Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-10 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-409 "DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 18, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-409 "DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 18, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO" PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-10

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į 2018-01-18 posėdžio protokolą Nr. KPPt-19, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „Dinerus“ žemės sklypo nuomos sutartį Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-409 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-409 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ 2.3 papunktį.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Jastremską pasirašyti 1 punkte nurodytą nuomos sutartį.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 21 d.

sprendimo Nr. T-409

2 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 1 d.

sprendimo Nr. T-10 redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS

SUTARTIS

 

2018 m.________________ Nr. _______

(data)

      Alytus    

 

Mes, Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T-229 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių 10 punktą, toliau vadinama nuomotoju, UAB „Sofa Brands“, kodas 300091896, adresas (duomenys neskelbtini), atstovaujama (-i)*, a. k. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir UAB „Dinerus“, kodas 304700939, adresas (duomenys neskelbtini), atstovaujama (-i)*, a. k. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas (-i) nuomininku (-ais), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. X-1225 ,,Dėl šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių bei žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų patvirtinimo“ 2 straipsnio 6 punktu, bei atsižvelgdami į tai, kad:

Alytaus miesto savivaldybė, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „Dinerus“ sudarė investicijų sutartį dėl UAB „Sofa Brands“ ir UAB „Dinerus“ investicijų į šia sutartimi išnuomojamą žemės sklypą (toliau – investicijų sutartis);

investicijų sutartimi Alytaus miesto savivaldybė įsipareigojo taikyti investuotojui (nuomininkui) skatinimo priemones, atleisdama nuomininką nuo žemės sklypo nuomos mokesčio bei nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo investicijų sutartyje numatytomis sąlygomis bei numatytam laikotarpiui;

investicijų sutartimi savivaldybė taip pat įsipareigojo siūlyti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos be aukciono išnuomoti investuotojui žemės sklypą Alytaus pramonės parke Fortų g. 16;

sudarėme šią sutartį (toliau – sutartis):

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja 2,7404 ha ploto žemės sklypą,

kadastrinis Nr. 1101/0001:0036, esantį Fortų g. 18, Alytaus mieste (toliau – žemės sklypas).

2. Žemės sklypas išnuomojamas devyniasdešimt devyneriems metams, skaičiuojant

nuo šios sutarties sudarymo ir įsigaliojimo dienos.

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą nurodant paskirtį, būdą, numatytus pagal savivaldybės ar jos teritorijos (miesto, miestelio) bendrąjį ar specialųjį planą: žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą galima keisti tik esant rašytiniam nuomotojo sutikimui.

4. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų statinių ir įrenginių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos – vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.555, 6.556, 6.557 straipsniais.

4.1. Nuomininkas privalo naudoti išnuomotą žemės sklypą tik galiojantiems teisės aktams, tarp šalių sudarytoms sutartims ir išnuomoto žemės sklypo naudojimo paskirčiai, būdui neprieštaraujančiai veiklai vykdyti. Šio punkto nuostatų pažeidimas yra laikomas esminiu šios sutarties pažeidimu.

4.2. Nepažeisdamas kitų šios sutarties nuostatų, nuomininkas pareiškia ir patvirtina, kad jis ketina naudoti išnuomotą žemės sklypą naujų gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatų statybai ir eksploatavimui. Nuomininkas šios sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę keisti savo vykdomos veiklos pobūdį, jeigu tai neprieštaraus pagrindinei žemės sklypo naudojimo paskirčiai ir būdui.

4.3. Nuomininkas įsipareigoja savo sąskaita:

4.3.1. ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios sutarties sudarymo dienos pateikti kompetentingoms institucijoms reikiamus prašymus ir kitus dokumentus tam, kad nuomininkui būtų išduotas statybos leidimas, reikalingas šio punkto 4.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti reikiamų statinių statybai išnuomotame žemės sklype;

4.3.2. per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo šios sutarties sudarymo dienos užbaigti statyti ir įrengti išnuomotame žemės sklype visus šio straipsnio 4.2 punkte nurodytai veiklai vykdyti reikalingus objektus, statinius bei įrenginius ir pradėti vykdyti žemės sklype minėtą veiklą. Siekiant išvengti neaiškumų, šiame punkte nurodytų statinių ir kitų objektų statybos ir įrengimo darbų pabaiga laikomas atitinkamų statinių ir objektų pripažinimas tinkamais naudoti.

4.4. Nuomininko esminiu šios sutarties pažeidimu laikomas nuomininko vėlavimas įvykdyti bet kurį iš šios sutarties 4.3 punkte numatytų įsipareigojimų ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo sutartyje numatyto įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos bei šio pažeidimo neištaisymas per papildomą 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, nuomotojui informavus nuomininką apie sutarties pažeidimą.

4.5. Nuomininkas pareiškia ir patvirtina, kad iki šios sutarties pasirašymo jis turėjo galimybę tinkamai apžiūrėti išnuomojamą žemės sklypą ir jį apžiūrėjo; išnuomojamas žemės sklypas atitinka nuomininko poreikius; nuomininkas neturi nuomotojui jokių pretenzijų dėl išnuomojamo žemės sklypo būklės, kokybės ir (arba) kitokių charakteristikų, išskyrus žemės sklypo paviršių, kurį nuomotojas įsipareigojo sutvarkyti remiantis investicijų sutarties 4.7 punktu. nuomotojui tinkamai sutvarkius sklypo paviršių, kaip numatyta Investicijų sutarties 4.7 punkte, nuomininkas pasirašys patvirtinimą, kad nuomininkas neturi pretenzijų dėl išnuomojamo žemės sklypo paviršiaus būklės.

4.6. Tais atvejais, kai ši sutartis yra nutraukiama dėl nuomininko arba nuomotojo esminio sutarties pažeidimo, kaip numatyta sutarties 4.4 ir 16 punktuose, taip pat visais kitais atvejais, pasibaigus šiai sutarčiai ar šalims nutraukus šią sutartį prieš terminą, šalys atskiru tarpusavio susitarimu turi susitarti dėl nuomininkui priklausančių išnuomotame žemės sklype pastatytų ar įrengtų pastatų, statinių ar įrenginių (jeigu jie egzistuoja) tolesnio naudojimo, įskaitant dėl teisių į atitinkamą žemės sklypo dalį, reikalingą statinių eksploatavimui (žemės sklypo dalies išnuomavimo nuomininkui, atitinkamo žemės servituto (-ų) nustatymo nuomininko naudai arba kitos atitinkamos teisės naudotis žemės sklypu suteikimo nuomininkui), dėl statinių perleidimo savivaldybei ar tretiesiems asmenims arba kitokio statinių panaudojimo būdo.

5. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: išnuomojamoje žemėje esantis požeminis ir paviršinis vanduo, naudingosios iškasenos (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) gali būti nuomininko naudojami teisės aktų nustatyta tvarka tik gavus nuomotojo raštišką sutikimą.

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ ir jo vėlesniais pakeitimais – ryšių linijų apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, dujotiekių apsaugos zonos, gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

7. Kiti žemės naudojimo apribojimai: išnuomotas žemės sklypas naudojamas šios sutarties 4.2 punkte numatytų statinių ir įrenginių statybai ir eksploatacijai ir pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimą Nr. T-409 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ ir 2018-    -     sprendimą Nr. T-      „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo“.

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės servitutas (S1) (kodas 206, 207, 208) – teisė tiesti, aptarnauti naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 876 kv. m, servitutas (S2) (kodas 206, 207, 208) – teisė tiesti, aptarnauti naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 340 kv. m, servitutas (S3) (kodas 206, 207, 208) – teisė tiesti, aptarnauti naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 117 kv. m.

9. Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 122 000 Eur (vienas šimtas dvidešimt du tūstančiai eurų).

Nuomotojas turi teisę kas 3 metus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

10. Žemės nuomos mokesčio dydis metams – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka, sutarties pasirašymo dieną žemės sklypo nuomos mokestis yra 1 952,00 Eur (vienas tūstantis devyni šimtai penkiasdešimt du eurai). Metinis žemės nuomos mokestis gali būti keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai – einamųjų metų nuomos mokestis už valstybinę žemę sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Mokesčio terminas gali būti keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai:

12.1. Nuomininkas įsipareigoja:

12.1.1. užtikrinti išnuomotame žemės sklype vykdomų darbų saugą;

12.1.2. savo sąskaita organizuoti išnuomoto žemės sklypo bei jame esančio turto apsaugą ir deramą priežiūrą, įskaitant visą sutarties galiojimo terminą, tinkamai ir laiku remontuoti išnuomotame žemės sklype esančius pastatus, statinius bei įrenginius ir imtis visų kitų būtinų veiksmų tam, kad minėti pastatai, statiniai ir įrenginiai būtų išlaikyti geros būklės, bet tuo neapsiriboti;

12.1.3. savo sąskaita šalinti nelaimingų atsitikimų bei išnuomotame žemės sklype esančių statinių ir įrengimų avarijų pasekmes;

12.1.4. tinkamai vykdyti nuomininko su viešųjų ir komunalinių paslaugų teikėjais sudarytas sutartis.

12.2. Nuomininkas neturi teisės be išankstinio nuomotojo raštiško sutikimo:

12.2.1. leisti tretiesiems asmenims vykdyti išnuomotame žemės sklype bet kokią ūkinę-komercinę veiklą, taip pat suteikti teisę tretiesiems asmenims bet kokiu kitu būdu naudotis išnuomotu žemės sklypu;

12.2.2. perleisti visas ar dalį savo teisių ir (arba) pareigų, kylančių iš šios sutarties, įkeisti išnuomoto žemės sklypo nuomos teisę ar perduoti ją kaip turtinį įnašą bet kokiam trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti šia sutartimi įtvirtintą žemės sklypo nuomos teisę;

12.2.3. parduoti ar kitaip perleisti nuomininkui nuosavybės teise priklausančius pastatus, statinius ir įrenginius, esančius išnuomotame žemės sklype.

12.3. Šalys susitaria, kad nuomininkas, iš anksto gavęs nuomotojo sutikimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl žemės sklypo įsigijimo nuosavybės teise tik su sąlyga, kad nuo šios sutarties įsigaliojimo praėjo ne mažiau kaip 5 metai ir nuomininkas visą šį laikotarpį tinkamai vykdė visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

13. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus:

13.1. Bet kuri šalis, pažeidusi šią sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai visus pastarosios dėl sutarties pažeidimo patirtus nuostolius, įsiskolinimus, žalą ir (arba) pagrįstas sąnaudas ar išlaidas. Siekdamos išvengti neaiškumų, šalys aiškiai susitaria ir pareiškia, kad sutarties pažeidimu šio punkto ir kitų sutarties nuostatų prasme yra laikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurie atvejai, kai šalis nevykdo ir (arba) netinkamai vykdo bet kurį sutartyje numatytą šalies įsipareigojimą, taip pat jeigu paaiškėja, kad bet kurie šioje sutartyje pateikti atitinkamos šalies pareiškimai ir garantijos yra netikri ar neteisingi ir (arba) klaidinantys bet kuria prasme, arba kai šalys pažeidžia atitinkamus pareiškimus ir garantijas, jų nevykdo ar nesilaiko.

13.2. Tuo atveju, jei šalis praleidžia sutartyje nustatytus įsipareigojimų įvykdymo terminus (išskyrus 13.4 punkte nurodytus atvejus), arba tuo atveju, jei šalis per 30 dienų laikotarpį kitos šalies nurodytu būdu neištaiso padėties, po to, kai kita šalis informuoja apie pirmosios šalies padarytą bet kokį sutarties pažeidimą, šalis, kurios atžvilgiu šie įsipareigojimai turi būti įvykdyti, už kiekvieną pradelstą dieną gali reikalauti sumokėti delspinigius.

13.3. Šiame punkte numatyta galimybė reikalauti sumokėti netesybas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir neatima teisės nutraukti šią sutartį, remiantis sutarties 16 punkte numatytais pagrindais.

13.4. Laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio ir (arba) laiku neįvykdęs bet kokių kitų finansinių įsipareigojimų nuomotojui pagal šią sutartį ar kitas tarp šalių sudarytas sutartis, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos (neįvykdyto finansinio įsipareigojimo) sumos už kiekvieną praleistą dieną. Jeigu nuomininkas vėluoja sumokėti nuomos mokestį (atitinkamą jo dalį) arba įvykdyti bet kurį kitą finansinį įsipareigojimą nuomotojui pagal šią sutart ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

13.5. Nei viena iš šalių nėra atsakinga už savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (Civilinio kodekso 6.212 straipsnį ir kitas nuostatas).

13.6. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas pagal šią sutartį atidedamas, iki pasibaigia tokios nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, nevykdanti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio, atleidžiama nuo netesybų (baudų, delspinigių) mokėjimo, nuostolių atlyginimo ir kitų sutartyje numatytų sankcijų tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

14. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

15. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą, sumažinus valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytą nuomos mokestį arba nuo jo atleidus, taip pat pakeitus žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus, šios sutarties šalys privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais. Nuomotojas, vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimu pakeisti žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą ar sumažinti valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį, perskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį.

16. Nuomotojas, vadovaudamasis šio punkto nuostatomis, turi teisę, nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą bet kuriuo iš žemiau nurodytų atvejų:

16.1. Nuomininkas be nuomotojo sutikimo naudoja išnuomotą žemės sklypą ne pagal šią sutartį, žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, būdą ar pobūdį.

16.2. Nuomininkas ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja sumokėti nuomos mokestį ir (arba) kitus mokėjimus nuomotojui pagal šią sutartį.

16.3. Nuomininkas kitaip iš esmės pažeidžia šią sutartį ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, susijusius su žemės sklypu ir (arba) jo naudojimu.

Nepažeisdamas kitų šios sutarties nuostatų, nuomininkas, vadovaudamasis šio punkto nuostatomis, turi teisę, nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą, jeigu nuomotojas iš esmės pažeidžia šią sutartį.

Esant bet kuriam iš šio punkto 16.1, 16.2 ar 16.3 papunktyje nurodytų esminių sutarties pažeidimų, atitinkama nukentėjusi šalis, prieš vienašališkai nutraukdama sutartį, privalo raštu pareikalauti sutartį pažeidusios šalies pašalinti sutarties pažeidimus per protingą terminą, kuris visais atvejais neturi būti trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų (išskyrus, kai nukentėjusi šalis savo nuožiūra suteikia ilgesnį terminą pažeidimui pašalinti), skaičiuojamų nuo tos dienos, kai pažeidusi šalis gauna šiame punkte nurodytą nukentėjusios šalies raštišką reikalavimą. Jeigu sutartį pažeidusi šalis per nukentėjusios šalies rašytiniame reikalavime nurodytą terminą nepašalina tokiame reikalavime nurodytų sutarties pažeidimų, nukentėjusi šalis turi teisę bet kada, nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią sutartį ir apie tai raštu papildomai informuoti sutartį pažeidusią šalį. Šiuo atveju sutartis laikoma nutraukta nuo tos dienos, kada sutartį pažeidusi šalis gauna pirmiau nurodytą papildomą nukentėjusios šalies pranešimą apie sutarties nutraukimą.

Šalys susitaria, kad investicijų sutarties pažeidimas savaime nelaikomas šios sutarties pažeidimu. Vien šios sutarties nutraukimas (pasibaigimas) dėl bet kokių priežasčių neįtakoja investicijų sutarties galiojimo (jos nutraukimo, pasibaigimo prieš terminą).

17. Pagal šią sutartį pakeitus žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, nuomotojas, vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu detaliuoju planu, turi patikslinti išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre. Kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios detaliojo plano, pagal kurį pakeista paskirtis, būdas ir (ar) pobūdis, rengimą, lėšomis.

Sutarties šalys įsipareigoja pagal pakeistus išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis pakeisti nuomos sutartį.

18._________________________________________________________________

(čia šalys gali įrašyti ir kitas, sprendime dėl žemės sklypo nuomos numatytas sąlygas)

19. Prie šios sutarties pridedama:

19.1. išnuomojamo žemės sklypo planas arba žemės sklypo schema (kai žemė išnuomojama iki 3 metų), M 1:2000, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis;

19.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-409 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ ir 2018-    -    sprendimo Nr. T-     „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo“ nuorašai.

20. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

21. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 4 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, du egzemplioriai paliekami Alytaus miesto savivaldybei, po vieną egzempliorių įteikiama nuomininkui ir VĮ Registrų centrui.

22. Šalių rekvizitai:

 

Nuomotojas                                                                                                                                                                                                                                                                    Nuomininkas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Kodas 188706935

Tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 191

El. p. alytus@alytus.lt

A. s.

 

(parašas)

 

Vytautas Jastremskas

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

A. V. (tik juridinio asmens)

 

Į pradžią