Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-66 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2016-2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2016–2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-66

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 40 punktu, Aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. D1-436 patvirtintų Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų 11 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 m. programą (pridedama) ir skirti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas jai vykdyti.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-66 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2016-2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią