Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-193 2016-03-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ZAIDŲ G. 39, ZAIDŲ G. 41 IR ZAIDŲ G. 43, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO NUTRAUKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  ZAIDŲ G. 39, ZAIDŲ G. 41 IR  ZAIDŲ G. 43, ALYTUJE,  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO NUTRAUKIMO

 

2016 m. kovo 2 d.  Nr.  DV-193  

Alytus

 

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 69 punktu, atsižvelgdamas į teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties,  Girakalnio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Alytaus miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. DV-407Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“,  sprendinius, į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus raštą Nr. 2SD-1423-(14.2.36) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų:

1. N u s p r e n d ž i u nutraukti  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. DV-404 „Dėl žemės sklypų Zaidų g. 39, Zaidų g. 41 ir Zaidų g. 43, Alytuje,  formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“, pradėtą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Zaidų g. 31, Zaidų g. 41 ir Zaidų g. 43, Alytuje, rengimą.

2. N u r o d a u  paskelbti  šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią