Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-103 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-103

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisiją:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguotas narys;

1.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguotas narys;

1.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojas;

1.4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus valstybės tarnautojas;

1.5. Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatorius;

1.6. 2 Alytaus verslo plėtros koordinavimo tarybos deleguoti atstovai.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-208 redakcija

 

2. Skirti komisijos pirmininku (-e) Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją, kuruojantį verslo sritį.

3. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimą Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų žemės sklypų nuomos sąlygų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Grigaravičius     

______________

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr.  T-103

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos (toliau – komisija) funkcijas, teises, jos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką.

2. Neteko galios.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-208 redakcija

 

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimo nešališkumu.

5. Komisija priima sprendimus, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. Investuotojas – fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis investuoti Alytaus miesto pramonės parke ar kituose Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose ir vykdyti ūkinę veiklą.

6.2. Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis prašymą Alytaus miesto savivaldybei (dėl nuomos pajamų subsidijavimo industrinėms patalpoms suteikimo ar žemės nuomos Alytaus pramonės parke) ar Alytaus miesto savivaldybės administracijai (dėl lėšų skyrimo iš Ekonominės plėtros programos).

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR SUDARYMAS

 

7. Komisija sudaroma iš 7 deleguotų narių – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto deleguoto nario, Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos koordinatoriaus, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojo, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus valstybės tarnautojo, dviejų narių, deleguotų Verslo plėtros koordinavimo tarybos. Deleguojant komisijos narius, būtina atsižvelgti į tai, kad jie nebūtų susiję vienas su kitu pavaldumo ryšiais.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-208 redakcija

 

8. Komisiją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Komisijos narių personalinė sudėtis sudaroma pagal delegavimo dokumentus ir komisijos pirmininkas skiriamas dalyvaujančiųjų asmenų bendru susitarimu per pirmąjį komisijos posėdį. Komisijos sekretorius yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus valstybės tarnautojas. Komisijos darbe jis dalyvauja be balso teisės.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-208 redakcija

 

9. Komisijos sudėtis keičiama savivaldybės tarybos sprendimu.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

10. Komisija pagal savo paskirtį atlieka šias funkcijas:

10.1. Nagrinėja savivaldybės administracijos pateiktą informaciją apie žemės sklypą (-us) ir investuotojų prašymus išnuomoti žemės sklypus pramonės ar verslo objektų statybai:

10.1.1. ar tenkinami Alytaus miesto savivaldybės interesai (investicijos, skirtos pramonės plėtrai, gamybai skatinti, darbo vietoms ir inovacijoms kurti);

10.1.2. investuotojo įsipareigojimus ir jų įgyvendinimo terminus;

10.1.3. veiklą, kuri planuojama vykdyti žemės sklype (-uose), jos apribojimus;

10.1.4. numatomų statyti statinių ar įrenginių aprašymus;

10.1.5. pageidaujamą žemės sklypo (-ų) nuomos terminą, galimą žemės sklypo (-ų) metinį žemės nuomos mokesčio dydį;

10.2. teikia motyvuotas išvadas savivaldybės tarybai dėl galimybės išnuomoti ir sudaryti žemės sklypo (-ų) nuomos sutartis;

10.3. vertina pateiktas paraiškas ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl jų finansavimo iš Ekonominės plėtros programos, stebi finansuotų projektų įgyvendinimą.

10.4. Svarsto prašymus dėl nuomos pajamų subsidijų pramoninėms patalpoms suteikimo ir teikia motyvuotas išvadas savivaldybės tarybai dėl galimybės pasirašyti subsidijavimo sutartį.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

11. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. siūlyti klausimus, kuriuos reikėtų įtraukti į posėdžio darbotvarkę;

11.2. gauti iš pareiškėjų, savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų dokumentaciją ar kitą su komisijos veikla susijusią informaciją komisijos kompetencijos klausimais;

11.3. kviesti į savo posėdžius galimų investuotojų atstovus, pareiškėjus, savivaldybės administracijos tarnautojus;

11.4. esant reikalui, kviesti į posėdžius Alytaus miesto savivaldybės specialistus ir ekspertus svarstomiems klausimams aptarti;

11.5. teikti siūlymus dėl klausimų, susijusių su komisijos kompetencija, svarstymo organizavimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės merui;

11.6. prieš priimdami galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo, komisijos nariai turi teisę lankytis pateikusiose prašymus skirti lėšų įmonėse ir prašyti patikslinti prašyme skirti lėšų teikiamą informaciją;

11.7. komisija, nustačiusi, kad kai kurios išlaidos nėra realios, akivaizdžiai neatitinka rinkos kainos arba yra nepakankamai pagrįstos, gali siūlyti skirti pareiškėjui mažesnę nei prašoma sumą;

11.8. jeigu yra pagrindo manyti, kad komisijos nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo skirti lėšų sukels interesų konfliktą, narys privalo informuoti komisiją ir nusišalinti nuo šios procedūros. Posėdžio protokole turi būti nurodyta informacija apie galimą interesų konfliktą;

11.9. siūlyti pakeisti ir papildyti šiuos nuostatus.

12. Komisijos nariai privalo:

12.1. dalyvauti visuose komisijos posėdžiuose;

12.2.  iš anksto pranešti komisijos pirmininkui, jeigu negali dalyvauti posėdyje;

12.3. užtikrinti asmenų pateiktų duomenų konfidencialumą ir naudoti juos tik savo sprendimams priimti;

12.4. vadovautis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimais.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Komisija savo sprendimus priima vadovaudamasi šiais nuostatais, kitais Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimą reglamentuojančiais tarybos sprendimais ir direktoriaus įsakymais.

14. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, atsižvelgiant į gautus prašymus.

15. Jei komisijos pirmininkas ar sekretorius negali dalyvauti komisijos posėdyje, tai komisijos posėdžio metu iš komisijos narių yra renkamas posėdžio komisijos pirmininkas ir sekretorius.

16. Kiekvienas komisijos posėdis yra protokoluojamas pagal Dokumentų rengimo taisykles.

17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

18. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ar Alytaus miesto savivaldybės taryba vadovaudamiesi komisijos protokolu priima sprendimą.

19. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus atsakingas valstybės tarnautojas (toliau – atsakingas tarnautojas), gavęs prašymą skirti lėšų, sudaryti žemės nuomos sutartį ar kitus prašymus, kurie reikalingi svarstyti komisijai, juos patikrina ir teikia svarstyti komisijai.

20. Komisijos pirmininkas, gavęs iš atsakingo tarnautojo 19 punkte minėtus dokumentus, inicijuoja komisijos posėdį ir jam vadovauja. Jeigu pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja kitas komisijos pasiūlytas narys – tai pažymima posėdžio protokole.

21. Apie rengiamą komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi komisijos nariai informuojami komisijos sekretoriaus elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komisijos posėdžio arba iš anksto suderinus laiką su visais komisijos nariais.

22. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, informuoja apie tai posėdžio sekretorių, nurodo nedalyvavimo priežastį. Iš anksto susipažinę su svarstytinais klausimais ir dokumentais, jie gali elektroniniu paštu pranešti savo valią ,,už“ ar ,,prieš“ dėl kiekvieno svarstomo klausimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus. Posėdžio sekretorius nedalyvaujančio komisijos nario nuomonę paskelbia posėdžio metu.

23. Komisija savo sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

24. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir komisijos sekretorius. Posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

25. Savivaldybės tarybai ar savivaldybės administracijai pateikti prašymai turi būti išnagrinėti komisijos posėdžiuose per 30 darbo dienų nuo prašymų įregistravimo dienos, į šį laiką neįskaitant laiko, kai pareiškėjas teikia papildomą informaciją, kurios prašo atsakingas tarnautojas ar komisijos nariai:

25.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikiami prašymai dėl nuomos pajamų subsidijavimo industrinėms patalpoms suteikimo ar žemės nuomos Alytaus pramonės parke;

25.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijai teikiami prašymai dėl lėšų skyrimo iš Ekonominės plėtros programos.

26. Komisija, įvertinusi kiekvieną prašymą, savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės tarybai priklausomai nuo prašymo pobūdžio teikia pasiūlymą dėl sprendimo priėmimo.

27. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu arba, jeigu jo negalima pasiekti, komisijos pirmininkui ir nariams balsuojant. Jei komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

28. Protokolo projektas derinamas su komisijos nariais. Komisijos nariai gali pateikti pastabas dėl protokolo projekto per 3 darbo dienas arba per kitą iš anksto suderintą laikotarpį. Nepateikus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA IR KITOS NUOSTATOS

 

29. Komisijos sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiuose nuostatuose, sprendžia komisijos pirmininkas.

31. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentacija) saugomi ir registruojami savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nuostatų.

_______________

                                          

 

Į pradžią