Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-25 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO 2016-2018 METŲ NEGALIOS STRATEGIJOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO 2016-2018 METŲ NEGALIOS STRATEGIJOS

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-25

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 2015 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 438 „Dėl žmonių su negalia poreikių ir teisių užtikrinimo įgyvendinant tiesiogines savivaldybės funkcijas“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto 2016–2018 metų negalios strategijai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 


                                       PRITARTA

                                                                           Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                    2016 m. sausio 28 d.

                                                    sprendimu Nr.  T-25      

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO 2016–2018 METŲ NEGALIOS STRATEGIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Rengėja

      Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

                                         

TURINYS

 

TURINYS.............................................................................................................................................2

ĮVADAS ..............................................................................................................................................3

ALYTAUS MIESTO 2016–2018 METŲ NEGALIOS STRATEGIJA..............................................4

Esamos situacijos apžvalga....................................................................................................4

Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis.......................................................................................................4

Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros negalią turintiems asmenims savivaldybėje analizė ..................................................................................................................................................4

Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas...........................................................................................................................................9

Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė ...................................................9

Savivaldybės organizuojamos  socialinės  paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia...........................................................................................................................10

Savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo normatyvai 2015 metais................................11

Bedarbių skaičius pagal darbingumo lygio įvertinimą.........................................................12

Neįgaliųjų įdarbinimo, užimtumo rodikliai..........................................................................12

Socialinės  Alytaus miesto įmonės ......................................................................................13

Specialiųjų poreikių nustatymas...........................................................................................13

Būsto pritaikymas.................................................................................................................14

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEMONIŲ PLANAS.......................................................................14

2016–2018 METAMS PRIEMONIŲ PLANAS............................................................................... 17

ALYTAUS MIESTO NEGALIOS STRATEGIJOS 2016–2018 METAIS STEBĖSENA...............21

RODIKLIŲ SISTEMA.......................................................................................................................21

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI...................................................................21

APKLAUSOS DĖL RENGIAMOS ALYTAUS MIESTO 2016-2018 METŲ NEGALIOS STRATEGIJOS REZULTATAI .......................................................................................................24

                      Socialinis statusas.........................................................................................................24

                      Neįgaliojo lytis..............................................................................................................24

                      Negalios rūšis................................................................................................................24

Reikalingos socialinės paslaugos.........................................................................................24

Socialinę pagalbą teikia.......................................................................................................25

Medicininių paslaugų ir techninių pagalbos priemonių poreikis.........................................25

Reikalingas būsto pritaikymas.............................................................................................25

Informacijos gavimo būdai..................................................................................................25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮVADAS

2006 metais tarptautiniu lygmeniu buvo žengtas itin reikšmingas žingsnis, stiprinant žmogaus teisių apsaugą bei įtvirtinant žmonių su negalia teises. 2006 metų gruodį  Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė dokumentą – žmonių su negalia teisių konvenciją ir jos Fakultatyvinį protokolą. Tai privalomojo pobūdžio dokumentas, kuris tarptautinėje žmogaus teisių teisėje pirmą kartą pasaulio istorijoje formalizavo visus esminius žmonių  su negalia teisių užtikrinimo klausimus bei uždraudė diskriminaciją. Konvencija sudaro teisinius ir politinius įsipareigojimus jį ratifikavusioms valstybėms užtikrinti asmenų su negalia visų gyvenimo sričių teises, lygias su kitais asmenimis.

Lietuva 2010 m. ratifikavo vieną esminių žmogaus teisių dokumentų – JT Neįgaliųjų teisių konvenciją. Kiekvienas mūsų tapome įsipareigoję užtikrinti žmonėms su negalia galimybes tapti lygiaverčiais ir aktyviais piliečiais, naudingais visuomenei.

Alytaus miesto negalios strategijos pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją gairės 2015 m. gegužės 19 d. buvo pristatytos konferencijos „Negalios NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėje, taikant Švedijos bendradarbiavimo modelį „Darbotvarkė 50“ metu.

Į Alytaus miesto 2016–2018 metų negalios strategijos rengimą buvo siekiama įtraukti kuo daugiau neįgaliųjų, nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų ir miesto bendruomenės narių. Rengiant Alytaus miesto 2016–2018 metų negalios strategiją buvo suorganizuoti trys vieši pasitarimai – diskusijos, atlikta Alytaus miesto gyventojų apklausa (priedas). Informacija buvo platinama interneto portale www.alytus.lt, išsiųsti kvietimai elektroniniu paštu.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie Alytaus miesto 2016–2018 metų negalios strategijos rengimo:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams ir darbuotojams, seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, VšĮ Alytaus poliklinikos, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, „Mirabilia“ asociacijos, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro, Alytaus miesto savivaldybės kūdikių namų, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centro, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyriaus,  VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubo „Viltis“, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus, Alytaus apskrities onkologinėmis ligomis sergančių žmonių asociacijos „Bendrakeleivės“, Alytaus teritorinės darbo biržos, visuomeninio judėjimo asociacijos „Už Alytų“ atstovams.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALYTAUS MIESTO 2016-2018 METŲ NEGALIOS STRATEGIJA

 

Alytaus miesto negalios strategijos misija – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėms, skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui.

Alytaus miesto negalios strategijos tikslas – siekti gerinti žmonių su negalia gyvenimo sąlygas, užtikrinti jų teises ir sudaryti sąlygas integruotis į visuomenę.

 

Esamos situacijos apžvalga

 

              Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras Alytaus miesto gyventojų skaičius proporcingai mažėja. 2013 m. Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 57,4 tūkst. gyventojų; 2014 m. – 56,3 tūkst. gyventojų, 2015 m. užregistruota 55,6 tūkst. gyventojų. Statistikos departamento 2013 m. duomenimis, Alytaus miesto savivaldybėje neįgaliųjų asmenų, vyresnių kaip 18 metų, 1000-iui gyventojų tenka 96,7 (neįgalaus vaiko), neįgaliųjų vaikų 1000-iui vaikų savivaldybėje – 29,20. Suaugusiems asmenims su negalia reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos kaip ir pensinio amžiaus asmenims: pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos.

              Visuomenės senėjimą lemia gimstamumo mažėjimas, darbingo amžiaus asmenų emigracijos didėjimas. Alytaus miesto savivaldybėje 2014 m. gyveno 12 259 pensinio amžiaus asmenys – tai sudaro 21,75 proc. visų savivaldybės gyventojų.

              Alytaus miesto savivaldybėje veikiančiose specialiąsias paslaugas teikiančiose įstaigose 2014 m. gyveno ir paslaugas gavo 219 neįgalių asmenų:

                                                                                                                                                                                                                                     1 lentelė

Specialiosios socialinės paslaugos

Įstaigos pavadinimas

Neįgaliųjų skaičius

Dienos socialinė globa

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

102

VšĮ Alytaus poliklinika

 

65

Ilgalaikė socialinė globa

Alytaus vaikų globos namai

9

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyrius

43

 

Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis

 

                      Socialinės paslaugos Alytaus miesto savivaldybėje teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams.

 

Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros negalią turintiems asmenims savivaldybėje analizė

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 lentelė

Įstaiga

Tikslinė grupė  (išskirtinė auditorija)

Paslauga

Paslaugų gavėjų skaičius,

prognozuojamas

 2015 m.

Mokamos paslaugos, Eur

VšĮ Alytaus miesto neįgaliųjų užimtumo dienos centras

Neįgalūs asmenys    (fizinė ir psichinė negalia)

Tarpininkavimas ir atstovavimas; sociokultūrinės paslaugos; kitos bendrosios socialinės paslaugos; socialinių įgūdžių ugdymas  ir palaikymas

 

470

 

x

Lietuvos artrito asociacijos Alytaus „Artrito“ klubas

Neįgalūs asmenys   (sergantys sąnarių ligomis)

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas, atkūrimas; asmeninio asistento pagalba

70

 

 

x

Maltos  ordino pagalbos tarnybos Alytaus skyrius

Neįgalūs asmenys  (senyvo amžiaus asmenys)

Karšta sriuba į namus;  bendravimo ir tikėjimo sugrąžinimas

40

 

 

x

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos  Alytaus  skyrius

Vieniši, neįgalūs, socialiai remtini asmenys  (narkomanai)

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas, atkūrimas; asmeninio asistento pagalba

120

 

 

 

x

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos  Alytaus miesto ir rajono skyrius

Neįgalūs asmenys (judėjimo negalia)

Transporto paslaugos; asmeninio asistento pagalba; užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose;  sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose,  klubuose

 

70

Transporto paslauga 0,06 Eur (užmiestyje), 1,45 Eur  (nustatytas mokestis mieste)

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

 

Neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys; socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai

Socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose; dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose;  socialinė globa vaikams su sunkia negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose; socialinė globa vaikams su sunkia negalia namuose; institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia (sunkia negalia);    institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia; institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims; soc. įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, jų vaikams namuose ir paslaugų centre; pagalba asmenims krizinėse situacijose; tarpininkavimo paslaugos aprūpinant neįgaliuosius techninėmis pagalbos priemonėmis

 

714 ( I ketv.)

Pagalba į namus – ne daugiau kaip 20 proc. asmens pajamų;   jei pajamos mažesnės  nei 2 VRP (204 Eur) – nemokamai;  dienos socialinė globa namuose, jei gyvena 1 asmuo – 20 proc. asmens pajamų, jei šeimoje ir vieno šeimos nario pajamos iki 2 VRP, moka 20 proc. pajamų, jei daugiau nei 2 VRP, moka 30 proc. pajamų;  institucinė dienos socialinė globa – 20 proc. pajamų

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Neįgalūs asmenys  (senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia)

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė)

 

39

80 proc. asmens pajamų

VšĮ Alytaus poliklinika

 

Neįgalūs asmenys

Integrali pagalba namuose

 

 

 

45

Jei gyvena vienas – 20 proc. asmens pajamų; jei šeima – vienam nariui  neviršija 3 VRP, moka iki 20 proc. pajamų; jei viršija 3 VRP – moka 30 proc. pajamų

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras

Aklieji ir silpnaregiai

Asmeninio asistento pagalba; naujų įgūdžių ugdymas ir palaikymas                     

 

25

 

x

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas  „Viltis“

Neįgalieji

Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

 

 

 

40

 

x

Alytaus miesto neįgaliųjų draugija

Neįgalieji

Asmeninio asistento pagalba; užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

 

53

 

x

Visuomeninė  organizacija   (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus  „Guboja“

Neįgalieji            (sutrikusio intelekto vaikai ir jaunuoliai)

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;  užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ar klubuose; meninių ar kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose

 

81

 

x

Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“

Neįgalieji         (dializuojami  ir transplantuoti neįgalieji)

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;  užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ar klubuose;   meninių ar kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose

 

25

 

x

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“

Neįgalieji

Asmeninio asistento pagalba; sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuose, klubuose

 

45

 

x

Asociacija „Bendrakeleivės“

Neįgalieji          (onkologiniai ligoniai)

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;  užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ar klubuose; meninių ar kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose

 

17

 

x

Alytaus  miesto ir rajono diabeto klubas  „Viltis“

Neįgalieji                      (ligoniai, sergantys diabetu)

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas; užimtumas įvairiuose amatų  būreliuose ar klubuose;  asmeninio asistento pagalba                          

 

40

 

x

Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos  Alytaus pirminė organizacija

Neįgalieji  kurtieji  ir neprigirdintieji

Asmeninio asistento pagalba

 

29

 

x

Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“

Neįgalieji kurtieji  ir neprigirdintieji

Pagalba žmonėms su klausos negalia, taip pat jų šeimos nariams, rūpintis savo fizine, emocine ir dvasine sveikata per užimtumo veiklą, stiprinant pasitikėjimą savimi.

Galimybė neprigirdintiems žmonėms susiburti ir bendrauti tarpusavyje, integruotis į visuomeninį gyvenimą.

40

x

 

                      Alytaus miesto gyventojams su negalia ir pensinio amžiaus asmenims socialines paslaugas teikia šios įstaigos: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, VšĮ Alytaus miesto neįgaliųjų užimtumo dienos centras,  VšĮ Alytaus poliklinika ir VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras. Į socialinių paslaugų teikimo procesą įtraukiamos ir nevyriausybinės organizacijos, kurios įgyvendina įvairius socialinius ir socialinės reabilitacijos, neįgaliųjų integracijos per sportą projektus. Derinant įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų teikiamas paslaugas, didėja paslaugų prieinamumas negalią turintiems, pensinio amžiaus gyventojams ir jų šeimų nariams.

                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra viena didžiausių socialines paslaugas teikiančių Alytaus miesto įstaigų. Jame teikiamos 5 pagrindinės paslaugos: dienos socialinės globos paslauga asmens namuose, dienos socialinės globos paslauga institucijoje, socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslauga senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia bei intensyvi krizių įveikimo pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinę riziką patyrusioms šeimoms, jų šeimos nariams.

                      VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyrius teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Centre teikiamos įvairios stacionarios ilgalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos ir kitos paslaugos, atsižvelgiant į asmenų savarankiškumo lygį bei poreikius.

                      VšĮ Alytaus miesto neįgaliųjų užimtumo dienos centre teikiamos socialinės paslaugos neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims, gyvenantiems Alytaus mieste.

                      VšĮ Alytaus poliklinika įgyvendina projektą, kurio tikslas – plėtoti integralios pagalbos paslaugas (socialinės globos ir slaugos) į namus suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, teikti konsultacinę pagalbą suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, padedant jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras teikia sociokultūrines paslaugas, organizuoja bendruomeniškumo ugdymą ir laisvalaikio užimtumą.

                  Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba teikia švietimo pagalbą vaikams nuo 0 iki 18 metų, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą – padėti jiems įveikti socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir išreikšti save, teikti reikalingą  konsultacinę, informacinę  pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams dėl šių vaikų problemų. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose visos arba dalinės integracijos forma. Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, pagalbą teikia visuose lopšeliuose-darželiuose, darželiuose-mokyklose, pradinėse ir pagrindinėse mokyklose, Piliakalnio progimnazijoje ir Šv. Benedikto gimnazijoje dirbantys logopedai. Daugumai bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pagalbą teikia specialieji pedagogai. Vaikams, turintiems klausos negalią, surdopedagogo pagalba teikiama lopšelyje- darželyje „Putinėlis“. 2015 m. rugsėjo 2 d. duomenimis surdopedagogo pagalba teikiama 13 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų. Lopšelio- darželio „Šaltinėlis“ tiflopedagogė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą 8 Alytaus miesto ugdymo įstaigose besimokantiems regėjimo negalią turintiems vaikams. Vaikams, turintiems judesio ir padėties negalią, kompleksinė pagalba teikiama mokykloje-darželyje „Drevinukas“. Vaikai, turintys intelekto ar kompleksinę (viena sudedamoji dalis intelekto negalia) negalią, ugdomi visos integracijos forma bendrojo ugdymo mokyklose arba dalinės integracijos forma (specialiose klasėse) mokykloje-darželyje „Viltis“ (ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikai) ir Dzūkijos pagrindinėje mokykloje (5–10 klasės).  2015 m. rugsėjo 3 d. duomenimis mokykloje-darželyje „Viltis“ ugdomas 21 vaikas specialiose, 24 lavinamosiose klasėse, 14 (ikimokyklinio amžiaus) specialioje grupėje, 8 ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelių ugdymosi poreikių, integruoti į bendras grupes (3 iš jų turintys negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo). Mokykloje-darželyje „Viltis“ specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams pagal poreikį teikiama logopedo, spec. pedagogo, pedagogo padėjėjo, antro pedagogo, judesio korekcijos specialistų, o nuo šių mokslo metų ir ergoterapeuto pagalba. Dzūkijos pagrindinėje mokykloje 2015 m. rugsėjo 3 d. duomenimis 5–10 specialiose klasėse ugdomi 44 mokiniai, lavinamosiose – 15 mokinių. Baigę bendrojo ugdymo mokyklas, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai specialybę gali įsigyti Alytaus profesinio rengimo centre arba Dailiųjų amatų mokykloje. Neformaliojo ugdymo paslaugas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikia Dailės ir Muzikos mokyklos, Jaunimo centras.

2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vykdo 13 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų: Lietuvos artrito asociacijos Alytaus „Artrito“ klubas, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas ,,Viltis“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“, Alytaus apskrities ligonių, sergančių onkologinėmis ligomis, moterų asociacija „Bendrakeleivės“.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus miesto savivaldybei 2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrė 80905 Eur, Alytaus miesto savivaldybė skyrė 8091 eurą.

Įgyvendindamos projektuose numatytus tikslus, 13 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų sėkmingai teikė įvairias socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams: socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugas.

Projektų veikla gerina suaugusių asmenų su negalia socialinę integraciją į visuomenę, didina jų savarankiškumą ir užimtumą, gerina jų gyvenimo kokybę.

 

Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

3 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems (kurioms) socialinių paslaugų poreikis įvertintas

1.

Ilgalaikė socialinė globa

117

2.

Trumpalaikė socialinė globa

41

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

53

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

128

5.

Pagalba į namus

67

6.

Bendrosios socialinės paslaugos

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

             

              Alytaus miesto socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai teikia miesto gyventojams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Bendrosios socialinės paslaugos apima informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, sociokultūrines, asmens higienos paslaugų organizavimo paslaugas. Jos daugiausiai teikiamos savarankiškiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius suaugusiems asmenims su negalia teikia transporto paslaugas.

              Specialiosios socialinės paslaugas teikiamos Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje, Alytaus nakvynės namuose, Alytaus vaikų globos namuose.

              Alytaus miesto socialinių paslaugų centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Dienos centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos vaikams. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre taip pat teikiamos pagalbos į namus paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje. Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra iš dalies savarankiški senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia.

              Vaikams su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, teikiamos dienos socialinės globos paslaugos namuose ir institucijoje.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje ilgalaikė socialinė globa teikiama visiškai nesavarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

 

Savivaldybės organizuojamos  socialinės  paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                              4 lentelė

Socialinių paslaugų pavadinimas

Žmonių socialinės grupės

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimas paslaugų gavėjams 2014 m.

Socialinių paslaugų

gavėjų skaičius

2014 m.

Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia

66

14

80

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia

1

1

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia

16

1

17

Socialinė priežiūra

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia ir jų šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.)

3

 

 

3

Bendrosios socialinės paslaugos

Transporto organizavimas;

informavimas,  konsultavimas,

kitos bendrosios socialinės paslaugos

71

1312

1383

             

              Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų išsivystymą atspindi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-01-20  patvirtinti šalies socialinių paslaugų išvystymo normatyvai.                                                         

Savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo normatyvai 2015 m.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                5 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

10 000 gyventojų tenka

(šalies normatyvas)

Alytaus miesto gyventojams tenka

(2015 m. Alytaus mieste užregistruota 55614 gyventojų)

vietų[1]

gavėjų[2]

vietų

gavėjų

1.

Suaugę asmenys su negalia

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikė socialinė globa

7

x

39

x

1.2.

Trumpalaikė socialinė globa

1

x

6

x

1.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

1.3.1.

     institucijoje

7

x

39

x

1.3.2.

     asmens namuose

x

3

x

17

1.4.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

30

x

167

1.5.

Pagalba namuose

x

10

x

56

1.6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

3,5

x

20

x

2.

Vaikai su negalia

 

 

 

 

2.1.

Ilgalaikė socialinė globa

0,5

x

3

x

2.2.

Trumpalaikė socialinė globa

2

x

11

x

2.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

2.3.1.

     institucijoje

2

x

11

x

2.3.2.

     asmens namuose

x

0,5

x

3

2.4.

Pagalba namuose

x

0,5

x

3

2.5.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

9

x

51

3.

Senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

 

3.1.

Ilgalaikė socialinė globa

18

x

101

x

3.2.

Trumpalaikė socialinė globa

0,6

x

3

x

3.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

3.3.1.

     institucijoje

2,5

x

14

x

3.3.2.

     asmens namuose

x

5

x

28

3.4.

Pagalba namuose

x

40

x

223

3.5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

2

x

11

x

3.6.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

20

x

111

4.

Visoms žmonių socialinėms grupėms

 

 

 

 

4.1

Sociokultūrinės paslaugos (bendruomenės centre, dienos centre ir kt.)

x

50

x

278

4.2.

Transporto organizavimas

x

50

x

278

4.3.

Kitos bendrosios socialinės paslaugos pagal savivaldybės gyventojų poreikius

x

pagal savivaldybės gyventojų poreikius

x

 

 

Alytaus  teritorinės darbo biržos duomenimis, Alytaus  mieste 2015-06-30 užregistruotas 4001 bedarbis, iš jų 195 neįgalieji, tai sudaro 4,87 proc. darbo biržoje registruotų asmenų.

 

Bedarbių skaičius pagal darbingumo lygio įvertinimą

 6 lentelė

Darbingumo lygio įvertinimas

Bedarbių skaičius

0–25% darbingumo

3

30–55 % darbingumo

162

30–40 % darbingumo

30

 

Per 2015 m. I pusmetį Alytaus mieste įdarbinti (pastoviam ir terminuotam darbui) 2406 bedarbiai, iš jų 30 neįgaliųjų. Taip pat nemaža dalis neįgaliųjų bedarbių nukreipta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, viešieji darbai, parama darbo vietai steigti). Per 2015 m. I pusmetį verslo liudijimus įsigijo 24 neįgalūs asmenys.

 

Neįgaliųjų įdarbinimo, užimtumo rodikliai

              7 lentelė

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės

Dalyvių skaičius

profesinis mokymas

5

įdarbinimas subsidijuojant

26

viešieji darbai

10

parama darbo vietai steigti

12

 

2015 m. kovo 1 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“. Projekto tikslas – padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas. Alytaus TDB duomenimis, 2015 m. birželio 30 d. projekto veikloje dalyvavo 10 asmenų.

Alytuje veikia 4 socialinės įmonės, socialinių įmonių įstatymo nustatyta tvarka šį statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, kai tenkinamos šios sąlygos: tikslinėms grupėms priklausiančių darbuotojų yra ne mažiau kaip 40 procentų ir šių darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 4; vykdo darbuotojų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimą bei socialinę integraciją; pajamos iš socialinių įmonių neremtinos veiklos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų.

 

Socialinės  Alytaus miesto įmonės

              8 lentelė

Įmonės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2015 01 01–

2015 06 30

Iš jų:

30–40 proc. darbingumo lygio

45–55 proc. darbingumo lygio

Vidutinių spec. poreikių lygio

Kitoms tikslinėms grupėms priklausantys asmenys

Uždaroji akcinė bendrovė „Alinva“

10

1

6

1

2

UAB „Gaberva“   

7

2

3

0

2

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Alytaus baldai“

16

5

3

3

5

UAB „Stiklo gama“

11

0

8

1

2

 

                      Uždaroji akcinė bendrovė „Alinva“ – darbo drabužių (pramonės, medicinos darbuotojams, pareigūnams), patalynės, rankšluosčių, darbo pirštinių, nosinių, kaklaraiščių, tautinės vėliavos siuvimas.

                      UAB „Gaberva“ – kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla; fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Alytaus baldai“ – baldų gamyba, specializuota projektavimo veikla.

                      UAB „Stiklo gama“ – kito stiklo, įskaitant skirtą techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas, fasavimo ir pakavimo veikla.

2015 m. lapkričio 24 d. specialieji poreikiai nustatyti 465 asmenims, 2014 m. specialieji poreikiai buvo nustatyti 448 asmenims. Specialieji poreikiai yra nustatomi asmenims ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo ar darbingumo lygį.

 

Specialiųjų poreikių nustatymas

                                                                                    9 lentelė

Poreikio lygio pavadinimas

2013 m.

2014 m.

2015 m. (lapkričio 24 d.)

Didelių spec. poreikių lygis

513

270

313

Vidutinių spec. poreikių lygis

212

170

150

Nedidelių spec. poreikių lygis

3

8

2

Iš viso

728

448

465

              Alytaus miesto savivaldybė aktyviai dalyvauja įgyvendinant Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems programą, kurios tikslas – pritaikyti būstą (aplinką) neįgaliajam asmeniui pagal jo poreikius, kad asmuo galėtų gyventi savarankišką ir visavertį gyvenimą, sėkmingai integruotųsi į visuomenę.

Būsto pritaikymas

                                                                                                                                                                                                                                                                                   10 lentelė

 

2013 m. tūkst. Lt

2014 m. tūkst. Lt

2015 m. tūkst. Eur

Gauta prašymų

19

13

25

Pritaikyta būstų

4

6

4

Valstybės biudžeto lėšos

39,80

40,20

37,88

Savivaldybės biudžeto lėšos

11,20

19,79

25,11

Bendros lėšos

51,00

59,99

62,99

Vidutinė būsto pritaikymo kaina

2,68

4,61

2,52

 

 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų priemonių planas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28  sprendimu Nr. T-158.

 

 

Priemonių planas

                                                                             11 lentelė

Tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos tūkst. Eur

ir finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims  bei vaikams su negalia ir vykdyti jų  integraciją į

visuomenę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus  miesto socialinių  paslaugų centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre

 

 

 

 

 

 

 

Teikti integralios pagalbos paslaugą VšĮ Alytaus poliklinikoje

 

 

 

Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia

 

 

 

 

Finansuoti ir įgyvendinti socialinių paslaugų projektus

 

Įgyvendinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą savivaldybėje

 

Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia bendruomenėje projektus

140494 Eur – savivaldybės lėšos,

208526 Eur – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti,

290 Eur – įstaigos veiklos pajamos, 50249 Eur kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

138438 Eur – savivaldybės lėšos,

37651  Eur – lėšos  valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti,

112836 Eur – kiti finansavimo šaltiniai

55027 Eur – lėšos  valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

17601,6 Eur – savivaldybės lėšos,

141205 Eur – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

 

24618 Eur – savivaldybės lėšos

 

 

 

 

 

 

10108 Eur – savivaldybės lėšos,

17884,7 Eur – valstybės biudžeto lėšos

 

8091 Eur –savivaldybės lėšos,

85355 Eur – valstybės biudžeto lėšos

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

 

 

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre planuojama teikti socialines paslaugas:

dienos socialinės globos paslaugas institucijoje – 37 asmenims; dienos socialinės globos paslaugas namuose – 44 asmenims; pagalbos namuose – 37 asmenims; 20 socialinės rizikos šeimų vaikams  teikti socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio užimtumo paslaugas vaikų dienos centre.

 

 

 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre planuojama teikti ilgalaikės globos paslaugas 39 asmenims.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ Alytaus poliklinikoje planuojama teikti integralios pagalbos paslaugą 22 asmenims

 

 

 

 

 

 

Planuojamas ilgalaikės socialinės  globos paslaugų gavėjų skaičius kitų savivaldybių globos įstaigose – 29 asmenys

 

 

 

 

 

 

Planuojama finansuoti 6 projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų

 

 

 

 

Planuojama pritaikyti 8 būstus asmenims  su  negalia

 

 

 

 

 

Planuojama finansuoti 15 projektų  iš savivaldybės ir valstybės  biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

Alytaus miesto negalios strategijos priemonių planas parengtas vadovaujantis Europos strategijos dėl negalios 2010–2020 m. principais:

1. Prieinamumas – siekti pašalinti viešosios infrastruktūros kliūtis, su kuriomis susiduria neįgalieji, pritaikant pastatų, gatvių, šaligatvių, transporto priemonių, informacijos prieinamumą.

2. Dalyvavimas – teisė pasirinkti kur ir kaip gyventi, pilnavertė galimybė dalyvauti kultūros, poilsio, sporto ir kitoje veikloje.

3. Lygybė – lygių galimybių principo įtvirtinimas teisės aktuose.

4.  Užimtumas – darbo vietų prieinamumo didinimas, profesinio mokymo rėmimas, neįgaliesiems prieigų prie darbo vietų gerinimas.

5. Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą – integruoto švietimo skatinimas mokyklose, profesinio rengimo centruose, kvalifikacijos kėlimo institucijose.

6. Socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis – didinti finansavimą skurdo mažinimo programų įgyvendinimui, paramos neįgaliesiems projektams, socialiniam būstui įsigyti ir pritaikyti.

7. Sveikata – plėsti reabilitacijos, prevencinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems.

 

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS                                                                                                                                                                     

12 lentelė