Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-235 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-235

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 25 d.

sprendimu Nr. T-235 ___________

 

SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1. Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių projektų (toliau – projektai) paraiškų (toliau – paraiška) pateikimo, vertinimo, atrankos organizavimo ir finansavimo kriterijus, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

          2. Projektų konkursus ir projektų atrankos komisijų (toliau – komisija) darbą organizuoja projektus koordinuojantys Alytaus miesto savivaldybės administracijos programų koordinatoriai (toliau – programų koordinatoriai).

                      3.  Paraiškas vertina komisijos, kurių sudėtis ir komisijų darbo organizavimo tvarkos aprašą koordinuojančių skyrių teikimu tvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

          4. Projektai finansuojami iš Alytaus  miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšų, numatytų socialinei, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sritims finansuoti. Sveikatos projektai gali būti finansuojami ir savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Einamaisiais biudžetiniais metais gali būti skiriamos lėšos iš nepanaudotų arba papildomai skirtų biudžeto lėšų šio aprašo nustatyta tvarka.

                      5. Informacija apie projektų konkursus skelbiama vietos spaudoje ir savivaldybės interneto portale www.alytus.lt. Skelbime nurodomos prioritetinės veiklos kryptys, paraiškų priėmimo terminas ir kiti reikalingi pateikti duomenys.

                      6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Kvietimas – informacinis pranešimas, skelbiamas savivaldybės interneto portale ww.alytus.lt, kuriame nurodoma savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti programų projektų sritys ir prioritetai, finansuojamos veiklos rūšys, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami dokumentai.

          6.2. Projektinis pasiūlymas – dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas, siekdamas pristatyti preliminarią projekto idėją, veiklą, rezultatus ir reikalingus finansinius išteklius jiems pasiekti.

6.3. Pareiškėjas – ne pelno siekiantis juridinis asmuo, išskyrus valstybės/savivaldybės įstaigas, kurių steigėja, savininkė arba dalininkė yra valstybė/savivaldybė, planuojantis įgyvendinti projektą Alytaus mieste ir jam gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto.

          6.4. Paraiška – dokumentas, kuriame numatyti projekto tikslai, uždaviniai, pateikiamas projekto aprašymas, siekiami rezultatai, priemonės projektui įgyvendinti, nurodomi duomenys apie projekto rengėjus ir vykdytojus, lėšų poreikį ir jų panaudojimą, kitus lėšų šaltinius ir kt.

6.5. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės bendrosios gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdžio stiprinimo, švietimo, jaunimo politikos formavimo, sveikatos gerinimo, socialinių paslaugų teikimo, kūno kultūros ir sporto plėtojimo strateginius tikslus ir uždavinius.

6.6. Projekto vykdytojas – už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs sutartį.

6.7. Sritys ir prioritetai – savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos svarbiausios veiklos kryptys ir prioritetai.

6.8. Komisijos – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos projektų paraiškų atrankos ir finansavimo komisijos.

 

II SKYRIUS 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

7. Projektinis pasiūlymas teikiamas preliminariam projektinių idėjų įvertinimui.

8. Pranešimas lietuvių kalba skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

9. Pranešime nurodoma:

9.1. Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti projektų svarbiausios veiklos kryptys ir prioritetai.

9.2. projektinio pasiūlymo priėmimo laikotarpis (negali būti trumpesnis nei 10 kalendorinių dienų);

9.3. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, atsakingų už informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys.

10. Projektinis pasiūlymas turi būti pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Pareiškėjas atsako už projektiniame pasiūlyme nurodytų duomenų teisingumą.

11. Pareiškėjas turi pateikti vieną tinkamai lietuvių kalba užpildytą, pasirašytą skenuotą elektroninę projektinio pasiūlymo formą kvietime nurodytu elektroniniu adresu.

12. Projektinis pasiūlymas teikiamas sričiai pagal vieną prioritetą.

13. Pagal gautus projektinius pasiūlymus lėšos planuojamos svarstant savivaldybės biudžetą.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

          14. Kvietimas apie ateinančių metų paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt. Skelbime nurodomas konkurso tikslas, galimi paraiškų pateikėjai, paraiškų priėmimo sąlygos, jų priėmimo terminas ir vieta.

15. Kvietime nurodoma:

15.1. savivaldybės biudžeto lėšomis numatomų finansuoti projektų veiklos kryptys ir prioritetai, finansuojamos veiklos rūšys, reikalavimai išlaidoms, siekiami rezultatai, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami duomenys;

15.2. paraiškų priėmimo terminai;

15.3. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys.

16. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami kvietime nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

17. Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas PARAIŠKA, nurodyta sritis, kuriai priskiriamas vykdomas projektas, srities prioritetas, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

18. Paraiškos priimamos kvietime nurodytu adresu.

19. Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

                      20. Paraiška teikiama sričiai pagal vieną prioritetą.

21. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

22. Pagal aprašą pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

22.1. administracinės atitikties vertinimas;

22.2. tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

23. Administracinę atitiktį vertina programų koordinatoriai. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis kvietime nustatytų formaliųjų reikalavimų.

24. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška neatitinka aprašo 16 punkte nustatytų reikalavimų, paraiška tolimesniam vertinimui neteikiama.

25. Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka koordinuojančių sričių 7 narių komisijos, kurių narius deleguoja: 2 narius – kuruojamos srities tarybos komitetas, 2 narius –  savivaldybės administracija, 2 narius – atstovaujamos srities patariamosios visuomeninės institucijos, 1 narį – seniūnaičių sueiga.

          26. Komisijos, vertindamos paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisijos, vykdydamos savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jos veikla komisijose, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl dalinio finansavimo skyrimo.

          27. Komisijos nariu negali būti asmuo, kurį su paraiška pateikusia organizacija sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

          28. Paraiškas vertina kiekvienas komisijos narys atskirai, skirdamas konkrečius balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus kiekvienai paraiškai, užpildydamas paraiškų vertinimo anketą. Kiekvienai paraiškai komisijos narių skirti įvertinimo balai sumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus, išvedant įvertinimo balų vidurkį. Posėdžio metu užpildoma viena bendra kiekvienos paraiškos vertinimo anketa ir nurodomas bendras visų komisijos narių skirtas įvertinimo balų vidurkis.

29. Projektui finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 55 iki 100 balų.

30. Komisija, nustačiusi, kad, įvertinus paraiškas, vertų finansuoti projektų yra mažiau negu sritims ir prioritetams finansuoti numatyta savivaldybės biudžeto lėšų arba per metus atsiradus  papildomam finansavimui, gali priimti vieną iš šių sprendimų:

30.1. siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui skelbti papildomą atitinkamos srities ir prioritetų kvietimą ir jo datą;

30.2. siūlyti perskirstyti finansuoti numatytas savivaldybės biudžeto lėšas tarp sričių prioritetų.

31. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtina finansuojamų projektų sąrašą, kuriame nurodomi pareiškėjų pavadinimai, projektų pavadinimai ir skirta lėšų suma, jeigu norminiai teisės aktai nenumato kitaip. Patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

32. Programos koordinatorius per 3 (tris) darbo dienas informuoja pareiškėjus, kuriems finansavimas nebuvo skirtas ir nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

33.  Tinkamos projekto išlaidos yra:

33.1. faktiškai patirtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

33.2. proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

33.3. pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas;

33.4. realios, atitinkančios rinkos kainas;

33.5. patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

34.  Skirtos lėšos negali būti naudojamos (jeigu kitaip nenurodoma kvietime):

34.1. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais;

34.2. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

34.3. investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

34.4. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti;

34.5. projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), tiesiogiai nesusijusioms su projekto įgyvendinimu;

34.6. pastatų ir patalpų remontui;

34.7. narystės asociacijose mokesčiams apmokėti.

35. Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos padengti projektų išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos investicijos, valstybės biudžeto ar kitos viešojo sektoriaus lėšos).

36. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:

36.1. projektui įgyvendinti skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje nurodytą paskirtį;

36.2. projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengia savivaldybės skirtos lėšos, būtų padengta kitais lėšų šaltiniais, arba prisidėjimu natūra, savanorišku darbu.

37. Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

37.1. yra pasiekti paraiškoje nurodyti projekto tikslai, uždaviniai ir rezultatai;

37.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

          38. Finansavimą gavęs projekto vykdytojas pateikia išlaidų sąmatą, atitinkančią skirtą lėšų sumą, ir pasirašo finansavimo sutartį su savivaldybės administracija. Finansavimo sutartį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

          39. Projekto vykdytojas gali prašyti nutraukti biudžeto lėšų naudojimo sutartį, jeigu projekto vykdytojo valdymo organai priima sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka baigti veiklą arba tokį sprendimą priima teismas. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą nutraukti biudžeto lėšų naudojimo sutartį, privalo patikrinti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu patikrinus ataskaitas nerandama pažeidimų, pasirašomas susitarimas dėl biudžeto lėšų naudojimo sutarties nutraukimo.

40. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė bent vieno aprašo 36 punkte nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios projekto veiklos rūšys buvo finansuotos savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos investicijų ar kitomis viešojo sektoriaus lėšomis, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį ir nustatyti terminą, per kurį savivaldybei turi būti grąžinamos projektui įgyvendinti skirtos lėšos.

41. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

VI  SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

 

42. Projekto vykdytojas įgyvendina projektą ir teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal sutartyje numatytus reikalavimus, terminus ir pridėtas ataskaitų formas.

43. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos privalo:

43.1. atsiskaityti už skirtų lėšų panaudojimą – pateikti programos koordinatoriui sutartyje nurodytas ataskaitas ir kitus dokumentus iki datos, nurodytos sutartyje;

43.2. savivaldybės reikalavimu pateikti visą su sutarties vykdymu susijusią informaciją.

44. Jei projekto vykdytojas neįvykdo aprašo reikalavimų, pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojo veikla netinkama arba sustabdyta, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę nutraukti sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 20 dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal sutartį gautas savivaldybės biudžeto lėšas sutartyje nustatytais terminais.

          45. Iš Alytaus miesto savivaldybės gautos, bet pagal paskirtį tais metais nepanaudotos lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžetą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      46. Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų projektams finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka projektus koordinuojantys skyriai.

                      47. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą gali atlikti savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.   

48. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                      49. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

                               _________________________________________

 

 

 

Į pradžią