Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-297 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "LAUKGUSTA" INVESTICIJŲ SUTARTIES PAKEITIMUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PAKEITIMUI

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-297

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti, kad būtų pakeista Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-15 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarčiai“ pasirašyta Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutartis Nr. SRN-13-(57.5).

2.    Įgalioti savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių pasirašyti susitarimą dėl šio sprendimo 1 punkte nurodytos Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimo (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 27 d.

sprendimu Nr. T-297

 

SUSITARIMAS DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13- (57.5) PAKEITIMO

2016 m. _______________  d. Nr. ____________________

                      Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4, Alytus, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, ir UAB „Laukgusta“, kodas 184761343, Geležinkelio g. 63, Varėna, atstovaujama direktoriaus Augusto Šimukonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, susitaria:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) 3 skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

3. INVESTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybas šiame žemės sklype. Investuotojas įsipareigoja per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos padaryti ne mažesnes kaip 724 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti.

3.2. Investuotojas įsipareigoja po 36 (trisdešimt šešis) mėnesių nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.

3.3. Investuotojas įsipareigoja, kad visą žemės sklypo nuomos sutarties galiojimo laikotarpį žemės sklypas būtų naudojamas krovinių gabenimo, logistikos, sandėliavimo ir serviso paslaugų veiklai vykdyti. Dėl kitokio žemės sklypo panaudojimo investuotojas privalo gauti savivaldybės rašytinį sutikimą.

3.4. Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų.

3.5. Investuotojas įsipareigoja, kad jo vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiks aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka investuotojui.“

2. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

                      3. Šis susitarimas surašomas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

                      4. Šis susitarimas įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama UAB „Laukgusta“ ir Alytaus miesto savivaldybės 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) dalis.

                      PRIDEDAMA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos ________ sprendimo Nr. ____ „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties pakeitimui“ nuorašas, 1 lapas.

 

Alytaus miesto savivaldybė

UAB „Laukgusta“

Juridinio asmens kodas 111102979

Juridinio asmens kodas 184761343

Rotušės a. 4, Alytus

Geležinkelio g. 63, Varėna

Savivaldybės meras

Direktorius

 

 

(Parašas)                                           A. V.

(Parašas)                                                A. V.

Vytautas Grigaravičius          

Augustas Šimukonis

 

Į pradžią