Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-965 2017-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PUŠYNO G. 30 IR PUŠYNO G. 32, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PUŠYNO G. 30 IR PUŠYNO G. 32, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2017 m. rugpjūčio 8 d. Nr.  DV-965

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290  „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, 

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Pušyno g. 30 ir Pušyno g. 32, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP - 39432;             

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Valdas Žemaitis;

                       2.2. formuojamų / pertvarkomų žemės sklypų kadastro Nr. 1101/0019:113, plotas – 0,0600 ha ir kadastro Nr. 1101/0019:111, plotas – 0,0474 ha;

                      2.3. kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypai;

                      2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą / sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią