Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-285 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA" VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-285

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimo Nr. 1025 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.5.1.4 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-251 patvirtintų Viešosios įstaigos ,,Alytaus infrastruktūra“ įstatų 29.16 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti:

1. Viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ valdymo struktūrą (pridedama).

2. Viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ pareigybių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vytautas Grigaravičius


 

PATVIRTINTA      

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 27 d.

sprendimu Nr. T-285                                                                                                 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.

Direktorius

2.

Direktoriaus pavaduotojas

3.

Vyriausiasis buhalteris

4.

Ekonomistas

5.

Administratorius

6.

Viešojo transporto administravimo skyriaus vadovas

7.

Miesto infrastruktūros tvarkymo skyriaus vedėjas

8.

Vyriausiasis mechanikas

9.

Aplinkos tvarkymo padalinio vadovas

10.

Darbininkas

 

_______________________

Dokumento priedai:
T-285 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA" VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - PRIEDAS
Į pradžią