Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-467 2017-04-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ULONŲ G. 8A IR ULONŲ G. 8B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ULONŲ G. 8A IR ULONŲ G. 8B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr.  DV-467

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. balandžio 4 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-598-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Ulonų g. 8A ir Ulonų g. 8B, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-27704) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorius – Alytaus pataisos namai;

1.3. projekto rengėjas – MB „Geoforma“, Pienių g. 7, Alytus, Arūnas Valavičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739);

1.4. projekto tikslas – pertvarkyti sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties sklypus į vieną;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 18,7806 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – teritorijos krašto apsaugos tikslams;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos), XXVII (Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.5.5. naikinami servitutai:

1.5.5.1. servitutas (kodas 208) – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), servituto plotas 0,0346 ha;

1.5.5.2. servitutas (kodas 207) – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), servituto plotas 0,0346 ha;

1.5.5.3. servitutas (kodas 206) – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), servituto plotas 0,0346 ha;

1.5.5.4. kelio servitutas (kodas 214) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas), servituto plotas 0,0367 ha.

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                                                                

Į pradžią