Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-35 2016-12-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA<br> <br> INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. TI-35

 

Posėdis įvyko – 2016-12-12.                                   

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 15.30 val.

Pirmininkas – Aurelijus Jaruševičius.

Sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Tautvydas Tamulevičius, Andrius Jučas, Kęstutis Ąžuolas, Nerijus Cesiulis, Algirdas Gataveckas, Nerijus Jauneika.

Nedalyvavo: Virginijus Jaruševičius. 

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“  (R. Paužienė; 10 min.).

2. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (R. Paužienė; 10 min.).

3. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (R. Paužienė; 10 min.).

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI  (R. Paužienė; 10 min.).

5. DĖL PAVEDIMO PARDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALIŲJĮ TURTĄ, PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU (R. Paužienė; 10 min.).

Kiti klausimai, kurie nepriskirti Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetui:

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO ( I. Pankienė; 10 min.).

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO  (V. Mačernienė; 10 min.).

8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (V. Mačernienė; 10 min.).

9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO  (P. Raškauskienė; 10 min.).

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SAUGAUS EISMO KLASĖS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (V. Valūnas; 10 min.).

11. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI (V. Valūnas; 10 min.).

 

12. DĖL I. JAUNEIKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS  (V. Valūnas; 10 min.).

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (V. Valūnas; 5 min.).

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: A. Jaruševičius, K. Ąžuolas.

Kalbėjo: A. Jaruševičius, A. Jučas.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: A. Jučas.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: A. Jaruševičius.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: A. Jaruševičius.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. Dėl pavedimo parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu.

Pranešėja Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas.

Klausė: A. Jaruševičius, N. Jauneika, A. Jučas, N. Cesiulis.

Kalbėjo: N. Jauneika, A. Jaruševičius, T. Tamulevičius, K. Ąžuolas, N. Cesiulis.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 procentų mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Klausė: A. Jučas.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programos patvirtinimo.

 Pranešėjai, Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Ramunė Zubrė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, Žydrūnas Preikša, Aleksandro Stulginskio Universiteto miškotyros mokslo daktaras, Miškų ekologijos fakulteto Aplinkos ekologijos lektorius.

Klausė: A. Jučas, A. Jaruševičius, N. Cesiulis, T. Tamulevičius, A. Gataveckas.

Kalbėjo: N. Cesiulis, A. Jaruševičius.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (N. Cesiulis).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-21 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Klausė: T. Tamulevičius, A. Jaruševičius.

Kalbėjo: A. Jaruševičius.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-178 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja.

K. Ąžuolas balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių saugaus eismo klasės mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjai, Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gintautas Draugelis, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius.

Klausė: A. Jučas, N. Cesiulis, A. Jaruševičius, T. Tamulevičius, A. Gataveckas.

Kalbėjo: N. Cesiulis, K. Ąžuolas.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 2 (A. Gataveckas, A. Jaruševičius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus jaunimo centrui.

Pranešėjai, Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: A. Jaruševičius, A. Jučas.

K. Ąžuolas balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. Dėl I. Jauneikienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėjai, Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

K. Ąžuolas balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėjai, Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gintautas Draugelis, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius.

Klausė: N. Cesiulis, A. Jaruševičius, A. Jučas, T. Tamulevičius, A. Gataveckas.

Kalbėjo: A. Jaruševičius, N. Cesiulis, T. Tamulevičius, A. Gataveckas.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Aurelijus Jaruševičius

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Loreta Petkevičienė

 

Į pradžią