Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1032 2017-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILELIO G. 4, ŠILELIO G. 4A, ŠILELIO G. 4D IR NEMUNO G. 21A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILELIO G. 4, ŠILELIO G. 4A, ŠILELIO G. 4D IR NEMUNO G. 21A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr.  DV-1032

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. rugpjūčio 11 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-731-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Šilelio g. 4, Šilelio g. 4A, Šilelio g. 4D ir Nemuno g. 21A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatoriai – Algimantas Majauskas, Ona Majauskienė;

1.3. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus, Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-424);

1.4. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypus, atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus sklypus;

1.5. pertvarkomi žemės sklypai:

1.5.1. kadastrinis Nr. 1101/0009:7, Alytuje, plotas – 0,1502 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.2. kadastrinis Nr. 1101/0009:8, Alytuje, plotas – 0,0976 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.3. kadastrinis Nr. 1101/0009:222, Alytuje, plotas – 0,0400 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.4. kadastrinis Nr. 1101/0009:223, Alytuje, plotas – 0,2526 ha, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo teritorijos;

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.6.1. plotas 0,2040 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXIX (Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos);

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.7.1. plotas 0,2615 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXIX (Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos);

1.8. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) duomenys:

1.8.1. plotas 0,0749 ha;

1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXIX (Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos).

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią