Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-36 2016-12-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. TŠ-36

 

 

Posėdis įvyko – 2016-12-13.                                   

Posėdžio pradžia – 13.30 val.

Posėdžio pabaiga – 15.30 val.

Pirmininkė – Nijolė Makštutienė.

Sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Vytas Jazepčikas, Kęstutis Ptakauskas, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Saulius Janulevičius, Povilas Labukas.

Nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Virginijus Jaruševičius, Lina Sosunovičienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SAUGAUS EISMO KLASĖS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.).

2. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI (V. Valūnas; 10 min.).

3. DĖL I. JAUNEIKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS  (V. Valūnas; 10 min.).

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.).

5. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų (V. Galbuogienė; 45 min.).

Kiti klausimai, kurie nepriskirti Kultūros, švietimo ir sporto komitetui:

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO ( I. Pankienė; 10 min.).

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017–2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO  (V. Mačernienė; 10 min).

8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (P. Raškauskienė; 10 min.).

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ (R. Paužienė; 5 min.).

11. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (R. Paužienė; 5 min.).

12. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE  (R. Paužienė; 5 min.).

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI  (R. Paužienė; 5 min.).

14. DĖL PAVEDIMO PARDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALIŲJĮ TURTĄ, PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU (R. Paužienė; 5 min.).

15. Dėl 2016 m. biudžeto pakeitimo (A. Skrodenienė, A. Juškauskas, A. Andrušaitis, V. Valūnas, I. Pilvelytė, S. Dumbliauskienė; 30 min.).

15.1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PAKEITIMO  (A. Juškauskas).

15.2. DĖL 2016 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO  (A. Andrušaitis).

15.3. DĖL 2016 M. BIUDŽETO PAKEITIMO  (V. Valūnas).

15.4. DĖL 2016 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO  (I. Pilvelytė).

15.5. DĖL 2016 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė).

16. Protokolinis klausimas. Dėl lėšų skyrimo Alytaus muzikos mokyklai profesionalaus fortepijono pirkimui.

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių saugaus eismo klasės mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjai, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gintautas Draugelis, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius.

Klausė: S. Janulevičius, V. Jazepčikas, N. Makštutienė.

Kalbėjo: N. Makštutienė, G. Rimkutė-Merčaitienė, V. Jazepčikas.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus jaunimo centrui.

Pranešėjos, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Vergilija Galbuogienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausimo svarstyme dalyvavo Kęstutis Bernatavičius, šokių studijos Alemana vadovas.

Klausė: V. Jazepčikas, N. Makštutienė.

Kalbėjo: G. Rimkutė-Merčaitienė, N. Makštutienė, P. Labukas, V. Jazepčikas, L. V. Kirkliauskienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 (G. Rimkutė-Merčaitienė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Dėl I. Jauneikienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: L. V. Kirkliauskienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėjai, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gintautas Draugelis, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius.

Klausė: K. Ptakauskas, V. Jazepčikas.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė, N. Makštutienė, G. Rimkutė-Merčaitienė,

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų.

Pranešėja Vergilija Galbuogienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė pažymėjo, kad atsirado pakeitimų švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir pokyčių švietimo įstaigose.

Pranešėja siūlė, patikslinus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. VVŠ-65 sudarytų Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų projektų parengimo darbo grupių sudėtį, pavestų darbo grupėms ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų bendruomenėms teikti projektą dar kartą išnagrinėti.

Komiteto nariai pritarė V. Galbuogienės siūlymui.

Pirmininkė siūlė, kad Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų projektų parengimo darbo grupės Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų projektą apsvarstytų iki 2017 m. sausio 16 dienos įskaitytinai, o Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų bendruomenės iki 2017 m. sausio 30 dienos ir jį pateiktų Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui.

Komiteto nariai neprieštaravo N. Makštutienės siūlymui.

NUTARTA:

1. Prašyti Švietimo skyriaus pavesti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų projektų parengimo darbo grupėms, atsižvelgiant į pakeistus švietimą reglamentuojančius teisės aktus ir pokyčius švietimo įstaigose, parengtą Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų projektą dar kartą svarstyti iki 2017 m. sausio 16 dienos įskaitytinai ir jį pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui.

2. Parengtą Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų projektą svarstyti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų bendruomenėms iki 2017 m. sausio 30 dienos ir išvadas pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui svarstyti 2016-12-31 Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje.

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 procentų mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Jūratė Zelenė, Statybos skyriaus vyriausioji specialistė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programos patvirtinimo.

Pranešėjos, Laima Mulmienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Ramunė Zubrė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, Laima Česonienė, Aleksandro Stulginskio Universitetas Miškų ekologijos fakulteto Aplinkos ekologijos instituto prof., dr., Daiva Šileikienė, Aleksandro Stulginskio Universitetas Miškų ekologijos fakulteto Aplinkos ekologijos instituto doc. dr.

Klausė: N. Makštutienė, G. Rimkutė-Merčaitienė, V. Jazepčikas.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė, G. Rimkutė-Merčaitienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-21 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjai, Laima Mulmienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Ramunė Zubrė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: V. Jazepčikas, L. V. Kirkliauskienė, K. Ptakauskas.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-178 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas Arvydas Povilaitis, Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Klausė: N. Makštutienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

Pranešėjos, Daiva Kručkauskienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė, Inga Biekšienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: K. Ptakauskas.

Kalbėjo: S. Janulevičius, L. V. Kirkliauskienė, P. Labukas.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėjos, Daiva Kručkauskienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė, Inga Biekšienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėjos, Daiva Kručkauskienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė, Inga Biekšienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei.

Pranešėjos, Daiva Kručkauskienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė, Inga Biekšienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: N. Makštutienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. Dėl pavedimo parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu.

Pranešėjos, Daiva Kručkauskienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė, Inga Biekšienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: P. Labukas, V. Jazepčikas.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. Dėl 2016 m. biudžeto pakeitimo (A. Skrodenienė, A. Juškauskas, A. Andrušaitis, V. Valūnas, I. Pilvelytė, S. Dumbliauskienė; 30 min.).

15.1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto pakeitimo.

Pranešėjas Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius.

Klausė: L. V. Kirkliauskienė, N. Makštutienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15.2. Dėl 2016 metų biudžeto pakeitimo.

Pranešėjas Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas.

NUSPRĘSTA. Klausimą svarstyti 2016-12-20 Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje.

15.3. Dėl 2016 metų biudžeto pakeitimo.

Pranešėjos, Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Vergilija Galbuogienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Klausė: N. Makštutienė, V. Jazepčikas.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15.4. Dėl 2016 metų biudžeto pakeitimo.

Pranešėjos, Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė, Angelė Skrodenienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė: N. Makštutienė, K. Ptakauskas, V. Jazepčikas.

Kalbėjo: L. V. Kirkliauskienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15.5. Dėl 2016 metų biudžeto pakeitimo.

Pranešėja Angelė Skrodenienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Klausė:  N. Makštutienė.

BALSAVIMAS: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. Protokolinis klausimas. Dėl lėšų skyrimo Alytaus muzikos mokyklai profesionalaus fortepijono pirkimui.

Pirmininkė pažymėjo, kad buvo gautas Alytaus Dzūkijos LIONS Prezidento Andriaus Stasiukyno raštas-prašymas dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės biudžeto Alytaus muzikos mokyklai profesionalaus fortepijono pirkimui. Ji teigė, kad fortepijono kaina yra 40 tūkst. Eur. Š. m. gruodžio 10 d. Alytaus Dzūkijos LIONS Rotary, Zontos klubų surengto kalėdinio labdaros renginio metu buvo paaukota 18 tūkst. Eur, tačiau to nepakanka.

G. Rimkutė-Merčaitienė pažymėjo, kad Aplinkos ir plėtros komitetas pritarė ir siūlė įtraukti į savivaldybės biudžetą.

Posėdžio metu vyko diskusija dėl lėšų skyrimo Alytaus muzikos mokyklai profesionalaus fortepijono pirkimui.

Komiteto nariai pritarė lėšų skyrimui fortepijono įsigijimui.

NUTARTA. Pritarti Alytaus muzikos mokyklai profesionalaus fortepijono pirkimui ir lėšų skyrimui iš savivaldybės biudžeto.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Nijolė Makštutienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                         Loreta Petkevičienė

 

Į pradžią