Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-391 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MEDELYNO GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MEDELYNO GATVĖJE, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr.  DV-391

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. balandžio 18 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TPA-517-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Medelyno g. 38, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėja – VĮ Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius, Eglė Sakolnikaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-910);

1.4. projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį ir naują valstybinės žemės sklypą;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,1050 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyrius – XXIX (Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos);

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.6.1. plotas 0,0877 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXIX (Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos);

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią