Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-37 2016-12-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 25-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 25-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. M-37

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 94 punktu,

s u š a u k i u 2016 m. gruodžio 22 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.).

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 247 punkto pripažinimo netekusiu galios (D. Jezukevičienė; 5 min.).

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Jezukevičienė; 10 min.).

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimo Nr. T-184 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Jezukevičienė; 5 min.).

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės vėliavos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Jezukevičienė; 10 min.).

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto vėliavos naudojimo taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Jezukevičienė; 5 min.).

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-225 „Dėl naujos sudėties Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.).

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.).

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ pakeitimo (Laima Vincė Kirkliauskienė, Etikos komisijos pirmininkė; 10 min.).

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Angelė Skrodenienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja; 15 min.).

11. Dėl pritarimo kultūros paskirties pastato  priestato projektui (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.).

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-178 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.).

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 procentų mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programos patvirtinimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.).

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-21 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (V. Mačernienė; 10 min.).

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ (Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

17. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (R. Paužienė; 5 min.).

18. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (R. Paužienė; 5 min.).

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei (R. Paužienė; 5 min.).

20. Dėl pavedimo parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu (R. Paužienė; 5 min.).

                      21. Dėl pritarimo negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimui (R. Paužienė; 5 min.).

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T-317 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.).

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.).

                      24. Dėl savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Dzūkijos aerodromas“ (R. Paužienė; 10 min.).

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.).

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių saugaus eismo klasės mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo skyriaus vedėjas; 10 min.).

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.).

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.).

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų, finansuojamų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.).

30. Dėl I. Jauneikienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (V. Valūnas; 5 min.).

31. Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos veiklos 2016 m. ataskaita (Valė Gibienė, savivaldybės mero pavaduotoja; 10 min.).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Į pradžią