Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-594 2016-06-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NEMUNO GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NEMUNO GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 23 d. Nr.  DV-594

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. gegužės 24 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TPA-695-(8.30.):

1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Nemuno g. 17, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius, Eglė Sakolnikaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-910);

1.4. projekto tikslai – pertvarkyti žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,0636 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyrius – XXIX (Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos);

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.6.1. plotas 0,0524 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXIX (Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos);

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) duomenys:

1.7.1. plotas 0,0241 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyrius – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXIX (Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos);

1.7.5. kelio servitutas (kodas 203) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas);

1.7.6. nustatomas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
DV-594 - Priedas – DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NEMUNO GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
Į pradžią