinčių asmenų įdarbinimo galimybes, į darbdavių atrankos konkursus kviesti ir vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių statusą turinčius subjektus. Subjektai turi būti įregistruoti Alytaus mieste. Visų galimų darbdavių veikla turi būti vykdoma Alytaus mieste ir įdarbinami tik Alytaus miesto gyventojai.

Planuojama, kad įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programą darbdaviams bus skiriama 100 proc. subsidija darbo užmokesčiui įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Kadangi viena iš 2017 m. užimtumo didinimo programos siekiamybių – padėti asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje, planuojama skirti ne didesnę kaip 30 proc. subsidiją darbo užmokesčiui įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas darbdaviams, kurie įdarbins iki 6 mėn. laikotarpiui 2017 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo metu įdarbintus dalyvius.  

2018 m. planuojamos vienam programos dalyviui tenkančios išlaidos per mėnesį – ne daugiau kaip 782,36 eurai įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Ši suma taikoma 100 procentų subsidijai 2018 m. naujai įdarbinant programos dalyvius ir 30 procentų subsidijai įdarbinant iki 6 mėn., laikotarpiui, programoje 2017 m. dalyvavusius ir įdarbintus dalyvius. Darbdaviui paliekama teisė spręsti, kokį atlygį mokės įdarbintam programos dalyviui, atsižvelgiant į darbuotojo turimą kvalifikaciją ir kitas su darbo sąlygomis susijusias aplinkybes, tačiau vienam programos dalyviui suma negali būti didesnė kaip 782,36  Eur.

Planuojama Užimtumo didinimo programos dalyvių įdarbinimo trukmė iki 6 mėn., darbo sutartis sudarant ne vėlesniam nei iki gruodžio mėn. 15 d. laikotarpiui. Įgyvendinant 2018 m. programą planuojama įdarbinti apie 49 tikslinės grupės dalyvius kompensuojant 100 procentų darbo užmokesčio (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas) ir ne mažiau kaip 5 asmenys, kompensuojant 30 procentų darbo užmokesčio (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).

3. PRIEMONIŲ PLANAS

Programos įgyvendinimo planas:

1. Paskelbti darbdavių atranką*.

2. Įvertinti atrankoje pateiktas paraiškas ir jas apsvarstyti komisijoje.

3. Pasirašyti dvišales sutartis su atrinktais darbdaviais. Darbdavių atranką, pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą aprašą, skelbia ir vykdo administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

4. Atrinkti Užimtumo didinimo programos dalyvius bendradarbiaujant su Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriumi.

5. Užtikrinti programos viešinimą.

6. Atlikti darbdavių ir darbuotojų apklausą apie programos įgyvendinimą.

7. Organizuoti metinį programos įgyvendinimo aptarimą.

* - 5 priemonei netaikoma, finansuojamas bandomasis projektas.

 

1 priemonė. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų darbdaviui, įdarbinusiam 2018 m. užimtumo didinimo programos dalyvį.

Skatinti ir didinti gyventojų užimtumą per darbo rinką – mokėti 100 procentų subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Darbdavys, teikdamas paraišką dalyvauti įgyvendinant 2018 m. užimtumo didinimo programą ir įvertinęs darbuotojo (-ų) kvalifikaciją ar numatomo darbo sąlygas, gali nustatyti darbuotojui planuojamą atlygio dydį, bet ne didesnį kaip 782,36 eurai. Maksimalus 1 darbuotojo įdarbinimas gali būti iki 6 mėn.  Planuojama, kad 2018 m. užimtumo didinimo programos metu bus įdarbinti apie 49 programos dalyviai.

2 priemonė. Mokėti 30 procentų subsidiją valstybės biudžeto lėšų darbdaviams, iki 6 mėn. laikotarpiui įdarbinusiems 2017 m. užimtumo didinimo  programos dalyvį, su kuriuo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis programos įgyvendinimo laikotarpiui. Maksimali suma, nuo kurios gali būti skaičiuojama 30 proc. subsidija – 782,36 Eur vienam programos dalyviui. Planuojama remti 5 asmenų įdarbinimą šioje priemonėje.

3 priemonė. Neįgaliųjų asmenų darbinio užimtumo didinimas 2018 m.

Siekiant mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį bei didinti jų integraciją į visuomenę, tikslinga sudaryti sąlygas Alytaus miesto neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje ir remti jų įdarbinimą. Įgyvendinant šią priemonę iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojama skirti 10,0  tūkst. eurų. Pagal šią priemonę bus sukurta 14 darbo vietų 2 mėn. laikotarpiui, darbo dienos trukmė iki 4 val., maksimali kompensuojama suma vienam neįgaliajam iki 348,59 Eur per mėnesį (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).

4 priemonė. Moksleivių ir studentų užimtumo didinimas. Stengiantis didinti jaunų asmenų – moksleivių ir studentų  – užimtumą planuojama sudaryti sąlygas iki 8 moksleivių ar studentų įsidarbinti 2 mėn. laikotarpiui. Prioritetas teikiamas rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai. Skelbiant darbdavių atranką darbdaviams siūloma suplanuoti moksleivių darbinimą vasaros atostogų metu. Motyvuoti mokiniai, mokiniai iš gausių šeimų turės galimybę užsidirbti bei prisidėti prie bendros šeimos gerovės kūrimo, savo poreikių patenkinimo ir savirealizacijos darbe.

Numatomas įdarbinamų mokinių ar studentų skaičius – iki 8 asmenų. Vieno asmens įdarbinimo terminas – iki 2 mėn. Maksimali kompensuojama suma – 573,36 eurai (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).

Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 10,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų.

5 priemonė. Bandomasis projektas neįgaliesiems asmenims, įgijusiems amatininko specialybę. Siekiant didinti neįgaliųjų jaunuolių užimtumą, sudaryti sąlygas jų integravimuisi į darbo rinką bei panaudoti įgytas specialybės žinias ir ugdyti darbo įgūdžius, bandomojo projekto metu planuojama kompensuoti 3 jaunuolių, įgijusių atitinkamo amato specialybę, darbo užmokestį, tam skiriant 4,7 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų. 3 neįgaliesiems amatininkams bus sudarytos sąlygos dirbti tam pritaikytose patalpose iki 6 mėn. laikotarpiui.

6 priemonė.  Asmenų užimtumo ir integravimo į visuomenę bei darbo rinką didinimas teikiant asmeninio asistento paslaugą. Šiai priemonei skirta 20,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Teikiant paslaugą negalią turintiems asmenims sudaromos sąlygos spręsti kasdienius klausimus, susijusius su gyvenimo kokybės gerinimu, ligos ir negalios pažinimu; aktyviau ieškoti darbo, didinti savo užimtumą, motyvaciją dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje su kito asmens pagalba – asmeniniu asistentu. Planuojama įdarbinti 5 asmeninius asistentus. Paslaugos teikimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-03-02 įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairių patvirtinimo“. Asmeninio asistento valandinis įkainis – 5,45 euro. Tinkamos finansuoti išlaidos – darbo užmokesčiui kompensuoti (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas) ir įgyti kvalifikaciją, reikalingą asmeninio asistento paslaugai teikti. (Jei darbdaviui buvo skirtos darbuotojų kvalifikacijai įgyti reikalingos lėšos, darbdavys ir darbuotojas įsipareigoja išdirbti darbo sutartyje numatytą terminą, o to neįvykdžius – grąžinti visas gautas lėšas, skirtas Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, nepriklausomai nuo to, kiek buvo įdarbinta ar  planuojama įdarbinti asmenų).

3–6 priemonėms skirtos lėšos gali būti perskirstomos tarp šių priemonių atsižvelgiant į skirtą finansavimą, taip pat įvertinus finansavimo intensyvumą ir lėšų naudojimą.

4. FINANSAVIMO PLANAS

Finansavimo planas:

1. Planuojama 2018 m. Alytaus miesto savivaldybei valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšų suma 240,5 tūkst. eurų. Numatoma maksimali kompensuojama suma, tenkanti vienam Užimtumo didinimo programos dalyviui – iki 782,36 eurų. Planuojama įdarbinti 49 asmenis iki 6 mėn. trukmės laikotarpiui.

2. Planuojama skirti 10,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų neįgalių asmenų įdarbinimui remti. Išlaidos, tenkančios vienam šios priemonės dalyviui – 348,59 per mėn. Planuojama įdarbinimo trukmė vienam darbuotojui – 2 mėn., įdarbinamų neįgaliųjų skaičius – 14.

3. Planuojama skirti 10,0 tūkst. eurų sumą 8 moksleiviams įdarbinti vasaros atostogų metu. Vieno moksleivio įdarbinimo maksimali kompensuojama suma – 573,36 eurų įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas.

4. Planuojama skirti 4,7 tūkst. eurų 3 negalią turinčių jaunuolių įdarbinimui kompensuoti.

5. Planuojama skirti 20,0 tūkst. negalią turinčių asmenų užimtumui ir įtraukčiai į darbo paieškos procesą didinti asmeninio asistento pagalba. Pagal šią priemonę planuojama įdarbinti 5 asmenis.

Darbdavys, pasirašęs dvišalę finansavimo sutartį su savivaldybės administracija, kurios forma tvirtinama kartu su darbdavių atrankos aprašu, Užimtumo didinimo programos skirtas lėšas perveda darbuotojui už atliktus darbuotojo darbo sutartyje numatytus darbus sutartyje numatyta tvarka.

5. UŽIMTUMO PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ

Įgyvendinant 2017 m. užimtumo didinimo programą buvo atrinkta 17 darbdavių, kurie dalyvavo įgyvendinant programą ir įdarbino tikslinės grupės dalyvius:

Tikslinė grupė

Planuota

Pasiekta

Vyrai ir moterys nuo 30 iki 40 m. amžiaus

19

29

Vyrai ir moterys nuo 40 iki 50 m. amžiaus

14

34

Absolventai

13

14

Negalią turintys asmenys

8

11

Vykdant 2017 m. užimtumo didinimo programą, buvo apklausiami darbdaviai, programos dalyviai, socialiniai parneriai ir gauti pasiūlymai dėl papildomų galimų programos tikslinių grupių įtraukimo bei įdarbinimo laikotarpio  –  įtraukti vyresnio amžiaus miesto gyventojus, ilginti įdarbinimo laikotarpį. Įvertinus pasiektus rodiklius ir numatant tolimesnį programos įgyvendinimą, į pateiktus pasiūlymus buvo atsižvelgta, todėl prognozuojant ir 2019–2021 metų užimtumo didinimo programą planuojama, kad šio tikslinės grupės liks. Planuojama, kad 2019 m. metais parama prioriteto tvarka galėtų būti skiriama tiems darbdaviams, kurie įdarbins iki 6 mėn. laikotarpiui, po 2018 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tuos pačius programos dalyvius, skiriant ne didesnę kaip 30 procentų subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Skiriant dalinę paramą darbdaviams, bus užtikrinamas programos tęstinumas. Skiriant savivaldybės biudžeto lėšas, įtraukiamos naujos dalyvių, galinčių dalyvauti įgyvendinant programą, grupės.

Pateikiama trejų metų Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo prognozė (vertinama, kad skiriama dotacija bus ne mažesnė kaip 350 tūkst. eurų per metus, 1 asmuo galėtų dirbti iki 6 mėnesių):

 

Metai

Piniginės socialinės paramos gavėjai

(valstybės biudžeto lėšos)

Asmenys, patiriantys socialinę riziką

(valstybės biudžeto lėšos)

Vyresni kaip  40 metų

(valstybės biudžeto lėšos)

Negalią turintys asmenys

(savival-

dybės biudžeto lėšos)

Mokinių įdarbinimas vasaros atostogų  metu

(savival-

dybės biudžeto lėšos)

Nuolatiniam darbui įdarbintų asmenų skaičius (dalinė subsidija)

 

2019

81

20

10

6

2020

86

22

12

7

2021

91

24

14

8

 

Planuojama, kad tikslios ir apibrėžtos priemonės kasmet bus nurodomos tvirtinamose 2019, 2020, 2021 m. programose, įvardijant tikslines grupes bei darbdavių atranką. Tik įvertinus 2018 m. užimtumo didinimo programos pasiektus rodiklius, įgyvendinimo problemas ir pateiktus pasiūlymus galima bus planuoti kitų metų priemones.

Planuojama, kad programos metu arba po jos įgyvendinimo ne mažiau kaip 6 asmenys bus įdarbinti įmonėse, įstaigose nuolatiniam darbui arba ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Programos įgyvendinimo metu dalyvių įgyta patirtis taip pat sudarys sąlygas ir patiems darbuotojams savarankiškai ieškotis darbo.

6. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS

Užimtumo didinimo programos vertinimo rodikliai:

1. Socialinės paramos gavėjų, įdarbintų įgyvendinant 2018 m.  užimtumo didinimo programą, skaičius.

2. Darbdavių, dalyvaujančių 2018 m. užimtumo didinimo programoje, skaičius.

3. Darbdavių, kurie įdarbins pasibaigus programos finansavimui asmenis iki 6 mėn. laikotarpiui, skaičius – ne mažiau kaip 3 darbdaviai.

4. Įdarbintų dalyvių, kurie pasibaigus programos laikotarpiui buvo įdarbinti iki 6 mėn. laikotarpiui, skaičius – ne mažiau kaip 3 asmenys.

5. Programos vykdymo ir įgyvendinimo metu bus atliekamos darbdavių ir programos dalyvių apklausos. Numatytų apklausų skaičius – ne mažiau  kaip 2.

6. Įgyvendinus programą, metų pabaigoje rengiamas vienas darbdavių ir socialinių partnerių pasitarimas.

7. Apsilankymai pas darbdavius ir pokalbis su programos dalyviu – ne mažiau kaip 1 apsilankymas pas kiekvieną darbdavį.

Lėšų teisingo panaudojimo kontrolei ir atskaitomybei užtikrinti atliekama sutarčių priežiūra, darbdavius įpareigojant teikti ketvirčio ataskaitas, taip pat atliekant patikrą vietoje.

Užimtumo didinimo programą Alytaus miesto savivaldybėje įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija.

7. PROGRAMOS VIEŠINIMAS

Programa, pasiekti rezultatai, informacija apie jos įgyvendinimą bus skelbiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt, Alytaus miesto savivaldybės feisbuko profilyje ir pagal galimybes –  darbdavių interneto svetainėse.

Skelbimai apie darbdavių atranką bus publikuojami laikraštyje „Alytaus naujienos“.

Vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu tvarkos aprašu, Užimtumo didinimo programos projektas pateikiamas Trišalei tarybai prie teritorinės darbo biržos – ji savo ruožtu gali prisidėti prie programos viešinimo savo interneto svetainėje.

                                                                 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ __________________

 

Į pradžią