Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-350 2016-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-21 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-21 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-350

 

Alytus

 

 

 

                             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-21 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių lentelės 4 punkto 4.3.1 ir 4.6.1 eilutes,  ir jas išdėstyti taip:

 

                      4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Skirta lėšų, Eur

4.3.1.

Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti, padangų atliekoms sutvarkyti

22 200,0

4.6.1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti, medžių skersmens matavimo prietaisų metrologinei patikrai atlikti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

61 935,0

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią