Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-249 2016-03-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ZAIDŲ G. 5, ZAIDŲ G. 9, ZAIDŲ G. 11, ZAIDŲ G. 13, ZAIDŲ G. 15, ZAIDŲ G. 17, STATYBININKŲ G. 100, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ZAIDŲ G. 5, ZAIDŲ G. 9, ZAIDŲ G. 11, ZAIDŲ G. 13, ZAIDŲ G. 15, ZAIDŲ G. 17, STATYBININKŲ G. 100, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO     

 

2016 m. kovo 21 d.  Nr.  DV-249 

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius ir Alytaus miesto administracijos direktoriaus 2015-05-19 įsakymu Nr. DV-407 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius,

                       n u r o d a u:

                       1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Zaidų g. 5, Zaidų g. 9, Zaidų g. 11, Zaidų g. 13,  Zaidų g. 15, Zaidų g. 17, Statybininkų g. 100, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą pagal priedą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-18096;

                        2. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                        3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti  per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

                       Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                     

 

               

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 


                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 21 d.

įsakymo Nr. DV-249

priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Projekto objektas

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, plotas (ha))

Žemės sklypo paskirtis / naudojimo būdas

Planuojamas priskirti valstybinės žemės plotas, ha

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

 

Zaidų g. 5

 

 

1101/0006:254

 

0,0861

Kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

 

 

0,0391

 

Iniciatoriai –

Petras Dantė,

Virginija Čiginskienė

 

2.

 

Statybininkų g. 100

 

1101/0006:332

 

0,0405

Kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

3.

Zaidų g. 9

1101/0006:135

0,0580

Kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,0200

Iniciatorė –

Ona Sedaitienė

4.

Zaidų g. 11

1101/0006:61

0,0400

Kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,0204

Iniciatorė –

Albina Baniulienė

5.

Zaidų g. 13

1101/0006:55

0,0400

Kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,0195

Iniciatorius – Edvardas Uličev-Kvietkauskas

6.

Zaidų g. 15

1101/0006:59

0,0400

Kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,0192

Iniciatorius –

Vytautas Arlauskas

7.

Zaidų g. 17

1101/0006:17

0,0580

Kitos paskirties / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,0172

Iniciatorė –

Danė Cibulskienė

 

_________________________________________

Į pradžią