Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-65 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-65

Alytus

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio
5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Civilinio kodekso
2.101 straipsnio 1, 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu
Nr. 1123 patvirtintais Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pavyzdiniais nuostatais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2015-12-03 raštą Nr. 272 „Dėl delegavimo į komisiją“, VšĮ Alytaus poliklinikos 2015-12-14 raštą Nr. 2627 „Dėl delegavimo į komisiją“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus 2015-12-11 raštą Nr. 15/89  „Dėl delegavimo į komisiją“, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 2015-12-16 raštą Nr. 3S-95146 „Dėl atstovo delegavimo į komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės mero 2016-01-26 teikimą Nr. MP1-7 (4.1), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją:

Akvilė Voverienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Kai ji negali eiti pareigų, pavaduoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Eglė Čėsnaitė, VšĮ Alytaus poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

Aldona Turauskytė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė;

Asta Bernatavičienė, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė;

Asta Vyšniauskienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja.

2017 m. sausio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-11 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-279 redakcija

 

2. Skirti komisijos pirmininke Akvilę Voverienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją, atliekančią skyriaus vedėjo funkcijas. Kai ji negali eiti pareigų, pavaduoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-279 redakcija

 

3. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų peržiūrėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

             PATVIRTINTA

             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

             2016 m. kovo 30 d.

             sprendimu Nr. T-65

 

ALYTAUS  MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos (toliau – komisija) uždavinį ir funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, taip pat nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindinis komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

4. Komisijos funkcijos:

4.1. savo iniciatyva peržiūrėti neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienerius metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo;

4.2. kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

5. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti informaciją ir dokumentus, reikalingus komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatyta tvarka;

5.2. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamų sričių specialistus komisijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisija sudaroma iš šių atstovų:

6.1. savivaldybės globos ir rūpybos institucijos darbuotojo;

6.2. gydytojo psichiatro, kuris turi licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir ja verčiasi;

6.3. žmogaus teisių apsaugos srities nevyriausybinės organizacijos atstovo;

6.4. aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčio asmens;

6.5. socialinio darbuotojo.

7. Komisijos pirmininką iš komisijos narių skiria savivaldybės taryba.

8. Komisijos pirmininkas:

8.1. organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

8.2. pirmininkauja komisijos posėdžiams.

9. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio darbuotojas (toliau – sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo). Komisijos darbą techniškai aptarnauja ir patalpas komisijai suteikia savivaldybės administracija.

10. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja 3 komisijos nariai.

11. Savivaldybės administracija užtikrina Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (toliau – registras) duomenų apie toje savivaldybėje gyvenančius asmenis, kurie įsiteisėjusiais teismo sprendimais pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, reikalingų komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, pateikimą komisijai.

12. Jeigu per vienerius metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo, tai yra komisijai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 469 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka teismas nepraneša apie pareiškimo priėmimą, komisija inicijuoja asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės peržiūrėjimą. Komisija pirmiausia inicijuoja būklės peržiūrėjimą tų asmenų, dėl kurių teismo sprendimai pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėję anksčiausiai.

13. Esant nuostatų 12 punkte nurodytoms aplinkybėms, komisijos pirmininkas:

13.1. kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir (ar) psichikos sveikatos centrą, prie kurių prisirašęs asmuo, teismo sprendimu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, prašydamas pateikti sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos asmens sveikatos būklės aprašymą (medicinos dokumentų išrašą), kuriame turi būti nurodyti ir asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, sveikatos būklės pokyčiai per vienerius metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos;

13.2. kreipiasi į savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, teismo sprendimu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, socialinių paslaugų įstaigą prašydamas pateikti informaciją apie šio asmens:

13.2.1. kasdienio funkcionavimo pakitimus, įvykusius per vienerius metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos;

13.2.2. gebėjimą savarankiškai ar naudojantis pagalba priimti kasdienius sprendimus konkrečiose srityse.

14. Komisijos posėdį organizuoja komisijos pirmininkas. Komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų nuostatų 13 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo. Apie komisijos posėdį sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo komisijos narius informuoja registruotu paštu ir (ar) elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki komisijos posėdžio. Komisijos nariams su pranešimu apie komisijos posėdį pateikiami ir nuostatų 13 punkte nurodyti dokumentai ir informacija.

15. Apie komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki komisijos posėdžio registruotu paštu informuoja asmenį, teismo sprendimu pripažintą neveiksniu tam tikroje srityje, jo globėją, prireikus ir kitas įstaigas ar institucijas (asmenis), kurių dalyvavimo reikėtų komisijos sprendimui priimti.

16. Sprendimas komisijos posėdyje priimamas komisijai vertinant asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės pakitimus per metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir išklausius asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai komisija padaro išvadą, kad asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonės apie jo būklę neįmanoma išklausyti.

17. Komisija priima sprendimą:

17.1. kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo;

17.2. nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo;

18. Jeigu 2 iš komisijos posėdyje dalyvaujančių narių nusprendžia, kad tikslinga kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo nagrinėjimo iš naujo, laikoma, kad priimtas komisijos sprendimas kreiptis į teismą.

19. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas). Protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po komisijos posėdžio. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius (sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo). Protokolo kopijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo privalo būti išsiųstos asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, kurio būklės pakitimai komisijos posėdyje buvo svarstomi, jo globėjui.

20. Komisija per 15 darbo dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo kreipiasi į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Komisija informaciją apie komisijos posėdį ir komisijos priimtus sprendimus asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, ir jo globėjui siunčia registre nurodytais arba kitais asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, ar jo globėjo nurodytais adresais.

22. Komisijos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią