Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1420 2017-11-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 20 d. Nr.  DV-1420

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-13 sprendimo Nr. T-323 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-179 redakcija), atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2017 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2017-11-09 posėdžio protokolą Nr. KPPt-385,

t v i r t i n u 2017 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.02.03 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1420

 

 

2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS  SPORTO KLŪBŲ VEIKLOS PPROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma  Eur

1.

VšĮ „Dzūkijos sportas“

Vyrų krepšinio sporto vystymas Alytaus mieste

70 000,00

2.

VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“

Alytaus miesto reprezentacija ir įvaizdžio gerinimas per pagrindinį miesto futbolo klubą

31 000,00

 

                                                                                              ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

 

Į pradžią