Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-349 2016-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017-2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-349

 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-16 įsakymo Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų 11 punktu ir atsižvelgdama į Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-28  raštą Nr. (28.4)-A4-11902,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programą (pridedama).

2. Skirti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programai vykdyti.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-349 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017-2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS
Į pradžią